ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
69 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -選-, *選*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[選, xuǎn, ㄒㄩㄢˇ] to select, to elect, to choose; election
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  巽 (xùn ㄒㄩㄣˋ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 6,101

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
选择[xuǎn zé, ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ, / ] to select; to pick; choice, #317 [Add to Longdo]
[xuǎn, ㄒㄩㄢˇ, / ] to choose; to pick; to select; to elect, #677 [Add to Longdo]
选手[xuǎn shǒu, ㄒㄩㄢˇ ㄕㄡˇ, / ] athlete; contestant, #1,210 [Add to Longdo]
选举[xuǎn jǔ, ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ, / ] to elect; election, #2,478 [Add to Longdo]
评选[píng xuǎn, ㄆㄧㄥˊ ㄒㄩㄢˇ, / ] to choose, #3,322 [Add to Longdo]
选拔[xuǎn bá, ㄒㄩㄢˇ ㄅㄚˊ, / ] to select the best, #5,206 [Add to Longdo]
选用[xuǎn yòng, ㄒㄩㄢˇ ㄩㄥˋ, / ] to choose for some purpose; to select and use, #5,248 [Add to Longdo]
候选人[hòu xuǎn rén, ㄏㄡˋ ㄒㄩㄢˇ ㄖㄣˊ, / ] candidate, #5,411 [Add to Longdo]
挑选[tiāo xuǎn, ㄊㄧㄠ ㄒㄩㄢˇ, / ] choose; select, #5,515 [Add to Longdo]
当选[dāng xuǎn, ㄉㄤ ㄒㄩㄢˇ, / ] be elected, #5,783 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[せんしゅ, senshu] (n) นักกีฬา
[せんきょ, senkyo] (n) การเลือกตั้ง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[せんべつ, senbetsu] (n vt) การเลือก การคัดเลือก
[せんてい(する), sentei ( suru )] (n vt) การคัดเลือก

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[せんしゅつ, senshutsu] Thai: การคัดเลือก English: election
[せんたく, sentaku] Thai: การคัดเลือก English: selection (vs)
[せんたく, sentaku] Thai: ข้อเลือก
[えらぶ, erabu] Thai: เลือกจากตัวเลือกที่มี English: to choose
[えらぶ, erabu] Thai: คัดเลือก English: to select

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せん, sen] (n,n-suf) selection; choice; choosing; picking; election; (P) [Add to Longdo]
する[せんする;ぜんする, sensuru ; zensuru] (vs-s,vt) to choose; to take; to select; to pick out [Add to Longdo]
に入る[せんにはいる, sennihairu] (exp,v5r) to be selected; to be chosen [Add to Longdo]
ばれし者;撰ばれし者;択ばれし者[えらばれしもの, erabareshimono] (n) the chosen one; the chosen ones; the select few [Add to Longdo]
ばれる[えらばれる, erabareru] (v1) to be elected [Add to Longdo]
び取る;びとる[えらびとる, erabitoru] (v5r) to pick out item(s) from a group to keep [Add to Longdo]
び出す[えらびだす, erabidasu] (v5s,vt) to select; to pick out [Add to Longdo]
び抜く[えらびぬく, erabinuku] (v5k,vt) to single out [Add to Longdo]
び方[えらびかた, erabikata] (n) choice [Add to Longdo]
ぶ(P);撰ぶ(oK);択ぶ(oK)[えらぶ, erabu] (v5b,vt) to choose; to select; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"What do you think of the election for mayor?" "I don't know."「市長挙をどう思いますか」「わかりません」
In 1860 Lincoln was elected President of the United States.1860年にリンカーンは合衆国の大統領にばれた。
Japan has been sending her athletes to the Olympics since 1912.1912年以来、日本は手をオリンピックに送ってる。
The Conservative Party won the election in 1992.1992年の挙では保守党が勝利を収めた。
A team is composed of eleven players.1チームは11人の手で構成されている。
Nine players make up a team.1チームは9人手から成る。
Can you pick out a few good books to read?2、3冊の読むべきいい本をび出せますか。
Choose either one or the other.2つのうちどちらかをびなさい。
Anybody with at least a two-digit IQ knows this was a politically biased choice.2桁のIQがある人間なら誰でも、この択が政治的に偏ったものだって分かってるよ。
Three candidates ran for President and he was elected.3人の候補者が大統領に立候補して、彼がばれた。
Five pitchers are to take the mound in rotation.5人の手でローテーションを組んだ。
Akira is a good tennis player.アキラは上手なテニス手です。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As a favor, I'll let you decide.[CN] 為了讓你開心 我把這個擇權留給你 Les Visiteurs du Soir (1942)
The committee head, Mr. Chiba, spoke very highly of your work.[JA] (記者) 考委員長の千葉先生も 大絶賛でしたね Appeal (2017)
And your name's right on top of the list.[CN] 而你就是我的第一人 Applause (1929)
I think it's a crime that the committee members don't know about the most truly interesting novels.[JA] 考委員が 本当に面白い小説を知らないのは 罪だと思います Appeal (2017)
With your permission, I shall participate in the selection.[JA] 僭越(せんえつ)ながら 今回 考に参加させていただく Appeal (2017)
Madame has chosen a funny time for such a funny joke.[CN] 你竟擇這麼一個可笑的時間 開這種玩笑. Grand Hotel (1932)
That's why I selected you.[JA] 私があなたをんだのは それが理由です Confrontation (2017)
If you knew how much I love you, you'd have no choice but to love me.[CN] 如果你知道我有多麼愛你... 你就會別無擇來愛我 Les Visiteurs du Soir (1942)
You've chosen to live a very simple life, I see.[JA] (桜井) ハア... 随分 シンプルな生活をびましたね Confrontation (2017)
Why would she be part of this selection committee?[JA] 考に参加してもらう理由が... Appeal (2017)
For this selection committee,[JA] 今回の考会に Appeal (2017)
Don't answer. There's no point. He's already decided.[CN] 別回答他 沒用 他已經作出 Les Visiteurs du Soir (1942)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[せんしゅう, senshuu] anthology, selected extracts [Add to Longdo]
[せんたく, sentaku] choice (vs), selection [Add to Longdo]
択された実行可能試験項目群[せんたくされたじっこうかのうしけんこうもくぐん, sentakusaretajikkoukanoushikenkoumokugun] selected executable test suite [Add to Longdo]
択された抽象的試験項目群[せんたくされたちゅうしょうてきしけんこうもくぐん, sentakusaretachuushoutekishikenkoumokugun] selected abstract test suite [Add to Longdo]
択クラス[せんたくクラス, sentaku kurasu] selected class [Add to Longdo]
択チャネル[せんたくチャネル, sentaku chaneru] selector channel [Add to Longdo]
択パラメタ[せんたくパラメタ, sentaku parameta] selected parameter, selective parameter [Add to Longdo]
択フィールド保護[せんたくフィールドほご, sentaku fi-rudo hogo] selective field protection [Add to Longdo]
択解除[せんたくかいじょ, sentakukaijo] deselection (vs) [Add to Longdo]
択機能[せんたくきのう, sentakukinou] function preselection capability [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[えらぶ, erabu] waehlen [Add to Longdo]
[せんしゅ, senshu] Spieler, Aktiver [Add to Longdo]
[せんたく, sentaku] Auswahl, Auslese [Add to Longdo]
択科目[せんたくかもく, sentakukamoku] Wahlfach [Add to Longdo]
[せんきょ, senkyo] Wahl [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top