ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -違-, *違*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[違, wéi, ㄨㄟˊ] to violate, to disobey, to defy; to separate from
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  韋 [wéi, ㄨㄟˊ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 7207

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wéi, ㄨㄟˊ, / ] to disobey; to violate; to separate; to go against, #10,122 [Add to Longdo]
违法[wéi fǎ, ㄨㄟˊ ㄈㄚˇ, / ] illegal; to break the law, #1,906 [Add to Longdo]
违反[wéi fǎn, ㄨㄟˊ ㄈㄢˇ, / ] to violate (a law), #3,495 [Add to Longdo]
违规[wéi guī, ㄨㄟˊ ㄍㄨㄟ, / ] to violate (rules); irregular; illegal; corrupt, #3,767 [Add to Longdo]
违背[wéi bèi, ㄨㄟˊ ㄅㄟˋ, / ] to violate; to be contrary to, #7,694 [Add to Longdo]
违章[wéi zhāng, ㄨㄟˊ ㄓㄤ, / ] to break the rules; to violate regulations, #9,073 [Add to Longdo]
违纪[wéi jì, ㄨㄟˊ ㄐㄧˋ, / ] lack of discipline; to break a rule; to violate discipline; to breach a principle, #11,027 [Add to Longdo]
久违[jiǔ wéi, ㄐㄧㄡˇ ㄨㄟˊ, / ] (haven't done sth) for a long time, #11,592 [Add to Longdo]
违约[wéi yuē, ㄨㄟˊ ㄩㄝ, / ] to break a promise; to violate an agreement, #11,662 [Add to Longdo]
违禁[wéi jìn, ㄨㄟˊ ㄐㄧㄣˋ, / ] to violate a prohibition or ban, #23,437 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[いはん, ihan] (vt) ผิดกฎ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ちがい, chigai] (vt) (ดิฟ'เฟอเรินซฺ) n. ความแตกต่าง,ข้อแตกต่าง,จำนวนแตกต่างกัน. vt. ทำให้แตกต่าง,แบ่งแยกข้อแตกต่าง, S. distinction
[いほうの, ihouno] (n) ผิดกฎหมาย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ちがう, chigau] TH: แตกต่าง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ちがい, chigai] (n,n-suf) difference; discrepancy; (P) [Add to Longdo]
いない(P);い無い[ちがいない, chigainai] (exp,adj-i) (phrase) sure; no mistaking it; for certain; (P) [Add to Longdo]
い棚;[ちがいだな, chigaidana] (n) set of staggered shelves [Add to Longdo]
い箸[ちがいばし, chigaibashi] (n) using two different chopsticks together (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
い目;いめ[ちがいめ;たがいめ, chigaime ; tagaime] (n) point of difference [Add to Longdo]
[ちがう, chigau] (v5u,vi) (1) to differ; to be different; (2) to run counter to; (3) to change (into something out of the ordinary) [Add to Longdo]
[ちがう, chigau] (v5u,vi) (1) to differ (from); to vary; (2) to not be in the usual condition; (3) to not match the correct (answer, etc.); (4) (See 話がう) to be different from promised; (P) [Add to Longdo]
える[ちがえる, chigaeru] (v1,vt) (1) to break one's word; (2) to be unpunctual [Add to Longdo]
える[ちがえる, chigaeru] (v1,vt) (1) to change; to alter; (2) to mistake; to make a mistake; (3) (See たがえる) to fail to keep (e.g. one's promise); (4) to dislocate (e.g. one's neck) [Add to Longdo]
警罪[いけいざい, ikeizai] (n) (relatively minor) offense against police regulations (offence) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Are those your books?" "No, they aren't."「あれらはあなたの本ですか」「いいえ、います」
"No, I'm not," replied the Englishman coldly.「いいえ、います」とイギリス人はさめた返事をしました。
"In my opinion," said the younger brother, "you are wrong."「私の意見では」弟が言った。「あなたは間っている」。
Rows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.一つ一つっていて、広々とした庭があって魅力的な家並が、もっぱら機能だけを追求したマンションにとって代わられるが、このマンションには、行き過ぎを思えるほど賞賛される「現代の便利な設備」以外に褒めるべき点はないのである。
Ten to one it'll clear up in an hour or so.1時間もすれば間いなく晴れるだろう。
He missed the train by a minute.1分いで列車に乗り遅れた。
There doesn't seem any difference of meaning between the two constructions.2つの構文には意味のいは何も無いようだ。
There does not seem to be any difference of meaning between the two constructions.2つの構文の間に意味の相はないように思われる。
There was a great gap between the views of the two.2人の意見には大きな食いいがあった。
The three people gave three different accounts of the accident.3人はそれぞれった3通りの事故の説明をした。
What is the difference between A and B?AとBのいは何ですか。
There seems to be a slight difference on the treatment of the B factor between their approaches.B要因の取り扱いに関して、両者のアプローチにはわずかないがあるようだ。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[いほうの, ihouno] illegal (a-no), invalid [Add to Longdo]
法コピー[いほうコピー, ihou kopi-] illegal copy, pirate copy [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちがう, chigau] verschieden_sein, sich_irren [Add to Longdo]
える[ちがえる, chigaeru] aendern [Add to Longdo]
[いはん, ihan] Verstoss, Uebertretung [Add to Longdo]
[いけん, iken] Verfassungswidrigkeit [Add to Longdo]
[いほう, ihou] ungesetzlich, illegal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top