ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -道-, *道*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[道, dào, ㄉㄠˋ] method, way; path, road
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  首 (shǒu ㄕㄡˇ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 52

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dào, ㄉㄠˋ, ] direction; way; method; road; path; classifier for long thin stretches, rivers, roads etc; principle; truth; morality; reason; skill; method; Dao (of Daoism); to say; to speak; to talk, #123 [Add to Longdo]
[zhī dao, ㄓ ㄉㄠ˙, ] know; be aware of, #189 [Add to Longdo]
[bào dào, ㄅㄠˋ ㄉㄠˋ, / ] report, #331 [Add to Longdo]
不知[bù zhī dào, ㄅㄨˋ ㄓ ㄉㄠˋ, ] to not know, #458 [Add to Longdo]
[shuō dào, ㄕㄨㄛ ㄉㄠˋ, / ] discuss, #1,093 [Add to Longdo]
[dào lù, ㄉㄠˋ ㄌㄨˋ, ] road; path; way, #1,312 [Add to Longdo]
[nán dào, ㄋㄢˊ ㄉㄠˋ, / ] don't tell me ...; could it be that...?, #1,728 [Add to Longdo]
[dào dé, ㄉㄠˋ ㄉㄜˊ, ] virtue; morality; ethics; moral, #1,989 [Add to Longdo]
[qú dào, ㄑㄩˊ ㄉㄠˋ, ] channels, #2,242 [Add to Longdo]
[wèi dào, ㄨㄟˋ ㄉㄠˋ, ] flavor, #2,259 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[どうぐ, dougu] (n) เครื่องมือ, อุปกรณ์
[どうろ, douro] (n) ถนน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[どう, dou] (n) (1) (abbr) road; (2) way; (3) Buddhist teachings; (4) Taoism; (5) modern administrative region of Japan (Hokkaido); (6) historical administrative region of Japan (Tokaido, Tosando, etc.); (7) province (Tang-era administrative region of China); (8) province (modern administrative region of Korea) [Add to Longdo]
(P);途;路;径[みち, michi] (n) (1) road; street; way; path; course; route; lane; (2) distance; ways (e.g. "a long ways"); (3) the way (of proper conduct, etc.); one's way; morals; (4) teachings (esp. Confucian or Buddhist); dogma; (5) field (of medicine, etc.); subject; (6) way; method; means; (P) [Add to Longdo]
が窮まる[みちがきわまる, michigakiwamaru] (exp,v5r) to come to a dead end [Add to Longdo]
しるべ;標;[どうひょう(標);みちしるべ;みちじるし(標), douhyou ( douhyou ); michishirube ; michijirushi ( douhyou )] (n) (1) guidepost; signpost; guide; (2) (みちしるべ only) (col) tiger beetle (esp. the Japanese tiger beetle, Cicindela japonica) [Add to Longdo]
すがら[みちすがら, michisugara] (adv) along the road; along the way [Add to Longdo]
なき[みちなきみち, michinakimichi] (exp) trackless path [Add to Longdo]
ならぬ[みちならぬ, michinaranu] (exp,adj-f) immoral [Add to Longdo]
ならぬ恋[みちならぬこい, michinaranukoi] (exp,n) illicit love affair [Add to Longdo]
に迷う[みちにまよう, michinimayou] (exp,v5u) to lose one's way; to get lost [Add to Longdo]
のり(P);程(P)[みちのり(P);どうてい(程), michinori (P); doutei ( doutei )] (n) (1) distance; journey; itinerary; (2) way; process; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
(On a bicycle) Whew! This is a tough hill. But coming back sure will be a breeze.(自転車に乗って)フーッ、この坂はきついよ。でも帰りは楽だよね。
Although the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.「世界平和」という言葉は魅力的に聞こえるが、世界平和へのは長く苦難に満ちている。
"Road under Repair."路修理中」<掲示>。 [Notice]
A truck was careering along the road.1台のトラックが路を疾走していた。
The path between the two houses was blocked by snow.2軒の家の間のは雪で閉ざされていた。
The two cars tried to make way for each other.2台の車は互いにをゆずろうとした。
The two roads cut across the street from us.2本のが十文字に交差している。
The two streets run parallel to one another.2本の路は平行に走っている。
It has been announced that railway fares will be raised by 10 per cent on and after March first.3月1日から鉄運賃が1割あがると発表された。
Four boys are making their way along the street.4人の少年たちがを歩いている。
Go down the street for about five minutes, and you will see the Department store to the right.5分ばかりこのを行けば、右手にその百貨店があります。
A half-dozen tools make up the tool collection.6種の具がひとまとまりになっている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With his enormous wealth, the police, yakuza, and even politicians were under his control.[JA] 莫大な財産を持って 警察にヤクザ 政治家まで 自分の具にして Emotions (2017)
You know it.[CN] 你知 One, Two, Three (1961)
None.[CN] 不知 None. The City of the Dead (1960)
you're a novelist, Shin Michima.[JA] 間 慎は小説家です Confrontation (2017)
I don't know.[CN] 不知 The Young and the Damned (1950)
I thought you were in love with Mr. Michima.[JA] 間さんのこと 好きなんでしょ? Emotions (2017)
- No?[CN] 不知 Spur der Steine (1966)
I'm sure Mr. Michima would be sad.[JA] きっと 間(みちま)さんが悲しみます Emotions (2017)
I know.[CN] 我知 A Face in the Crowd (1957)
I see[CN] 我知 I see We'll Live Till Monday (1968)
Have you told Mr. Michima or Hitomi that you dropped out of high school?[JA] 高校をやめたこと 間さんや ひとみさんには お話ししたんですか? Emotions (2017)
- Yes, sir.[CN] 知 The Young and the Damned (1950)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
路交通情報通信システム[どうろこうつうじょうほうつうしんシステム, dourokoutsuujouhoutsuushin shisutemu] VICS, Vehicle Information and Communication Systems [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[みち, michi] Strasse, Weg, Pfad [Add to Longdo]
ならぬ恋[みちならぬこい, michinaranukoi] verbotene_Liebe [Add to Longdo]
[どうぐ, dougu] Werkzeug, Geraet [Add to Longdo]
[どうとく, doutoku] Moral [Add to Longdo]
[みちばた, michibata] Strassenrand, Wegrand [Add to Longdo]
[どうろ, douro] Strasse, Weg [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top