ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -返-, *返*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[返, fǎn, ㄈㄢˇ] to restore, to return, to revert to
Radical: , Decomposition:   辶 [chuò, ㄔㄨㄛˋ]  反 [fǎn, ㄈㄢˇ]
Etymology: [ideographic] To walk 辶 backwards 反; 反 also provides the pronunciation, Rank: 1430

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fǎn, ㄈㄢˇ, ] to return (to), #4,024 [Add to Longdo]
[fǎn huí, ㄈㄢˇ ㄏㄨㄟˊ, ] return to; come (or go) back, #4,086 [Add to Longdo]
[chóng fǎn, ㄔㄨㄥˊ ㄈㄢˇ, ] return (to), #8,892 [Add to Longdo]
[wǎng fǎn, ㄨㄤˇ ㄈㄢˇ, ] to go back and forth; to go to and fro, #10,184 [Add to Longdo]
[qiǎn fǎn, ㄑㄧㄢˇ ㄈㄢˇ, ] to repatriate (e.g. prisoners of war); to send back, #17,260 [Add to Longdo]
[fǎn xiāng, ㄈㄢˇ ㄒㄧㄤ, / ] to return to one's home town, #17,517 [Add to Longdo]
[fǎn háng, ㄈㄢˇ ㄏㄤˊ, ] return to the point of departure, #29,699 [Add to Longdo]
[zhé fǎn, ㄓㄜˊ ㄈㄢˇ, ] to turn back, #31,354 [Add to Longdo]
流连忘[liú lián wàng fǎn, ㄌㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄨㄤˋ ㄈㄢˇ, / ] to linger; to remain enjoying oneself and forget to go home, #33,120 [Add to Longdo]
[fǎn jiā, ㄈㄢˇ ㄐㄧㄚ, ] to return home, #39,232 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[へんきゃく, henkyaku] (vt) การคืน(สิ่งของ)
[へんぴん, henpin] (n) การคืนสินค้า
信用封筒[へんしんようふうとう, henshinyoufuutou] (n) ซองจดหมายสำหรับตอบกลับ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[かえる, kaeru] TH: กลับมา  EN: come back
[かえる, kaeru] TH: กลับไป  EN: go back
[かえる, kaeru] TH: ย้อนกลับ  EN: return
[かえす, kaesu] TH: การคืนสิ่งที่ได้มาก่อนหน้านั้นกลับไปยังที่เดิม  EN: to return something (vt)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かえし, kaeshi] (n) (1) reversal; return; (2) (See おし・1) return gift; return favour (favor) [Add to Longdo]
し技[かえしわざ, kaeshiwaza] (n) counterattack (kendo, judo, etc.); reversal technique [Add to Longdo]
し針[かえしばり, kaeshibari] (n) (See し縫い) back stitch; backstitch [Add to Longdo]
し縫い[かえしぬい, kaeshinui] (n) backstitch [Add to Longdo]
す(P);反す(P)[かえす, kaesu] (v5s,vt) (1) (esp. す) (See 帰す・かえす) to return (something); to restore; to put back; (2) to turn over; to turn upside down; to overturn; (3) (esp. す) to pay back; to retaliate; to reciprocate; (suf,v5s) (4) (after the -masu stem of a verb) to repeat ...; to do ... back; (P) [Add to Longdo]
[かえすがえす, kaesugaesu] (adv) repeatedly; to a tremendous extent [Add to Longdo]
り;反り[かえり, kaeri] (n) (1) turning over; flipping over; (2) reply; response; (3) (See り点) marks indicating the Japanese meaning of the texts of Chinese classics; (4) lapel [Add to Longdo]
り血[かえりち, kaerichi] (n) spurt of blood (from one's victim) [Add to Longdo]
り咲き(P);咲き[かえりざき, kaerizaki] (n) comeback (e.g. in business); second bloom; reflowering; reflorescence; (P) [Add to Longdo]
り咲く[かえりざく, kaerizaku] (v5k,vi) to come back; to bloom a second time [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"No, I'm not," replied the Englishman coldly.「いいえ、違います」とイギリス人はさめた事をしました。
"No," repeated the Englishman.「いいえ」とイギリス人は繰りしました。
Indian summers run into October.10月になっても暑さがぶりしてくることがありますよ。
Ten years is a short time when we look back at it.10年というのは、振りってみると短い年月だ。
I don't mind lending you the money provided you pay it back within a month.1ヶ月以内にしてくれるなら、その金を君に貸してもよい。 [M]
We'll release the final agenda on Monday morning of January 20, so please reply quickly.1月20日(月曜日)の午前中に最終の議事事項を出しますので、早急にお事を下さい。
It was three weeks before she wrote an answer to Tom.3週間して彼女はトムに事を書いた。
The reply came after three days.3日たってから事が来た。
I will answer within three days.3日以内に事します。
You must return the book by the end of April.4月の終わりまでにその本をしなさい。
After the assistant returned $1 to each one, each man had actually paid only $9.アシスタントが1ドルずつしたから、それぞれの人たちは実際には9ドルしか払っていなかったことになります。
There came a complete silence. You could hear a pin drop.あたりは水を打ったように静まりった。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
信IPメッセージ表示[へんしんIPメッセージひょうじ, henshin IP messe-ji hyouji] replying IP-message indication [Add to Longdo]
信要求表示[へんしんようきゅうひょうじ, henshinyoukyuuhyouji] reply request indication [Add to Longdo]
送照合[へんそうしょうごう, hensoushougou] echo check [Add to Longdo]
送内容エントリ[へんそうないようエントリ, hensounaiyou entori] returned-content entry [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かえす, kaesu] zurueckgeben, umkehren [Add to Longdo]
[かえる, kaeru] zurueckkehren [Add to Longdo]
[へんじ, henji] Antwort [Add to Longdo]
信用葉書[へんしんようはがき, henshinyouhagaki] Antwortkarte [Add to Longdo]
[へんきゃく, henkyaku] zurueckgeben, zurueckzahlen [Add to Longdo]
咲き[かえりざき, kaerizaki] das_Wiederaufbluehen, Comeback [Add to Longdo]
[へんさい, hensai] Bezahlung, Rueckzahlung [Add to Longdo]
[へんかん, henkan] Rueckgabe, Rueckzahlung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top