ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -週-, *週*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[週, zhōu, ㄓㄡ] week; turn, cycle; anniversary
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  周 [zhōu, ㄓㄡ]
Etymology: [ideographic] To walk 辶 in a circle 周; 周 also provides the pronunciation, Rank: 6571

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhōu, ㄓㄡ, / ] cycle; week, #332 [Add to Longdo]
周年[zhōu nián, ㄓㄡ ㄋㄧㄢˊ, / ] anniversary; annual, #2,709 [Add to Longdo]
周五[zhōu wǔ, ㄓㄡ ㄨˇ, / ] Friday, #3,656 [Add to Longdo]
周期[zhōu qī, ㄓㄡ ㄑㄧ, / ] period; cycle, #3,976 [Add to Longdo]
周一[zhōu yī, ㄓㄡ ㄧ, / ] Monday, #4,031 [Add to Longdo]
周三[zhōu sān, ㄓㄡ ㄙㄢ, / ] Wednesday, #5,693 [Add to Longdo]
周二[zhōu èr, ㄓㄡ ㄦˋ, / ] Tuesday, #5,859 [Add to Longdo]
周四[zhōu sì, ㄓㄡ ㄙˋ, / ] Thursday, #5,939 [Add to Longdo]
周六[zhōu liù, ㄓㄡ ㄌㄧㄡˋ, / ] Saturday, #6,096 [Add to Longdo]
周日[zhōu rì, ㄓㄡ ㄖˋ, / ] Sunday, #6,602 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しゅうかん, shuukan] (n) สัปดาห์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[しゅう, shuu] TH: สัปดาห์  EN: week

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しゅう, shuu] (n,n-suf) week; (P) [Add to Longdo]
[しゅうあん, shuuan] (n) weekly ideas; weekly thoughts; ideas brought forth at the conclusion of a week [Add to Longdo]
一回[しゅういっかい, shuuikkai] (exp) (See 一日) once per week [Add to Longdo]
一日[しゅういちにち, shuuichinichi] (exp) one day a week [Add to Longdo]
[しゅうかん, shuukan] (n) published weekly; (P) [Add to Longdo]
刊雑誌[しゅうかんざっし, shuukanzasshi] (n) (See 刊誌) weekly magazine [Add to Longdo]
刊紙[しゅうかんし, shuukanshi] (n) (See 日刊紙) weekly newspaper [Add to Longdo]
刊誌[しゅうかんし, shuukanshi] (n) (See 刊雑誌) weekly publication; weekly magazine; (P) [Add to Longdo]
[しゅうかん, shuukan] (n) week; weekly; (P) [Add to Longdo]
間天気予報[しゅうかんてんきよほう, shuukantenkiyohou] (n) weather forecast for coming week [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
As it is, prices are going up every week.実のところ物価は毎上昇している。
"Did you watch TV last week?" "No, I didn't."「あなたは先テレビを見ましたか」「いいえ」
"When did you buy it?" "Let's see. I bought it last week."「いつそれを買ったの」「ええと、先でした」
"I'm going to Hawaii next week." "Really?"「私は来ハワイへ行くつもりよ」「ほんと?」
The examination will be held this day week, said the teacher.「試験は来の今日行います」と先生は言った。
The news turned out true in a week.間してそのニュースは本当になった。
It was a week before she got well.間してやっと彼女は良くなった。
Can you do without smoking for a week?間タバコをすわなくても平気ですか。
It is impossible to finish the report in a week.間でそのレポートを仕上げるなんて不可能だ。
I will get the work done in a week.間でその仕事をやり遂げましょう。
I can do it in a week.間でそれをすることはできる。
Let's get together here once a week.間に一度ここで集まりましょう。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しゅう, shuu] week [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しゅう, shuu] WOCHE [Add to Longdo]
[しゅう, shuu] Woche [Add to Longdo]
[しゅうかん, shuukan] Wochenschrift [Add to Longdo]
刊誌[しゅうかんし, shuukanshi] Wochenschrift [Add to Longdo]
[しゅうまつ, shuumatsu] Wochenende [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top