ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -透-, *透*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[透, tòu, ㄊㄡˋ] to pierce, to penetrate, to pass through; thorough
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  秀 [xiù, ㄒㄧㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 1077

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tòu, ㄊㄡˋ, ] to penetrate; thorough; penetrating; to pass through; to pierce, #2,938 [Add to Longdo]
[tòu lù, ㄊㄡˋ ㄌㄨˋ, ] to leak out; to divulge; to reveal, #1,207 [Add to Longdo]
[tòu míng, ㄊㄡˋ ㄇㄧㄥˊ, ] transparent; open (non-secretive), #4,866 [Add to Longdo]
[shèn tòu, ㄕㄣˋ ㄊㄡˋ, / ] to permeate; to infiltrate, #6,632 [Add to Longdo]
[tòu guò, ㄊㄡˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] through; via, #6,992 [Add to Longdo]
[Lù tòu shè, ㄌㄨˋ ㄊㄡˋ ㄕㄜˋ, ] Reuters news agency, #10,936 [Add to Longdo]
明度[tòu míng dù, ㄊㄡˋ ㄇㄧㄥˊ ㄉㄨˋ, ] transparency; (policy of) openness, #11,725 [Add to Longdo]
[tòu zhī, ㄊㄡˋ ㄓ, ] (bank) overdraft, #13,249 [Add to Longdo]
[kàn tòu, ㄎㄢˋ ㄊㄡˋ, ] to see through, #14,067 [Add to Longdo]
穿[chuān tòu, ㄔㄨㄢ ㄊㄡˋ, 穿] penetrate, #14,199 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[とうめい, toumei] (n) โปร่งใส

Japanese-English: EDICT Dictionary
かさず;隙かさず[すかさず, sukasazu] (adv) without a moment's delay [Add to Longdo]
かし[すかし, sukashi] (n) (1) watermark (in a stamp, banknote, etc.); (2) openwork (engraving, carving, etc.) [Add to Longdo]
かしっ屁[すかしっぺ, sukashippe] (n) (uk) (col) silent fart [Add to Longdo]
かし絵[すかしえ, sukashie] (n) (artistic) transparency [Add to Longdo]
かし細工[すかしざいく, sukashizaiku] (n) openwork [Add to Longdo]
かし彫り[すかしぼり, sukashibori] (n) fretwork [Add to Longdo]
かす[すかす, sukasu] (v5s,vt) (1) to look through; (2) to hold up to the light; (3) to make an opening; to leave space; to space (lines); to prune (trees); (4) to fart without making a sound [Add to Longdo]
き見[すきみ, sukimi] (n) peeping [Add to Longdo]
き通す;通す;き徹す;徹す(io)[すきとおす, sukitoosu] (v5s) to be visible through; to be seen through; to shine through [Add to Longdo]
き通る[すきとおる, sukitooru] (v5r,vi) to be(come) transparent; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Uh-oh. He knew I was lying - saw right through me. I didn't know what to say.ウッ、嘘をついているのを見かされて、答えに困った。
This transparent liquid contains poison.この明な液体には毒が含まれている。
This transparent liquid contains a sort of poison.この明な液体は毒のようなものを含んでいる。
The landlord told me a cock and bull story about why we didn't have heat for three days.家主は、この3日間暖房がきかなかった理由をあれこれ並べ立てたが、どうせ見えいたウソだった。
Science and technology have come to pervade every aspect of our lives and, as a result, society is changing at a speed which is quite unprecedented.科学技術は我々の生活のあらゆる側面に浸するようになり、その結果として社会は全く前例のない速度で変化しつつある。
I was pressed by their questioning and slipped into telling an obvious lie.追及されて、つい、見えいた嘘をついてしまった。
What's the visibility?明度はどれくらいですか。
It took a long time for Japanese imports to penetrate the American consumer markets.日本からの輸入製品がアメリカの消費者市場に浸するには長い時間がかかった。
I believed it will be quite a long time before the spirit of democracy pervades our daily life.民主主義の精神がわれわれの日常生活の中に浸するには相当の年月がかかると思います。
One can't see through a brick wall.煉瓦の壁はかして見ることはできない。
The world seen through the lace curtain was dark.レースのカーテンからけて見えた世界は暗かった。
When attaching a polarizing plate (PL), set it first and then attach a protective plate (a clear acrylic plate).偏光板の時は、まず偏光板をつけ上に保護板(明アクリル板)をつけセットします。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
過なデータ[とうかなデータ, toukana de-ta] transparent (data) [Add to Longdo]
過性[とうかせい, toukasei] transparency, permeability [Add to Longdo]
過的[とうかてき, toukateki] transmission permeable [Add to Longdo]
過的データ[とうかてきデータ, toukateki de-ta] transparent (data) [Add to Longdo]
視投影[とうしさつえい, toushisatsuei] perspective projection [Add to Longdo]
視変換[とうしへんかん, toushihenkan] perspective transformation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
かす[すかす, sukasu] durchsehen, Raum_lassen [Add to Longdo]
き通る[すきとうる, sukitouru] durchsichtig_sein [Add to Longdo]
[すく, suku] durchsichtig_sein, eine_Luecke_lassen [Add to Longdo]
ける[すける, sukeru] durchscheinen [Add to Longdo]
[とうめい, toumei] durchsichtig, -klar [Add to Longdo]
[とうし, toushi] das_Durchsehen, Durchleuchtung, das_Hellsehen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top