ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -辞-, *辞*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[辞, cí, ㄘˊ] words, speech; to resign, to take leave
Radical: , Decomposition:   舌 [shé, ㄕㄜˊ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] Bitter 辛 words 舌, Rank: 1469

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cí, ㄘˊ, / ] refined language; wording; poetic genre (so far, interchangeable with 詞|词); to take leave; to resign; to dismiss; to decline, #5,667 [Add to Longdo]
[cí zhí, ㄘˊ ㄓˊ, / ] resign, #5,357 [Add to Longdo]
[zhì cí, ㄓˋ ㄘˊ, / ] to express in words or writing; to make a speech (esp. short introduction, vote of thanks, afterword, funeral homily etc); to address (an audience); same as 致詞|致词, #14,387 [Add to Longdo]
[gào cí, ㄍㄠˋ ㄘˊ, / ] to take leave, #19,598 [Add to Longdo]
[yán cí, ㄧㄢˊ ㄘˊ, / ] word; word (as opposed to thought and deed), #20,235 [Add to Longdo]
退[cí tuì, ㄘˊ ㄊㄨㄟˋ, 退 / 退] to dismiss; to discharge; to fire, #20,793 [Add to Longdo]
[cí diǎn, ㄘˊ ㄉㄧㄢˇ, / ] dictionary (of Chinese compound words); variant of 詞典|词典, #23,962 [Add to Longdo]
[xiū cí, ㄒㄧㄡ ㄘˊ, / ] rhetoric, #26,242 [Add to Longdo]
[tuī cí, ㄊㄨㄟ ㄘˊ, / ] to decline (an appointment, invitation etc), #26,383 [Add to Longdo]
[cuò cí, ㄘㄨㄛˋ ㄘˊ, / ] wording; way of saying something, #26,701 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[じにん, jinin] (n) การลาออกจากตำแหน่ง
[じてん, jiten] (n) พจนานุกรม

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[じしょ, jisho] (n) พจนานุกรม
[じしょ, jisho] (n) พจนานุกรม
[じしょく, jishoku] (n) การลาออก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
める[やめる, yameru] TH: ลาออก  EN: to retire

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じ, ji] (n) (1) address (e.g. opening or closing remarks); speech; words; (2) ci (Chinese literary form); (3) (See 詞・3) ancillary word [Add to Longdo]
さない[じさない, jisanai] (exp) (See する) willing to do; prepared [Add to Longdo]
[じす, jisu] (v5s) (1) (See する) to excuse oneself; to take one's leave; (2) to quit; to resign; to retire; to leave post; (3) to decline; to turn down; (4) (as 〜をさず, etc.) unhesitatingly; (P) [Add to Longdo]
する[じする, jisuru] (vs-s) (1) to excuse oneself; to take one's leave; (2) to resign (post); to quit; to retire; (3) to decline; to turn down; (4) (as 〜をせず, etc.) unhesitatingly [Add to Longdo]
める(P);罷める;退める(iK)[やめる, yameru] (v1,vt) to resign; to retire; to quit; to leave (one's job, etc.); (P) [Add to Longdo]
[じい, jii] (n) intention to resign; (P) [Add to Longdo]
儀;宜;時儀(oK)[じぎ, jigi] (n,vs) (1) (See お儀) (bowing and) greeting; (2) (arch) declining; refusing [Add to Longdo]
[じきょ, jikyo] (n,vs) leaving; quitting; retiring [Add to Longdo]
[じしょ, jisho] (n) (1) dictionary; lexicon; (2) (arch) (See 表) letter of resignation; (P) [Add to Longdo]
書に拠れば[じしょによれば, jishoniyoreba] (exp) based on (according to) the dictionary [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Can I use your dictionary? "Yes, here you are."「あなたの書を使ってもいいですか」「はい、どうぞ」
"Your work has been causing a lot of complaints from customers; I'm ordering you to leave immediately." "Oh, up yours! I didn't want to work here in the first place."「君の仕事についてはお客さんから不満が殺到している。すぐにめてもらおう」「ふん、くそったれめ。こんな所はじめから勤めたくなかったんだ。」 [M]
"May I use your dictionary?" "By all means."書をお借りしていいですか」「どうぞどうぞ」
A new dictionary has been projected.1冊の新しい書の発行が計画されている。
Five thousand yen is enough to buy this dictionary.5千円あればこの書を買うのに十分だ。
Akira is using that same dictionary that his father used as a student.あきらは彼の父が学生時代に使っていたのと同じ書を使っている。
It is not necessary for you to quit the job.あなたがその仕事をめる必要はない。
I want the same dictionary as your sister has.あなたのお姉さんが持っている書と同じ書がほしい。
I want the same dictionary as your sister has.あなたの姉さんが持っているのと同じ書が欲しい。
Can I use your dictionary?あなたの書を使ってもいいですか。
Will you lend your dictionary to me?あなたの書を私に貸してくれませんか。
May I borrow your dictionary?あなたの書を借りてもよいですか。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[じしょ, jisho] dictionary, lexicon [Add to Longdo]
[じてん, jiten] dictionary [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[じ, ji] WORT, RUECKTRITT [Add to Longdo]
める[やめる, yameru] (Amt) niederlegen [Add to Longdo]
[じてん, jiten] Woerterbuch [Add to Longdo]
[じしょ, jisho] Woerterbuch [Add to Longdo]
[じしょく, jishoku] Amtsniederlegung, Ruecktritt [Add to Longdo]
[じひょう, jihyou] Entlassungsgesuch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top