ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

选区

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -选区-, *选区*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
选区[xuǎn qū, ㄒㄩㄢˇ ㄑㄩ, / ] electoral district, #21,220 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Things are tough to the guys in the precinct.[CN] 事情是艰难 的家伙在选区 What Is It Worth? (2005)
And I don't even live in your district.[CN] 我甚至不是你选区的选民 Random Hearts (1999)
What we have here is a clear case of gerrymandering, impacting schoolchildren and schools in the district... that was created solely to separate students by race.[CN] 我们这里的这个案子是有关"选区划分"的, 严重影响了学生和在这个区内的学校... 那就是将学生按照种族进行隔离. Rounders (1998)
your next representative tor the second district ot New Hampshire... kay Spencer-Chandler![CN] 下一位代表新罕布夏 第二选区的参议员 凯史宾赛钱德勒! Random Hearts (1999)
These are manufactured in my district, in Indiana by...[CN] "如果能够在我的选区——印第安纳州进行生产..." Why We Fight (2005)
Once the Air Force buys off on it, then you start flooding money to as many congressional districts as possible as quickly as possible.[CN] 一旦空军真的买账,你就要尽快而且大量的... ...向各个选区投钱 Why We Fight (2005)
All the precincts have reported we've won 65% in LA County.[CN] 所有选区的统计结果显示 在洛杉矶郡我们赢了65%的票 Milk (2008)
Well...there are 3 really outstanding candidates to match all your critera[CN] 在我的选区,有三个出色的候选人 Ali G Indahouse (2002)
The Mayor of New York planned this parade through his voting precinct and Owen Brewster was a thieving, lying jackal.[CN] 纽约市长会在他的选区进行巡游... 欧文・布鲁斯特是小偷、骗子、走狗 The Hoax (2006)
That a councilman wanted the information, because he didn't want safe houses in his district.[CN] 我告诉他一名 县议员需要这个情报 因为他不想在他所属的选区片里 有安全屋存在 The Revelator (2008)
The issue is what's fair to the people of your district, Dan.[CN] 重点是怎样做才对你的选区公平 Milk (2008)
the boundary for the new supervisor district is gonna go right down Market Street,[CN] 新的参事选区边界 会沿着市场大街往下 Milk (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top