ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

運転手

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -運転手-, *運転手*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
運転手[うんてんしゅ, untenshu] (n) คนขับรถ

Japanese-English: EDICT Dictionary
運転手[うんてんしゅ, untenshu] (n) driver; chauffeur; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I wanted to be a bus driver when I was five.5歳の時は、バスの運転手になりたかった。
Your account of the accident corresponds with the driver's.あなたのその事故の説明は運転手の説明と一致している。
You noisy children will be chucked off by the driver.お前たち騒がしい子供たちは運転手さんにほうり出されるよ。
A Californian policeman pulled a car over and spoke to the driver.カリフォルニアの警察官が、一台の車を止めさせ、運転手にこう伝えた。
Thanks to the taxi driver, we had a very wonderful time in London.そのタクシーの運転手さんのおかげで、私達はロンドンで大変素晴らしい時間を過ごしました。
The driver really screwed up the team when he drove them to the wrong playing field in a different town.その運転手は、まるっきり違う街の間違った球場にチームを運んで行ってしまうという大ドジを踏んでしまった。
The driver cannot have stopped at the signal.その運転手は信号で止まったはずがない。
The driver does not have the responsibility of the traffic accident.その交通事故の責任はその運転手には無い。
The accident was caused by the error on the part of the driver.その事故は運転手の側の過ちから起こった。
The accident happened because of the driver's negligence.その事故は運転手の不注意から起きた。
The accident was due to the driver's carelessness.その事故は運転手の不注意によるものだった。
The good driver wove his way through the traffic.その上手な運転手は車の列を縫うように車を走らせた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
運転手[うんてんしゅ, untenshu] Fahrer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top