ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -邦-, *邦*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[邦, bāng, ㄅㄤ] country, nation, state
Radical: , Decomposition:   丰 [fēng, ㄈㄥ]  阝 [, ㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A bountiful 丰 place 阝, Rank: 1363

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bāng, ㄅㄤ, ] a state; country or nation, #5,943 [Add to Longdo]
[lián bāng, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ, / ] federal; federation, #5,890 [Add to Longdo]
[Wú Bāng guó, ㄨˊ ㄅㄤ ㄍㄨㄛˊ, / ] Wu Bangguo, #17,038 [Add to Longdo]
[Liú Bāng, ㄌㄧㄡˊ ㄅㄤ, / ] Liu Bang (256 or 247-195 BC), bandit leader who became first Han emperor Han Gaozu 漢高祖|汉高祖 (reigned 202-195 BC), #20,238 [Add to Longdo]
政府[lián bāng zhèng fǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, / ] federal government, #20,954 [Add to Longdo]
胡耀[Hú Yào bāng, ㄏㄨˊ ㄧㄠˋ ㄅㄤ, 耀] Hu Yaobang (1915-1989), Chinese politician, #23,678 [Add to Longdo]
[yǒu bāng, ㄧㄡˇ ㄅㄤ, ] friendly state; ally, #26,681 [Add to Longdo]
调查局[lián bāng diào chá jú, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ ㄐㄩˊ, / 調] FBI (Federal Bureau of Investigation), #28,711 [Add to Longdo]
[bāng jiāo, ㄅㄤ ㄐㄧㄠ, ] relations between two countries; diplomatic relations, #30,118 [Add to Longdo]
乌托[wū tuō bāng, ㄨ ㄊㄨㄛ ㄅㄤ, / ] utopia, #39,945 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ほうじん, houjin] (n) คนญี่ปุ่น มักใช้กับคนญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほうか, houka] (n) one's country (or people or state) [Add to Longdo]
[ほうか, houka] (n) Japanese money [Add to Longdo]
[ほうが, houga] (n) (1) (See 洋画・2) Japanese film; (2) Japanese painting; (P) [Add to Longdo]
[ほうがく, hougaku] (n) (traditional) Japanese music; (P) [Add to Longdo]
[ほうぎん, hougin] (n) overseas Japanese bank [Add to Longdo]
[ほうご, hougo] (n) one's native language; Japanese [Add to Longdo]
[ほうじ, houji] (n) Japanese characters; kanji and kana [Add to Longdo]
字新聞[ほうじしんぶん, houjishinbun] (n) newspaper in Japanese; Japanese-language newspaper [Add to Longdo]
[ほうじん, houjin] (n) (1) fellow countryman; (2) Japanese (nationals or residents); (P) [Add to Longdo]
[ほうせん, housen] (n) Japanese ship [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
U.S.S.R. stands for the Union of Soviet Socialist Republics.USSRはソビエト社会主義共和国連を表しています。
Americans pay both federal taxes and state taxes.アメリカ人は連税と州税の両方を払っている。
The Union of South Africa has had racial problems in recent years.ここ数年南ア連は人種問題をかかえてきた。
Where can we exchange yen into dollars?どこで貨をドルに変えられるか。
A huge federal budget deficit has been plaguing the American economy for many years.巨大な連財政赤字がアメリカ経済を長年に渡って苦しめている。
I don't know about the USSR at all.私はソビエト連のことはまったく知らない。
He defected to the Soviet Union in the 1950's.彼は1950年代にソビエト連へ逃亡した。
I thought that Takeo would pass the exam and Kunio would fail, but the result was the other way around.武雄は受かり、夫は受からないと思っていたが、結果は逆だった。
The Federal Reserve slashed interest rates.米国連準備銀行は金利を引き下げました。
The Fed is trying to stave off a run on the banks.米国連準備銀行は銀行の取り付け騒ぎを食い止めようとしています。
Kunihiko hit the target with his first shot.彦は最初の一発で的を撃ち当てた。
We had to put up with Kunio's poor table manners because he refused to change.夫は自分の下品なテーブルマナーをあらためようとしなかったので、我々はがまんしなければならなかった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほう, hou] LAND, JAPAN [Add to Longdo]
[ほうじん, houjin] Japaner [Add to Longdo]
字新聞[ほうじしんぶん, houjishinbun] Japanische_Zeitung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top