ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -追-, *追*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[追, zhuī, ㄓㄨㄟ] to pursue, to chase after; to expel
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]    丿 [piě, ㄆㄧㄝˇ]  㠯 [, ㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 768

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhuī, ㄓㄨㄟ, ] to pursue (a problem); to chase, #1,502 [Add to Longdo]
[zhuī qiú, ㄓㄨㄟ ㄑㄧㄡˊ, ] to pursue (a goal etc) stubbornly; to seek after; to woo, #1,670 [Add to Longdo]
[zhuī jiū, ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄡ, ] investigate; look into, #4,961 [Add to Longdo]
[zhuī zhú, ㄓㄨㄟ ㄓㄨˊ, ] to chase; to pursue vigorously, #8,223 [Add to Longdo]
[zhuī zōng, ㄓㄨㄟ ㄗㄨㄥ, / ] to follow a trail; to trace; to pursue, #8,955 [Add to Longdo]
[zhuī wèn, ㄓㄨㄟ ㄨㄣˋ, / ] to question closely; to investigate in detail; to examine minutely; to get to the heart of the matter, #9,396 [Add to Longdo]
[zhuī gǎn, ㄓㄨㄟ ㄍㄢˇ, / ] to pursue; to chase after; to accelerate; to catch up with; to overtake, #10,720 [Add to Longdo]
[zhuī jiā, ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄚ, ] to add something extra; an additional increment; addendum; to append; an additional posthumous title, #11,994 [Add to Longdo]
[zhuī shàng, ㄓㄨㄟ ㄕㄤˋ, ] overtake, #12,236 [Add to Longdo]
[zhuī suí, ㄓㄨㄟ ㄙㄨㄟˊ, / ] to follow; to accompany, #12,518 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ついか, tsuika] (n) เพิ่ม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ついしん, tsuishin] (n) ปัจฉิมลิขิต (ป.ล.)
[ついじゅう, tsuijuu] (n) การปฏิบัติตาม, การประจบประแจง
[ついとつ, tsuitotsu] ชนท้าย
[おいばん, oiban] (n) เลขเรียงลำดับ
[ついほう, tsuihou] (n) การเนรเทศ, การขับไล่
[ついせき, tsuiseki] (n) การไล่ตาม, การแสวงหา

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[おう, ou] TH: ไล่ตามหลังมาติด ๆ
[おう, ou] TH: ไล่กวด
いかける[おいかける, oikakeru] TH: วิ่งไล่  EN: to run after
いかける[おいかける, oikakeru] TH: ไล่ตาม  EN: to pursue
いかける[おいかける, oikakeru] TH: ไล่กวด  EN: to chase
[ついか, tsuika] TH: เสริม
[ついか, tsuika] TH: ภาคผนวก  EN: appendix
い込む[おいこむ, oikomu] TH: ต้อน  EN: to herd
い込む[おいこむ, oikomu] TH: ต้อนให้จนมุม  EN: to corner
い込む[おいこむ, oikomu] TH: ผลักดัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
々;;[おいおい, oioi] (adv) gradually; by degrees; little by little; step by step [Add to Longdo]
いかける(P);い掛ける(P);掛ける[おいかける, oikakeru] (v1,vt) (See っ掛ける) to chase; to run after; to pursue; (P) [Add to Longdo]
いつきい越せ[おいつきおいこせ, oitsukioikose] (exp) catch up with and overtake; pass after catching up with [Add to Longdo]
いつく(P);い付く(P);い着く;付く;着く;おい付く[おいつく, oitsuku] (v5k,vi) to overtake; to catch up (with); (P) [Add to Longdo]
いつわれつ[おいつおわれつ, oitsuowaretsu] (adj-no) cat-and-mouse (race); lead changing hands many times [Add to Longdo]
いまくる;い捲る;い捲くる(io)[おいまくる, oimakuru] (v5r,vt) to disperse; to chase away [Add to Longdo]
いやる;い遣る[おいやる, oiyaru] (v5r,vt) (1) to drive away; to order off; to chase away; (2) to force into an unpleasant situation (bankruptcy, prostitution, suicide, etc.) [Add to Longdo]
い羽根[おいばね, oibane] (n) battledore and shuttlecock game (played at the beginning of the year) [Add to Longdo]
い越し[おいこし, oikoshi] (n) passing [Add to Longdo]
い越す(P);越す;いこす[おいこす, oikosu] (v5s,vt) (1) (See い抜く・おいぬく・1) to pass (e.g. car); to overtake; (2) (See い抜く・おいぬく・2) to surpass; to outstrip; to get ahead of; to outdistance; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Here is my business card. Please call me anytime with more information." said the reporter.「私の名刺です。加情報があったらいつでも連絡下さい」と記者は言った。
Rows of houses, each of them different and pleasing with their spacious gardens, are replaced by purely functional blocks of flats which have nothing more to commend them than over-praised 'modern conveniences'.一つ一つ違っていて、広々とした庭があって魅力的な家並が、もっぱら機能だけを求したマンションにとって代わられるが、このマンションには、行き過ぎを思えるほど賞賛される「現代の便利な設備」以外に褒めるべき点はないのである。
If you run after two hares, you will catch neither.2匹のうさぎをいかけると両方ともとらえられない。
I wouldn't push him too far. You don't know what he might do. I'd say you can't be too careful. They say even a doomed mouse will bite a cat if he has no choice.あいついつめられたら何するか分からないぞ。窮鼠猫を噛むってこともあるからな。気を付けるに越したことはない。 [M]
At the pop star's concert the fans were swarming around the foot of the stage.アイドルのコンサート会場に、っかけのファンがウジャウジャ集まっていた。
Is your salary keeping up with inflation?あなたの給料はインフレにいつきますか。
You do your best to put such thoughts out of his head.あなたはかれの頭からそういう思想をい出そうと努力する。
You will banish him.あなたは彼を放するだろう。
Follow the car.あの車をってくれ。
As soon as one airline announced its plan for airfare reductions, the rest of the companies followed suit.ある航空会社が運賃値下げ計画を発表すると、他社もすぐに従した。
While she was running after the naughty boy, one of her shoes came off.いたずらっ子をいかけているうちに彼女の靴が片方脱げた。
Because of inflation, salaries can't keep up with the high cost of living.インフレで給料が高い生活費にいつかない。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ついか, tsuika] addition (vs), append (to a file, e.g.) [Add to Longdo]
加レコード[ついかレコード, tsuika reko-do] additional record [Add to Longdo]
加機能[ついかきのう, tsuikakinou] additional function [Add to Longdo]
加記号[ついかきごう, tsuikakigou] addition sign [Add to Longdo]
従保持要素[ついじゅうほじようそ, tsuijuuhojiyouso] track and hold unit, track and store unit [Add to Longdo]
[ついせき, tsuiseki] tracking (e.g. in computer graphics) (vs), keep records on, tracing [Add to Longdo]
跡プログラム[ついせきプログラム, tsuiseki puroguramu] trace program [Add to Longdo]
跡記号[ついせききごう, tsuisekikigou] tracking symbol [Add to Longdo]
[ついほ, tsuiho] addenda, addendum [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
い越す[おいこす, oikosu] ueberholen [Add to Longdo]
い風[おいかぜ, oikaze] Rueckenwind [Add to Longdo]
[おう, ou] -folgen, verfolgen, vertreiben [Add to Longdo]
[ついか, tsuika] Zusatz, Nachtrag, Ergaenzung [Add to Longdo]
[ついとう, tsuitou] -Trauer [Add to Longdo]
悼会[ついとうかい, tsuitoukai] Gedaechtnisfeier [Add to Longdo]
悼式[ついとうしき, tsuitoushiki] Gedaechtnisfeier [Add to Longdo]
[ついぼ, tsuibo] sich_zuruecksehnen, sehnsuechtig_gedenken [Add to Longdo]
[ついほう, tsuihou] Verbannung, Exil [Add to Longdo]
[ついきゅう, tsuikyuu] Verfolgung, das_Streben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top