ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

速記員

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -速記員-, *速記員*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
速记员[sù jì yuán, ㄙㄨˋ ㄐㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] stenographer, #145,566 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stenographer.[CN] 速記員. Grand Hotel (1932)
I'm the stenographer.[CN] 我是速記員. Grand Hotel (1932)
But I always thought little stenographers made little pennies.[CN] 但是我一直認為 小速記員花不了多少錢. Grand Hotel (1932)
- Yes, I'm a little stenographess.[CN] - 是的, 我是一個女速記員. Grand Hotel (1932)
Did you ever see a stenographer with a decent frock on?[CN] 你以前見過穿著考究外衣的速記員嗎? Grand Hotel (1932)
Where is my stenographer?[CN] 我的速記員在哪兒? Grand Hotel (1932)
- You're a little stenographess.[CN] - 你是一個女速記員. Grand Hotel (1932)
You're a very unusual stenographer.[CN] 你是個與眾不同的速記員. Grand Hotel (1932)
I'm expecting a stenographer.[CN] 我在等一個速記員. Grand Hotel (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top