ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -配-, *配*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[配, pèi, ㄆㄟˋ] to blend, to mix; to fit, to match
Radical: , Decomposition:   酉 [yǒu, ㄧㄡˇ]  己 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] wine, Rank: 738

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pèi, ㄆㄟˋ, ] to join; to fit; to mate; to mix; to match; to deserve; to make up (a prescription), #1,657 [Add to Longdo]
[pèi hé, ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ, ] matching; fitting in with; compatible with; to correspond; to fit; to conform to; rapport; to coordinate with; to act in concert with; to cooperate; to become man and wife; to combine parts of machine, #1,588 [Add to Longdo]
[fēn pèi, ㄈㄣ ㄆㄟˋ, ] to distribute; to assign; to allocate, #2,016 [Add to Longdo]
[pèi zhì, ㄆㄟˋ ㄓˋ, ] to deploy, #2,232 [Add to Longdo]
[pèi tào, ㄆㄟˋ ㄊㄠˋ, ] to form a complete set, #2,636 [Add to Longdo]
[dā pèi, ㄉㄚ ㄆㄟˋ, ] to pair up; to match; to arrange in pairs; to add sth into a group, #2,662 [Add to Longdo]
[pèi bèi, ㄆㄟˋ ㄅㄟˋ, / ] to allocate; to provide; to outfit with, #4,122 [Add to Longdo]
[pèi jiàn, ㄆㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, ] fittings; mountings; replacement (parts); accessories, #7,304 [Add to Longdo]
[zhī pèi, ㄓ ㄆㄟˋ, ] dominate; allocate, #7,612 [Add to Longdo]
[pèi fāng, ㄆㄟˋ ㄈㄤ, ] prescription; cooking recipe; formulation; completing the square (to solve quadratic equation, math), #9,292 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はいふ, haifu] (vt) ส่ง, แจกจ่าย
[はいりょ, hairyo] พิจารณา นึกถึง คำนึงถึง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
偶者[はいぐうしゃ, haiguusha] (n) คู่สมรส
[はいたつ, haitatsu] (n) การจัดส่ง
達人[はいたつにん, haitatsunin] (n) ผู้นำส่ง(ของ)
達先[はいたつさき, haitatsusaki] (n) สถานที่ปลายทางในการจัดส่ง
達料[はいたつりょう, haitatsuryou] (n) ค่าจัดส่ง
線(する)[はいせん(する), haisen ( suru )] (n) การวางสาย การเชื่อมต่อสาย
[はいふ, haifu] (n) การแจกจ่ายแต่ละคน การแจกจ่ายให้รายตัว
当株[はいとうかぶ, haitoukabu] หุ้นปันผล
当金[はいとうきん, haitoukin] เงินปันผล

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[くばる, kubaru] TH: แจกจ่าย  EN: to distribute

Japanese-English: EDICT Dictionary
[はいす, haisu] (v5s,vt) (1) (See する) to distribute; to arrange; to allot (to a position of authority, etc.); (2) to arrange; to lay out (as in decorating); (3) to marry off; (4) to exile; to banish [Add to Longdo]
する[はいする, haisuru] (vs-s,vt) (1) (See る) to distribute; to arrange; to allot (to a position of authority, etc.); (2) to arrange; to lay out (as in decorating); (3) (arch) to marry off; (4) (arch) to exile; to banish [Add to Longdo]
り物[くばりもの, kubarimono] (n) present; gift; (P) [Add to Longdo]
[くばる, kubaru] (v5r,vt) to distribute; to deliver; to deal (cards); (P) [Add to Longdo]
位化合物[はいいかごうぶつ, haiikagoubutsu] (n) coordination compound [Add to Longdo]
位結合[はいいけつごう, haiiketsugou] (n) coordinate bond [Add to Longdo]
位子[はいいし, haiishi] (n) ligand [Add to Longdo]
[はいい, haii] (n,vs) regard; consideration; thoughtfulness [Add to Longdo]
[はいか, haika] (n) subordinates; one's followers [Add to Longdo]
架場所[はいかばしょ, haikabasho] (n) shelving location of books (in a library) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Our train leaves at 9. Don't worry. We'll make it.「電車は9時出発だよ」「心するな。間に合うさ」
"She'll make it, I'm sure." "I'm just worried."「彼女はうまくやるよ、きっと」「本当に心だわ」 [F]
Only five instead of ten units were delivered.10個ではなく5個だけが送されました。
We deliver your order free of charge within a 20-mile limit.20マイル以内の達は無料です。
I'm afraid it will rain tomorrow.あした雨が降るんじゃないかと心だ。
You will save your father a lot of worry if you simply write him a letter.あなたがただ手紙を書くだけで、あなたの父親は多くのことを心しなくて済むだろう。
I had a fear that you had failed.あなたが失敗したのではないかと心した。
It's your deal.あなたがる番です。
I'm worried whether your house was involved or not.あなたのお宅は大丈夫でしたか。心です。
I am anxious about your health.あなたの健康が心です。
Do you want this present delivered?あなたはこのプレゼントを達してもらいたいのですか。
What are you worrying about?あなたは何を心しているのですか。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[はっしん, hasshin] delivery [Add to Longdo]
[はっしん, hasshin] to send, to transmit, to provide [Add to Longdo]
信EIT[はいしんEIT, haishin EIT] delivered-EITs [Add to Longdo]
信の否認不能[はいしんのひにんふのう, haishinnohininfunou] non-repudiation of delivery [Add to Longdo]
信メッセージエントリ[はいしんメッセージエントリ, haishin messe-jientori] delivered-message entry [Add to Longdo]
信期限指定[はいしんきげんしてい, haishinkigenshitei] latest delivery designation [Add to Longdo]
信時刻表示[はいしんじこくひょうじ, haishinjikokuhyouji] delivery time stamp indication [Add to Longdo]
信証明[はいしんしょうめい, haishinshoumei] proof of delivery [Add to Longdo]
信通知[はいしんつうち, haishintsuuchi] delivery notification [Add to Longdo]
信不能[はいしんふのう, haishinfunou] non-delivery [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[くばる, kubaru] verteilen [Add to Longdo]
偶者[はいぐうしゃ, haiguusha] -Gatte, -Gattin, Ehepartner [Add to Longdo]
[はいふ, haifu] weite_Verbreitung [Add to Longdo]
[はいりょ, hairyo] Ruecksicht, Aufmerksamkeit [Add to Longdo]
[はいち, haichi] Anordnung, Arrangement, Verteilung [Add to Longdo]
[はいたつ, haitatsu] verteilen, austragen, abliefern [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top