ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -酒-, *酒*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[酒, jiǔ, ㄐㄧㄡˇ] wine, spirits, liquor, alcohol
Radical: , Decomposition:   氵 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]  酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]
Etymology: [ideographic] A jar 酉 of wine 氵; 酉 also provides the pronunciation, Rank: 797

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǔ, ㄐㄧㄡˇ, ] wine; liquor; spirits; alcoholic beverage, #1,049 [Add to Longdo]
[jiǔ diàn, ㄐㄧㄡˇ ㄉㄧㄢˋ, ] wine shop; pub (public house); hotel; restaurant, #1,985 [Add to Longdo]
[hē jiǔ, ㄏㄜ ㄐㄧㄡˇ, ] to drink (alcohol), #3,884 [Add to Longdo]
[pí jiǔ, ㄆㄧˊ ㄐㄧㄡˇ, ] beer, #3,995 [Add to Longdo]
[jiǔ bā, ㄐㄧㄡˇ ㄅㄚ, ] bar; pub, #5,132 [Add to Longdo]
[jiǔ jīng, ㄐㄧㄡˇ ㄐㄧㄥ, ] alcohol; ethanol; also written 乙醇, #7,281 [Add to Longdo]
葡萄[pú tao jiǔ, ㄆㄨˊ ㄊㄠ˙ ㄐㄧㄡˇ, ] (grape) wine, #8,192 [Add to Longdo]
[bái jiǔ, ㄅㄞˊ ㄐㄧㄡˇ, ] spirit usually distilled from sorghum or maize; white spirit, #9,037 [Add to Longdo]
[yǐn jiǔ, ㄧㄣˇ ㄐㄧㄡˇ, / ] to drink wine, #10,653 [Add to Longdo]
[jiǔ lóu, ㄐㄧㄡˇ ㄌㄡˊ, / ] Cantonese restaurant, #11,928 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[さけ, sake, sake , sake] (n) สุรา, เหล้า
や女[さけやおんな, sakeyaonna] (exp) สุรานารี

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さけ(P);ささ;き(ok);くし(ok), sake (P); sasa ; ki (ok); kushi (ok)] (n) (See お) alcohol; sake; (P) [Add to Longdo]
かす;粕;[さけかす, sakekasu] (n) sake lees [Add to Longdo]
[しゅさ, shusa] (n) rosacea [Add to Longdo]
の気[さけのけ, sakenoke] (exp,n) looking tipsy; seeming drunk [Add to Longdo]
の上で[さけのうえで, sakenouede] (exp) under the influence of alcohol [Add to Longdo]
の澱[さけのおり, sakenoori] (n) lees; sediment of wine [Add to Longdo]
は百薬の長[さけはひゃくやくのちょう, sakehahyakuyakunochou] (exp) (id) Good wine makes good blood [Add to Longdo]
を過ごす[さけをすごす, sakewosugosu] (exp,v5s) to drink too much (alcohol) [Add to Longdo]
を勧める[さけをすすめる, sakewosusumeru] (exp,v1) to press alcohol on someone; to urge somebody to drink; to offer alcohol to someone [Add to Longdo]
を酌み交わす[さけをくみかわす, sakewokumikawasu] (exp,v5s) to help one another to sake; to drink together [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"My father doesn't drink." "Neither does my father."「僕の父はを飲みません」「私の父もなんです」 [M]
You must not indulge in drinking.あなたは好き放題にを飲んではならない。
It is dangerous to drink too much.あまりを飲み過ぎるのは、危険だ。
There are still some dry states in the U.S.アメリカでは禁法が実施されている州がまだいくつかある。
In the U.S., you usually have to show identification in order to buy alcohol.アメリカではを買うには自分を証明しなければならない。
Would you please stop singing so loudly? This is not a cheap (karaoke) joint.うちは、安手の居屋じゃないんですからね、放歌高吟はお断り。
Whoo! I'm feeling that sake. I'm getting blurred vision and it's hard to walk.うっ!日本が効いてきた。視点があわなくてまっすぐ歩けない。
Can I drink alcohol?を飲んでもいいですか。
Drinking too much is bad for the health.の飲み過ぎは健康に害がある。
Everybody has their favorite drink.の好みは人それぞれですからね。
Do you drink alcohol?は飲みますか。
The minute I have something to drink, I turn bright red.を飲むとすぐに赤くなっちゃうんです。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Too late, he had learned that drinking, when it gets out of hand, can be fatal.[JP] 手の施しようがなくなり 気づくころには遅すぎる 飲が命取りであったのだと And Then There Were None (1945)
Beer.[CN] Matchstick Men (2003)
Beer.[CN] I Could Never Be Your Woman (2007)
Rotten liquor. You got a mean cough.[JP] ひどいだった Detour (1945)
Let's drink.[CN] 吧? Floating Weeds (1959)
It took out them money to the bars secret of the port.[JP] ヤミ場から上納金 取ってたんだが... Scarlet Street (1945)
- Beer.[CN] Heaven & Earth (1993)
Four of them![CN] 四瓶! Fat Girl (2001)
Guilty, I was, but of drinking not of killing.[JP] 有罪だった、しかし飲のせいで けっして殺人ではない And Then There Were None (1945)
Your legal mind has lost its taste for adventure.[JP] 法の精神が冒険の美を 濁らせましたね And Then There Were None (1945)
I could burn clothes and hide bottles for the next five years.[JP] 服を焼き のビンを隠しても... Detour (1945)
Dr. Edward G Armstrong: that through uncontrolled drunkeness you did kill Mrs Mary Cleese.[JP] エドワード・G・アームストロング医師 あなたは制御不能の飲により メアリー・クリース夫人を殺した And Then There Were None (1945)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[さけ, sake] Reiswein, alkoholisches_Getraenk [Add to Longdo]
[しゅせん, shusen] tuechtiger_Trinker, Saeufer [Add to Longdo]
[さかば, sakaba] Kneipe, -Bar [Add to Longdo]
[しゅえん, shuen] Trinkgelage, Bankett [Add to Longdo]
[さかや, sakaya] Weinhaendler, Kraemerladen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top