ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -農-, *農*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[農, nóng, ㄋㄨㄥˊ] agriculture, farming; farmer
Radical: , Decomposition:   曲 [, ㄑㄩ]  辰 [chén, ㄔㄣˊ]
Etymology: [pictographic] Tilling the field 田 with a hoe 辰, Rank: 6919

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nóng, ㄋㄨㄥˊ, / ] agriculture, #3,012 [Add to Longdo]
农村[nóng cūn, ㄋㄨㄥˊ ㄘㄨㄣ, / ] rural area; village, #671 [Add to Longdo]
农民[nóng mín, ㄋㄨㄥˊ ㄇㄧㄣˊ, / ] peasant, #821 [Add to Longdo]
农业[nóng yè, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ, / ] agriculture; farming, #939 [Add to Longdo]
农民工[nóng mín gōng, ㄋㄨㄥˊ ㄇㄧㄣˊ ㄍㄨㄥ, / ] migrant workers, #4,032 [Add to Longdo]
农产品[nóng chǎn pǐn, ㄋㄨㄥˊ ㄔㄢˇ ㄆㄧㄣˇ, / ] agricultural produce, #4,377 [Add to Longdo]
农户[nóng hù, ㄋㄨㄥˊ ㄏㄨˋ, / ] peasant household, #5,929 [Add to Longdo]
农药[nóng yào, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄠˋ, / ] agricultural chemical; farm chemical, #6,854 [Add to Longdo]
农业部[nóng yè bù, ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄅㄨˋ, / ] department of agriculture, #8,508 [Add to Longdo]
农场[nóng chǎng, ㄋㄨㄥˊ ㄔㄤˇ, / ] farm, #8,875 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[のうぎょう, nougyou] (n) เกษครกรรม
産物[のうさんぶつ, nousanbutsu] (n) ผลผลิตทางการเกษตร

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
務省[のうむしょう, noumushou] (n) กระทรวงเกษตร
[のうち, nouchi] สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
[のうち, nouchi] (n) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
[のうち, nouchi] (n) สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
[のうち, nouson] ชุมชนเกษตรกรรม
機具[のうきぐ, noukigu] เครื่องจักรกลการเกษตร,เครื่องมือกสิกรรม

Japanese-English: EDICT Dictionary
[のう, nou] (n) farming; agriculture; (P) [Add to Longdo]
[のうえん, nouen] (n) plantation; (P) [Add to Longdo]
園主[のうえんしゅ, nouenshu] (n) farm owner; plantation owner [Add to Longdo]
[のうか, nouka] (n) farmer; farm family; (P) [Add to Longdo]
家所得[のうかしょとく, noukashotoku] (n) farm income [Add to Longdo]
[のうか, nouka] (n) agricultural course or department [Add to Longdo]
[のうかい, noukai] (n) agricultural association [Add to Longdo]
[のうがく, nougaku] (n) agriculture [Add to Longdo]
学校[のうがっこう, nougakkou] (n) agricultural school [Add to Longdo]
学者[のうがくしゃ, nougakusha] (n) agricultural scientist; agronomist; agriculturist [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Don't say such rubbish!" said the farmer.「おんどりゃー馬鹿言ってんじゃねー」家は言った。
"Hey, Willie," the farmer shouted out.「ヘイ、ウィリー」家は大声で叫んだ。
"Get rid of it, of course!" Answered the farmer.「もちろん、捨ててくれ」と家が答えました。
"Aw, come on, son!" the farmer insisted.「気にすんじゃねーべさ!」家はしつこく誘った。
Having worked on the farm all day long.1日中場で働いていた。
One hot summer afternoon she decided to take her son to a farm outside the town.ある暑い夏の午後に、彼女は息子を町の外の場に連れていこうと決めました。
Some day man will reclaim the desert for agriculture.いつの日か人間は砂漠を開拓して業に利用するだろう。
As usual the peasants are busy scattering grain seeds.いつものように、家の人たちは穀物の種まきで忙しい。
Once there was a poor farmer in the village.かつて、その村に、貧しい夫がいた。
Crows all but destroyed the farmer's field of corn.カラスはその夫のとうもろこし畑をほとんどだめにしてしまった。
The drought damaged all the crops there.かんばつはそこの作物をだめにしてしまった。
This is uncle Tom's farm.ここがトムおじさんの場です。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[のう, nou] Landwirtschaft [Add to Longdo]
[のうど, noudo] Leibeigener [Add to Longdo]
[のうか, nouka] Bauernhaus, Bauernhof, Bauer [Add to Longdo]
[のうそん, nouson] Bauerndorf, Dorf [Add to Longdo]
[のうぎょう, nougyou] Landwirtschaft [Add to Longdo]
[のうみん, noumin] Bauer [Add to Longdo]
産物[のうさんぶつ, nousanbutsu] landwirtschaftliches_Produkt [Add to Longdo]
[のうこう, noukou] Ackerbau [Add to Longdo]
閑期[のうかんき, noukanki] Ruhezeit_in_der_Landwirtschaft [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top