ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -逆-, *逆*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[逆, nì, ㄋㄧˋ] to disobey, to rebel; traitor, rebel
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  屰 [, ㄋㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A disobedient 屰 person 辶; 屰 also provides the pronunciation, Rank: 1975

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nì, ㄋㄧˋ, ] contrary; opposite; backwards; to go against; to oppose; to betray; to rebel, #6,482 [Add to Longdo]
[nì zhuǎn, ㄋㄧˋ ㄓㄨㄢˇ, / ] to turn back; to reverse, #8,061 [Add to Longdo]
[pàn nì, ㄆㄢˋ ㄋㄧˋ, ] to rebel; to revolt, #16,449 [Add to Longdo]
[nì jìng, ㄋㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, ] adversity, #17,977 [Add to Longdo]
[nì xiàng, ㄋㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, ] backwards; reverse direction, #20,986 [Add to Longdo]
[nì xíng, ㄋㄧˋ ㄒㄧㄥˊ, ] to go the wrong way; to go against one-way traffic regulation, #22,100 [Add to Longdo]
贸易[mào yì nì chā, ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄋㄧˋ ㄔㄚ, / 貿] trade deficit; adverse trade balance, #24,549 [Add to Longdo]
[kě nì, ㄎㄜˇ ㄋㄧˋ, ] reversible, #28,677 [Add to Longdo]
[nì chā, ㄋㄧˋ ㄔㄚ, ] adverse trade balance; trade deficit, #30,362 [Add to Longdo]
[nì liú, ㄋㄧˋ ㄌㄧㄡˊ, ] against the stream; adverse current; a counter-current; fig. reactionary tendency; to go against the trend, #31,149 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ぎゃくに, gyakuni] (adv) (adv) โดยตรงกันข้าม,โดยกลับกัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ぎゃく, gyaku] (adj-na,n) (1) reverse; opposite; (2) converse (of a hypothesis, etc.); (P) [Add to Longdo]
2乗の法則;二乗の法則[ぎゃくにじょうのほうそく, gyakunijounohousoku] (n) inverse square law [Add to Longdo]
さ(P);倒さ(P)[さかさ, sakasa] (n,adj-no) (See 様) reverse; inversion; upside down; (P) [Add to Longdo]
さ海月;さくらげ[さかさくらげ, sakasakurage] (n) (because the Japanese hot spring symbol looks like an upside-down jellyfish) (See 連れ込み宿,温泉マーク・2) traditional love hotel; traditional Japanese inn specially for couples [Add to Longdo]
さ言葉[さかさことば, sakasakotoba] (n) word said backwards; word of opposite meaning [Add to Longdo]
さ別れ[さかさわかれ, sakasawakare] (n) a child dying before its parents [Add to Longdo]
さ睫;[さかまつげ(逆睫);さかさまつげ, sakamatsuge ( gyaku matsuge ); sakasamatsuge] (n) turned-in eyelashes; ingrown eyelashes; trichiasis [Add to Longdo]
さ鯰[さかさなまず;サカサナマズ, sakasanamazu ; sakasanamazu] (n) (uk) upside-down catfish (Synodontis nigriventris) [Add to Longdo]
しま(P);倒[さかしま, sakashima] (n,adj-na) (1) reverse; inversion; upside down; (2) unreasonable; absurd; wrong; (P) [Add to Longdo]
とったり[さかとったり, sakatottari] (n) arm bar throw counter (sumo) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
#B:
More haste, less speed is a paradox.「急げば急ぐほど遅くなる」は説である。
Count from 10 down to zero.10から0までに数えなさい。
The map on page 11 looks very strange. Turn it upside down. Then it becomes a familiar map to you.11ページの地図はとても奇妙に見える。さまにしてみると、見慣れた地図になる。
Place your skis in an inverted V.あなたのスキーをV字型にしなさい。
You say one thing and then act just the opposite.あなたは、いうこととすることがまったくだ。
Can you stand on your hands?あなたは立ちができますか。
Do you disobey me?あなたは私の言うことにらう勇気があるのか。
I only asked her what she paid for that dull-looking dress and she flew off the handle at me.あの野暮ったい服を幾らで買ったのかと聞いただけで、彼女は上して私にくってかかってきた。
Say the alphabet backward.アルファベットをさまに言う。
No, that's not the right way. You have to turn it the other way round.いや、それじゃだめだ。になるようにまわしてごらん。
Don't go against your father.お父さんにらってはいけない。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アセンブラ[ぎゃくアセンブラ, gyaku asenbura] disassembler [Add to Longdo]
アセンブル[ぎゃくアセンブル, gyaku asenburu] disassembly (vs) [Add to Longdo]
クリッピング[ぎゃくくりっぴんぐ, gyakukurippingu] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
ポーランド式[ぎゃくポーランドしき, gyaku po-rando shiki] reverse Polish notation, RPN [Add to Longdo]
ポーランド表記式計算器[ぎゃくポーランドひょうきしきけいさんき, gyaku po-rando hyoukishikikeisanki] calculator with postfix notation logic, calculator with suffix notation logic, calculator with reverse-Polish notation logic [Add to Longdo]
ポーランド表記法[ぎゃくポーランドひょうきほう, gyaku po-rando hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
高速フーリエ変換[ぎゃくこうそくフーリエへんかん, gyakukousoku fu-rie henkan] inverse fast Fourier transform [Add to Longdo]
切り落し[ぎゃくきりおとし, gyakukiriotoshi] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
多重化[ぎゃくたじゅうか, gyakutajuuka] demultiplexing [Add to Longdo]
読み[ぎゃくよみ, gyakuyomi] backward reading [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[さか, saka] UMGEKEHRT, VERKEHRT, ENTGEGENGESETZT, VERRAT [Add to Longdo]
[さか, saka] umgekehrt, verkehrt [Add to Longdo]
らう[さからう, sakarau] sich_widersetzen [Add to Longdo]
戻り[ぎゃくもどり, gyakumodori] ruecklaeufige_Bewegung, Rueckfall [Add to Longdo]
立つ[さかだつ, sakadatsu] sich_straeuben [Add to Longdo]
[ぎゃくせつ, gyakusetsu] Paradoxon [Add to Longdo]
[ぎゃくてん, gyakuten] Umkehrung, Wendung (ins Gegenteil) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top