ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -迫-, *迫*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[迫, pò, ㄆㄛˋ] to compel, to force; pressing, urgent
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  白 [bái, ㄅㄞˊ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 1006

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[pò, ㄆㄛˋ, ] to force; to compel; pressing; urgent, #9,767 [Add to Longdo]
[bèi pò, ㄅㄟˋ ㄆㄛˋ, ] be compelled; be forced, #5,454 [Add to Longdo]
[qiǎng pò, ㄑㄧㄤˇ ㄆㄛˋ, / ] to compel; to force, #6,521 [Add to Longdo]
[pò qiè, ㄆㄛˋ ㄑㄧㄝˋ, ] urgent; pressing, #6,841 [Add to Longdo]
[yā pò, ㄧㄚ ㄆㄛˋ, / ] oppress; oppression, #7,864 [Add to Longdo]
使[pò shǐ, ㄆㄛˋ ㄕˇ, 使] force (sb to do sth), #8,572 [Add to Longdo]
不及待[pò bù jí dài, ㄆㄛˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧˊ ㄉㄞˋ, ] impatient (成语 saw); in a hurry; itching to get on with it, #12,211 [Add to Longdo]
[jǐn pò, ㄐㄧㄣˇ ㄆㄛˋ, / ] pressing; urgent, #13,301 [Add to Longdo]
[pò hài, ㄆㄛˋ ㄏㄞˋ, ] persecute, #14,437 [Add to Longdo]
[bī pò, ㄅㄧ ㄆㄛˋ, ] force; compel; coerce, #15,153 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
り上がる[せりあがる, seriagaru] (v5r) (uk) to gradually rise [Add to Longdo]
り来る[せまりくる, semarikuru] (vk) to be imminent; to loom; to be approaching; to be impending [Add to Longdo]
る(P);逼る[せまる, semaru] (v5r,vi) (1) to approach; to draw near; to be imminent; (v5r,vt) (2) to press (someone for something); to urge; to compel; (P) [Add to Longdo]
[はくがい, hakugai] (n,vs) persecution; (P) [Add to Longdo]
害者[はくがいしゃ, hakugaisha] (n) persecutor [Add to Longdo]
[はくげき, hakugeki] (n,vs) close attack; (P) [Add to Longdo]
撃砲[はくげきほう, hakugekihou] (n) mortar; (P) [Add to Longdo]
[せりもち, serimochi] (n) arch [Add to Longdo]
[はくしん, hakushin] (n,adj-no) reality; true to life [Add to Longdo]
[はくりょく, hakuryoku] (n) force; intensity; appeal; strength; impact; punch; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Pet Sematary" was a real cliff-hanger.「ペット・セミタリー」は真にったサスペンス映画だった。
Your answer almost amounts to a threat.あなたの返答はほとんど脅に等しい。
(Rev. Martin Luther) King and his supporters were threatened.キング牧師と彼の支持者は脅された。
This answer almost amounts to a threat.この返答はほとんど脅に近い。
And in many countries, where the animals are already under pressure because their homes are being destroyed by agriculture, things can get even worse.そして、多くの国々では農業によって動物の生息地が破壊されているため、動物はすでに圧を受けているのであるが、事態はますますひどくなりうる。
The aggressive man urged me to sign the contract.その押しの強い男は私に契約書に署名するよう強くった。
The big promotion of that company's stock was just a cover up to hide their impending bankruptcy.その会社の株の仕手戦は、倒産の危機が差しっていることを隠す方便にすぎなかった。
The government of that country oppresses its people.その国の政府は国民を圧している。
The government oppressed the people.その政府は国民を圧した。
The ship gained on us.その船は私たちの船にってきた。
I am terribly busy because the report deadline is near.レポートの締め切りが間近にっているので、私はひどく忙しい。
The Romans persecuted Christians.ローマ人はキリスト教徒を害した。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せまる, semaru] noetigen, pressen, draengen;, auf_den_Pelz_ruecken, nahen, bevorstehen [Add to Longdo]
[はくりょく, hakuryoku] Kraft, Wirkung [Add to Longdo]
[はくがい, hakugai] Verfolgung, Unterdrueckung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top