ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -遠-, *遠*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[遠, yuǎn, ㄩㄢˇ] distant, remote, far; profound
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  袁 [yuán, ㄩㄢˊ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 6346

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuǎn, ㄩㄢˇ, / ] far; distant; remote, #764 [Add to Longdo]
永远[yǒng yuǎn, ㄩㄥˇ ㄩㄢˇ, / ] forever; eternal, #843 [Add to Longdo]
远远[yuǎn yuǎn, ㄩㄢˇ ㄩㄢˇ, / ] distant, #3,062 [Add to Longdo]
远离[yuǎn lí, ㄩㄢˇ ㄌㄧˊ, / ] removed from, #5,301 [Add to Longdo]
长远[cháng yuǎn, ㄔㄤˊ ㄩㄢˇ, / ] long-term; long-range, #5,340 [Add to Longdo]
远处[yuǎn chù, ㄩㄢˇ ㄔㄨˋ, / ] distant place, #5,676 [Add to Longdo]
遥远[yáo yuǎn, ㄧㄠˊ ㄩㄢˇ, / ] distant; remote, #6,371 [Add to Longdo]
远程[yuǎn chéng, ㄩㄢˇ ㄔㄥˊ, / ] remote; long distance; long range, #6,781 [Add to Longdo]
深远[shēn yuǎn, ㄕㄣ ㄩㄢˇ, / ] deep and long lasting; profound, #9,035 [Add to Longdo]
远方[yuǎn fāng, ㄩㄢˇ ㄈㄤ, / ] far away; a distant location, #9,196 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[とおい, tooi] TH: ไกล  EN: far
[とおい, tooi] TH: ระยะห่างหรือนาน  EN: distant

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とお, too] (adj-no) distant; (P) [Add to Longdo]
々しい;しい[とおどおしい, toodooshii] (adj-i) distant (behavior, etc.); reserved [Add to Longdo]
[とおい, tooi] (adj-i) far; distant; (P) [Add to Longdo]
い昔[とおいむかし, tooimukashi] (n) remote past [Add to Longdo]
い目[とおいめ, tooime] (exp) distant look; faraway look [Add to Longdo]
からず[とおからず, tookarazu] (adv) soon; in the near future [Add to Longdo]
きは花の香近きは糞の香[とおきははなのかちかきはくそのか, tookihahananokachikakihakusonoka] (exp) it's human nature to consider things that are afar as beautiful and things that are up close as unsightly [Add to Longdo]
[とおく, tooku] (adj-no,n-adv,n) far away; distant; at a distance; distant place; by far; (P) [Add to Longdo]
くから[とおくから, tookukara] (exp) from a distance [Add to Longdo]
くに霞む[とおくにかすむ, tookunikasumu] (exp,v5m) to loom in the distance [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
An apple a day keeps the doctor away. [Proverb]1日1個のりんごは医者をざける。
An orphan at three, he was brought up by a distant relative.3歳のとき孤児になったので、彼はい親戚に育てられた。
It will not be long before one out of five persons comes to come have a car.5人に1人が車を持つような日もくあるまい。
Would you please refrain from smoking when babies are here.あかちゃんがいるときはたばこを御慮下さい。
As if you could kill time without injuring eternity.あたかも永を傷つけることがないかのごとく暇をつぶしているが・・・。
Is your school far from here?あなたの学校はここからいですか。
I can spot you from a distance with your long, white hair.あなたの長くて白い髪の毛ならくからでもすぐ分かる。
I had not gone very far when I was caught in a shower.あまりくに行かないうちに夕立にあった。
We had not gone far before we were caught in a shower.あまりくに行かない内ににわか雨にあった。
I had not gone far before I met him.あまりくへ行かないうちに、私は彼に会った。
Don't go too far afield.あまりくへ行ってはいけないよ。
I appreciate it, but I think I shouldn't.ありがとう、でも慮しておきます。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[えんかく, enkaku] remote (a-no) [Add to Longdo]
隔アクセス[えんかくアクセス, enkaku akusesu] remote access [Add to Longdo]
隔アクセスデータ処理[えんかくアクセスデータしょり, enkaku akusesude-ta shori] remote-access data processing [Add to Longdo]
隔サイト[えんかくサイト, enkaku saito] remote site [Add to Longdo]
隔ジョブ入力[えんかくじょぶにゅうりょく, enkakujobunyuuryoku] remote job entry, RJE (abbr.) [Add to Longdo]
隔バッチ処理[えんかくばっちしょり, enkakubacchishori] remote batch processing [Add to Longdo]
隔バッチ入力[えんかくばっちにゅうりょく, enkakubacchinyuuryoku] remote batch entry [Add to Longdo]
隔マシン[えんかくマシン, enkaku mashin] remote machine [Add to Longdo]
隔医療[えんかくいりょう, enkakuiryou] remote medicine [Add to Longdo]
隔一括処理[えんかくいっかつしょり, enkakuikkatsushori] remote batch processing [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とおい, tooi] -weit, -fern, entfernt [Add to Longdo]
回し[とおまわし, toomawashi] indirekt, andeutungsweise [Add to Longdo]
[えんせい, ensei] Feldzug, Expedition, Besuch (Sport) [Add to Longdo]
心力[えんしんりょく, enshinryoku] Zentrifugalkraft [Add to Longdo]
[えんりょ, enryo] Weitsicht, Zurueckhaltung, Reserve [Add to Longdo]
[えんぽう, enpou] Ferne, grosse_Entfernung [Add to Longdo]
[えんえい, en'ei] Langstreckenschwimmen [Add to Longdo]
[とおあさ, tooasa] flacher_Strand [Add to Longdo]
[えんそく, ensoku] Ausflug [Add to Longdo]
距離[えんきょり, enkyori] grosse_Entfernung, weite_Entfernung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top