ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -運-, *運*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[運, yùn, ㄩㄣˋ] to run; ship, transport; fortune, luck
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  軍 [jūn, ㄐㄩㄣ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 5860

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yùn, ㄩㄣˋ, / ] to move; to transport; to use; to apply; fortune; luck; fate, #1,358 [Add to Longdo]
运动[yùn dòng, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] movement; campaign; sports, #832 [Add to Longdo]
运行[yùn xíng, ㄩㄣˋ ㄒㄧㄥˊ, / ] be in motion; to move; to run, #1,542 [Add to Longdo]
运用[yùn yòng, ㄩㄣˋ ㄩㄥˋ, / ] to use; to put to use, #2,019 [Add to Longdo]
运营[yùn yíng, ㄩㄣˋ ㄧㄥˊ, / ] scheduled operations; be in operation, #2,034 [Add to Longdo]
运输[yùn shū, ㄩㄣˋ ㄕㄨ, / ] transport; haulage; transit, #2,069 [Add to Longdo]
奥运[Ào yùn, ㄠˋ ㄩㄣˋ, / ] abbr. for 奧林匹克動會|奥林匹克运动会; Olympic Games; the Olympics, #2,711 [Add to Longdo]
运作[yùn zuò, ㄩㄣˋ ㄗㄨㄛˋ, / ] thread (computing); operation (e.g. business); operating, #2,732 [Add to Longdo]
幸运[xìng yùn, ㄒㄧㄥˋ ㄩㄣˋ, / ] fortunate; lucky; fortune; luck, #2,774 [Add to Longdo]
命运[mìng yùn, ㄇㄧㄥˋ ㄩㄣˋ, / ] fate; destiny, #2,896 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[はこぶ, hakobu] (vt) ขนย้าย
[うんどう, undou] (n, vt) การเคลื่อนไหว, ออกกำลังกาย
転手[うんてんしゅ, untenshu] (n) คนขับรถ
転者[うんてんしゃ, untensha] (n) คนที่กำลังขับรถ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[うんちん, unchin] 1.ค่าโดยสาร 2.ค่าขนส่ง
[うんめい, unmei] (n) โชคชะตา
[うんか, unka] (n) ลำคลอง
動靴[うんどうぐつ, undougutsu] (n) รองเท้าผ้าใบ
[はこぶ, hakobu] แบก ขน(ของ) ลาก(พู่กัน) เดินเรื่อง คืบหน้า
輸大臣[うんゆだいじん, unyudaijin] รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[うんが, unga] TH: ทางน้ำ  EN: waterway
[はこぶ, hakobu] TH: เอาสิ่งของเป็นจำนวนมากจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง  EN: to transport
[うんえい, un'ei] TH: การจัดการ  EN: management
[うんえい, un'ei] TH: การบริหาร  EN: administration

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うん, un] (n) fortune; luck; (P) [Add to Longdo]
がいい[うんがいい, ungaii] (exp,adj-i) (See のいい) lucky [Add to Longdo]
が悪い[うんがわるい, ungawarui] (exp,adj-i) (See の悪い) is unlucky [Add to Longdo]
が開ける[うんがひらける, ungahirakeru] (exp,v1) to be in luck's way; to have one's fortune changes to the better [Add to Longdo]
が向く[うんがむく, ungamuku] (exp,v5k) to be in lucks way [Add to Longdo]
ちゃん[うんちゃん, unchan] (n) (sl) driver; chauffeur [Add to Longdo]
に任せる[うんにまかせる, unnimakaseru] (exp,v1) to trust to luck [Add to Longdo]
のいい[うんのいい, unnoii] (exp,adj-i) (See がいい) lucky [Add to Longdo]
の悪い[うんのわるい, unnowarui] (adj-i) (See が悪い) unlucky [Add to Longdo]
の尽き[うんのつき, unnotsuki] (exp) out of luck; end of your rope [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Maria said to herself, "I am very lucky."「私はとても幸だわ」とマリアは心の中で思った。 [F]
She said to herself, "I am very happy."「私はとても幸だわ」と彼女は心の中で思った。 [F]
"May I please see your driver's license for identification?", said the clerk.「身分確認のためにあなたの転免許証を見せていただけますか」とその係員はいった。
I learned to drive a car when I was eighteen and got a driver's license.18歳のとき、自動車の転を習って、免許を取りました。
People above 18 may drive.18歳以上の人は車を転できる。
In the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.1960年代に日本の大学生は政府に対して示威動を起こした。
Subway fares will be raised as of April 1st, 1999.1999年4月1日より地下鉄賃費が値上げになります。
We've been driving in circles for an hour.1時間もぐるぐる転しているけど、ここはどこだろう?
I wish he could have driven a car a year ago.1年前、彼に車の転ができていたらよかったのに。
That looks like an awful lot for two people.2人にとってそれは恐ろしい命であるように思える。
It has been announced that railway fares will be raised by 10 per cent on and after March first.3月1日から鉄道賃が1割あがると発表された。
I wanted to be a bus driver when I was five.5歳の時は、バスの転手になりたかった。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
営者[うんえいしゃ, un'eisha] provider, manager [Add to Longdo]
転時間[うんてんじかん, untenjikan] attended time [Add to Longdo]
搬クラス[うんぱんクラス, unpan kurasu] bearer class [Add to Longdo]
用管理[うんようかんり, unyoukanri] application management [Add to Longdo]
用規則に基づく安全保護方針[うんようきそくにもとづくあんぜんほごほうしん, unyoukisokunimotodukuanzenhogohoushin] rule-based security policy [Add to Longdo]
用形態[うんようけいたい, unyoukeitai] practical configuration, practical form [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[うん, un] Schicksal, Glueck, Transport [Add to Longdo]
[はこぶ, hakobu] tragen, befoerdern [Add to Longdo]
[うんどう, undou] Bewegung [Add to Longdo]
動不足[うんどうぶそく, undoubusoku] Mangel_an_Bewegung [Add to Longdo]
[うんめい, unmei] Schicksal [Add to Longdo]
[うんぱん, unpan] Transport, Befoerderung [Add to Longdo]
[うんが, unga] Kanal [Add to Longdo]
[うんちん, unchin] Transportkosten, Versandkosten [Add to Longdo]
転手[うんてんしゅ, untenshu] Fahrer [Add to Longdo]
[うんゆ, unyu] Transport, Befoerderung, Verkehr [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top