ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -迦-, *迦*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[迦, jiā, ㄐㄧㄚ] used in transliterations
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  加 (jiā ㄐㄧㄚ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 2,522

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiā, ㄐㄧㄚ, ] (phonetic sound for Buddhist terms), #20,783 [Add to Longdo]
牟尼[Shì jiā móu ní, ㄕˋ ㄐㄧㄚ ㄇㄡˊ ㄋㄧˊ, / ] Siddhartha Gautama (563-485 BC), the historical Buddha and founder of Buddhism; Sakyamuni Buddha (Sanskrit: sage of the Sakya), #34,922 [Add to Longdo]
[shì jiā, ㄕˋ ㄐㄧㄚ, / ] Sakya (name of a north Indian tribe); abbr. for 釋牟尼|释牟尼 Sakyamuni Buddha; sugar-apple, #56,288 [Add to Longdo]
[Sà jiā, ㄙㄚˋ ㄐㄧㄚ, / ] Sakya town in central Tibet, #88,969 [Add to Longdo]
巴瓦峰[Nán jiā Bā wǎ fēng, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄅㄚ ㄨㄚˇ ㄈㄥ, ] Namcha Barwa (Himalayan mountain), #127,013 [Add to Longdo]
[Jiā nán, ㄐㄧㄚ ㄋㄢˊ, ] Canaan (in Biblical Palestine), #153,793 [Add to Longdo]
牟尼佛[Shì jiā móu ní fó, ㄕˋ ㄐㄧㄚ ㄇㄡˊ ㄋㄧˊ ㄈㄛˊ, / ] Sakyamuni Buddha (Sanskrit: sage of the Sakya); Siddhartha Gautama (563-485 BC), the historical Buddha and founder of Buddhism, #257,947 [Add to Longdo]
帖撒罗尼[tiě sā luó ní jiā, ㄊㄧㄝˇ ㄙㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄋㄧˊ ㄐㄧㄚ, / ] Thessalonica [Add to Longdo]
帖撒罗尼前书[Tiě sā luó ní jiā qián shū, ㄊㄧㄝˇ ㄙㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄋㄧˊ ㄐㄧㄚ ㄑㄧㄢˊ ㄕㄨ, / ] First epistle of St Paul to the Thessalonians [Add to Longdo]
帖撒罗尼后书[Tiě sā luó ní jiā hòu shū, ㄊㄧㄝˇ ㄙㄚ ㄌㄨㄛˊ ㄋㄧˊ ㄐㄧㄚ ㄏㄡˋ ㄕㄨ, / ] Second epistle of St Paul to the Thessalonians [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
具土神[かぐつちのかみ, kagutsuchinokami] (n) (See 伊弉冉尊,伊弉諾尊,軻遇突智,火結神,火之夜芸速男神) Kagutsuchi; fire deity who burned to death his mother Izanami during childbirth (and was therefore beheaded by his father Izanagi) [Add to Longdo]
葉仏[かしょうぶつ, kashoubutsu] (n) Kassapa Buddha; Kasyapa Buddha; Kashyapa Buddha [Add to Longdo]
楼羅[かるら, karura] (n) Garuda or Garua (man-bird deity and 'vahana' of Hindu-Buddhist myth) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That's like carrying coals to Newcastle.それは釈に説法というもの。
Teach your grandmother how to suck eggs. [Proverb]に経。 [Proverb]
Don't teach fishes to swim. [Proverb]に説法。 [Proverb]
I'm sure you don't need me to tell you this but wouldn't it be a good idea to stop smoking?に説法とは存じますが、医者も禁煙されたほうがよろしいのではないでしょうか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll carry his body to the Thunder Monastery to see the Buddha in person[JA] 俺は運んでいく 大雷音寺まで 釈如来に会うために The Monkey King 2 (2016)
First the Phoenicians... the Romans, Carthaginians, Byzantines.[CN] 起先是腓尼基人,罗马人,太基,拜占庭 Patton (1970)
You got that from the same book, huh?[JA] それも釈の本に書いてあったのか? Fast Five (2011)
If you wish, I can go to Carthage to ask a pardon for the prisoner[CN] 只要您允许 我这就前往太基为犯人求情 Augustine of Hippo (1972)
He was born in Ur of the Chaldees.[CN] 他出生于勒底的吾珥 The Bible: In the Beginning... (1966)
And the sons of Ham: Mizraim, Phut, Canaan and Cush.[CN] 含的儿子是麦西 弗 南 古实... The Bible: In the Beginning... (1966)
They come here from Alexandria Messina Carthage Cyprus Rome Corinth Athens Phrygia and Judea.[CN] 他们来自亚历山大... 墨西拿 太基 Ben-Hur (1959)
I will go to Carthage and all the Church of Africa will defend Marcellinus's innocence[CN] 我要去太基 整个阿非利加教会 将证明马凯利努斯的清白 Augustine of Hippo (1972)
He worked from a studio on the grounds of his estate in carmel.[CN] -do family. 他在一个工作室工作 他的产业在密 {\fnArial Black\fs14\bord1\shad2\3cH4E0122}He worked from a studio on the grounds of his estate in Carmel. The Norliss Tapes (1973)
And at a place called Calvary they crucified him, with a crown of thorns upon his head.[CN] 在一个叫弗利的地方 他们把他钉上十字架 Quo Vadis (1951)
It's all the same.[JA] 全部お釈様のクソだよ Fast Five (2011)
The Mercy Goddess proclaims the Buddha's decree a little monk from Chang'an to go to the West and fetch the Buddhist scriptures[JA] 釈如来の命を受けて... 長安を発った玄奘三蔵は... 西を目指した... The Monkey King 2 (2016)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top