ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -遊-, *遊*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[ub-pa-gorn snaam-dek-lain] (adj) อุปกรณ์สนามเด็กเล่น

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[遊, yóu, ㄧㄡˊ] sto wander, to travel, to roam
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  斿 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 7362

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yóu, ㄧㄡˊ, / ] to walk; to tour; to roam; to travel; surname You, #1,910 [Add to Longdo]
游戏[yóu xì, ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ, / ] game; play, #609 [Add to Longdo]
旅游[lǚ yóu, ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ, / ] trip; journey; tourism; travel; tour, #845 [Add to Longdo]
游客[yóu kè, ㄧㄡˊ ㄎㄜˋ, / ] traveler; tourist, #2,341 [Add to Longdo]
上游[shàng yóu, ㄕㄤˋ ㄧㄡˊ, / ] upper reaches; advanced position, #6,998 [Add to Longdo]
游行[yóu xíng, ㄧㄡˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] march; parade; demonstration, #7,601 [Add to Longdo]
旅游业[lǚ yóu yè, ㄌㄩˇ ㄧㄡˊ ㄧㄝˋ, / ] tourism industry, #7,846 [Add to Longdo]
下游[xià yóu, ㄒㄧㄚˋ ㄧㄡˊ, / ] lower reaches; backward position, #8,350 [Add to Longdo]
导游[dǎo yóu, ㄉㄠˇ ㄧㄡˊ, / ] a tourist guide; to conduct a tour; a guidebook, #9,204 [Add to Longdo]
游览[yóu lǎn, ㄧㄡˊ ㄌㄢˇ, / ] to go sight-seeing; to tour; to visit, #9,526 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
園地[ゆうえんち, yuuenchi] (n) สวนสนุก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[あそぶ, asobu] TH: เล่น
[あそぶ, asobu] TH: ไปเที่ยว(บ้านเพื่อน)  EN: to visit

Japanese-English: EDICT Dictionary
ばす[あそばす, asobasu] (v5s,vt) (1) to let one play; to leave idle; (2) (pol) (See 御免あそばせ) to do [Add to Longdo]
ばせる[あそばせる, asobaseru] (v1) to leave idle [Add to Longdo]
ばせ言葉;あそばせ言葉[あそばせことば, asobasekotoba] (n) polite language used by women [Add to Longdo]
[あそび, asobi] (n,n-suf) (1) playing; (2) (uk) play (margin between on and off, gap before pressing button or lever has an effect); (P) [Add to Longdo]
びに行く;びにいく[あそびにいく, asobiniiku] (exp,v5k-s) (See びに来る) to go on a trip; to go out to play; to go and visit (a friend) [Add to Longdo]
びに来る;びにくる[あそびにくる, asobinikuru] (exp,vk) (See びに行く) to come and stay; to drop in; to visit [Add to Longdo]
び回る[あそびまわる, asobimawaru] (v5r) (See び歩く) to jaunt around; to play around; to visit one place after another without effect [Add to Longdo]
び戯れる[あそびたわむれる, asobitawamureru] (v1) to frolic [Add to Longdo]
び好き[あそびずき, asobizuki] (n) playfulness [Add to Longdo]
び紙[あそびがみ, asobigami] (n) flyleaf [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I am too old and sad to play," said the boy.「わたしは、年とっていてべないね」男の子は言いました。
There were two children playing on the street.2人の子供が通りでんでいた。
Three children were playing in the park.3人の子供が公園でんでいた。
No wonder he failed the exam, after wasting so much time like that.ああんでいては彼が試験に落ちるのも当たり前だ。
Theoretical physics was kid stuff to Einstein, but he couldn't figure out his income tax.アインシュタインにとって理論物理学はびのようなものだったが、そんな彼も税金の計算となるとからきし駄目だった。
You can ask the child who's playing over there.あそこでんでいる子供に聞いてごらんなさい。
Come and see me whenever you want to.あなたの来たいときはいつでも私の所へびに来なさい。
Did you go abroad for pleasure or on business?あなたは海外へびで行きましたか、それとも商売でしたか。
You must not play.あなたはんではいけない。
He will soon be past playing with toys.あの子もおもちゃでぶ年は過ぎるころだ。
Ann had no friends to play with.アンにはび友達がいなかった。
Please come and see me whenever you like.いつでもあなたのお好きなときにびにきてください。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
休時間[ゆうきゅうじかん, yuukyuujikan] idle time [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
び相手[あそびあいて, asobiaite] Spielkamerad, Mitspieler [Add to Longdo]
[あそぶ, asobu] spielen, sich_unterhalten, faul_sein [Add to Longdo]
[ゆうきゅう, yuukyuu] ungenutzt, brachliegend [Add to Longdo]
[ゆうぎ, yuugi] -Spiel [Add to Longdo]
歩道[ゆうほどう, yuuhodou] Spazierweg, Promenade [Add to Longdo]
覧船[ゆうらんせん, yuuransen] Ausflugsschiff, Vergnuegungsschiff [Add to Longdo]
[ゆうぜい, yuuzei] Wahlreise, Kampagne [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top