ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -遮-, *遮*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[遮, zhē, ㄓㄜ] to cover, to protect, to shield
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  庶 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 2135

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhē, ㄓㄜ, ] cover up (a shortcoming); screen off; to hide; to conceal, #8,968 [Add to Longdo]
[zhē yǎn, ㄓㄜ ㄧㄢˇ, ] to cover, #18,192 [Add to Longdo]
[zhē gài, ㄓㄜ ㄍㄞˋ, / ] to hide; to cover (one's tracks), #21,570 [Add to Longdo]
羞布[zhē xiū bù, ㄓㄜ ㄒㄧㄡ ㄅㄨˋ, ] G-string; loincloth; fig. last semblance; CL:塊|块[kuai4], #53,561 [Add to Longdo]
天蔽日[zhē tiān bì rì, ㄓㄜ ㄊㄧㄢ ㄅㄧˋ ㄖˋ, ] lit. hiding the sky and covering the earth (成语 saw); fig. earth-shattering; omnipresent; of universal importance, #62,466 [Add to Longdo]
[Páng zhē pǔ, ㄆㄤˊ ㄓㄜ ㄆㄨˇ, ] Punjab state of India; Punjab province of Pakistan, #84,982 [Add to Longdo]
普省[Páng zhē pǔ shěng, ㄆㄤˊ ㄓㄜ ㄆㄨˇ ㄕㄥˇ, ] Punjab province of Pakistan, #93,407 [Add to Longdo]
[zhē duàn, ㄓㄜ ㄉㄨㄢˋ, / ] to cut off; to interrupt; to prevent access, #116,246 [Add to Longdo]
普邦[Páng zhē pǔ bāng, ㄆㄤˊ ㄓㄜ ㄆㄨˇ ㄅㄤ, ] Punjab state in northwest India bordering Pakistan [Add to Longdo]
风避雨[zhē fēng bì yǔ, ㄓㄜ ㄈㄥ ㄅㄧˋ ㄩˇ, / ] a shelter from the wind and rain [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[さえぎる, saegiru] TH: ขวางกั้น  EN: to interrupt
[さえぎる, saegiru] TH: ขัด  EN: to intercept
[さえぎる, saegiru] TH: กั้น  EN: to obstruct

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さえぎる, saegiru] (v5r,vt) to interrupt; to intercept; to obstruct; (P) [Add to Longdo]
炎性[しゃえんせい, shaensei] (n) flame shielding performance; flame interruption performance; flame screening performance [Add to Longdo]
[しゃおん, shaon] (n,adj-no,vs) soundproofing; sound insulation [Add to Longdo]
[しゃこう, shakou] (n,vs) shade; darken [Add to Longdo]
光カーテン[しゃこうカーテン, shakou ka-ten] (n) lined curtain; opaque curtain [Add to Longdo]
光器土偶[しゃこうきどぐう, shakoukidoguu] (n) "spaceman" clay figurine from about 500 AD [Add to Longdo]
[しゃだん, shadan] (n,vs) isolation; cut off; blockade; quarantine; interception; deprivation; (P) [Add to Longdo]
断器[しゃだんき, shadanki] (n) circuit breaker; (P) [Add to Longdo]
断機[しゃだんき, shadanki] (n) railway crossing gate; (P) [Add to Longdo]
断壁;しゃ断機[しゃだんぺき, shadanpeki] (n) bulkhead; barrier [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Traffic was blocked by a landslide.がけくずれで交通は断された。
The house is screened from view with a high fence.その家は高い塀で人目からられている。
A large pillar obstructs the view of the lake.大きな柱が湖水の眺めをっている。
He blocked my way.彼は私の行く手をった。
She used her hand to screen the sunlight from her eyes.彼女は手で目から日差しをった。
My internet connection was cut off.インターネットの接続が断された。
The air was blocked off, extinguishing the fire.空気を断して火を消した。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
へい〈蔽〉[しゃへい, shahei] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
[しゃだん, shadan] interception [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[さえぎる, saegiru] unterbrechen, hindern, behindern, blockieren [Add to Longdo]
[しゃだん, shadan] Unterbrechung, Isolierung, Abschaltung [Add to Longdo]
断器[しゃだんき, shadanki] Stromunterbrecher, Schalter [Add to Longdo]
断機[しゃだんき, shadanki] Bahnschranke [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top