ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -辛-, *辛*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[辛, xīn, ㄒㄧㄣ] bitter; toilsome, laborious; 8th heavenly stem
Radical: , Decomposition:   立 [, ㄌㄧˋ]  十 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictographic] A hot iron used to brand prisoners and slaves, Rank: 1463
[辩, biàn, ㄅㄧㄢˋ] to argue, to dispute; to discuss, to debate
Radical: , Decomposition:   辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]  讠 [yán, ㄧㄢˊ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A bitter 辛 exchange of words 讠, Rank: 1355
[辨, biàn, ㄅㄧㄢˋ] to recognize, to distinguish, to discriminate
Radical: , Decomposition:   辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]  刂 [dāo, ㄉㄠ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] To separate 刂 two alternatives 辛, Rank: 1910
[辟, pì, ㄆㄧˋ] law, rule; to open up, to develop
Radical: , Decomposition:     尸 [shī, ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A body 尸 decapitated 口 by a sword 辛 , representing the law, Rank: 2140
[辣, là, ㄌㄚˋ] pepper; hot, spicy; cruel
Radical: , Decomposition:   辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]  束 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [pictophonetic] bitter, Rank: 2420
[辜, gū, ㄍㄨ] crime, offense, sin
Radical: , Decomposition:   古 [, ㄍㄨˇ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] bitter, Rank: 2596
[辫, biàn, ㄅㄧㄢˋ] braid, pigtail, plait; queue
Radical: , Decomposition:   辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]  纟 [, ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] thread, Rank: 3240
[辦, bàn, ㄅㄢˋ] to set up; to manage, to run; to deal with, to handle
Radical: , Decomposition:   辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]  力 [, ㄌㄧˋ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [pictophonetic] strength, Rank: 6153
[辯, biàn, ㄅㄧㄢˋ] to argue, to dispute; to discuss, to debate
Radical: , Decomposition:   辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]  言 [yán, ㄧㄢˊ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] A bitter 辛 exchange of words 言, Rank: 6641
[辭, cí, ㄘˊ] words, speech; to resign, to take leave
Radical: , Decomposition:     爫 [zhǎo, ㄓㄠˇ]  ?    冂 [jiōng, ㄐㄩㄥ]    厶 [, ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]  辛 [xīn, ㄒㄧㄣ]
Etymology: -, Rank: 8175

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] tired; eighth of 10 heavenly trunks 十天干; eighth in order; letter "H" or roman "VIII" in list "A, B, C", or "I, II, III" etc; octa, #7,626 [Add to Longdo]
[xīn kǔ, ㄒㄧㄣ ㄎㄨˇ, ] hard; exhausting; with much toil, #2,334 [Add to Longdo]
[jiān xīn, ㄐㄧㄢ ㄒㄧㄣ, / ] hardships; arduous; difficult, #9,558 [Add to Longdo]
[xīn qín, ㄒㄧㄣ ㄑㄧㄣˊ, ] hardworking; industrious, #11,605 [Add to Longdo]
[xīn suān, ㄒㄧㄣ ㄙㄨㄢ, ] pungent (taste); bitter; fig. sad; miserable, #17,944 [Add to Longdo]
[xīn là, ㄒㄧㄣ ㄌㄚˋ, ] spicy hot (taste); fig. biting (criticism), #22,168 [Add to Longdo]
[xīn gé, ㄒㄧㄣ ㄍㄜˊ, ] Sikh name Singh, #22,677 [Add to Longdo]
亥革命[Xīn hài gé mìng, ㄒㄧㄣ ㄏㄞˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, ] the Xinhai revolution of 1911 that ended the Qing dynasty, #23,295 [Add to Longdo]
万苦[qiān xīn wàn kǔ, ㄑㄧㄢ ㄒㄧㄣ ㄨㄢˋ ㄎㄨˇ, / ] untold hardships (set phrase), #26,870 [Add to Longdo]
[xīn láo, ㄒㄧㄣ ㄌㄠˊ, / ] laborious, #29,632 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[からい, karai] (adj) เผ็ด (รสชาติ)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かのと;しん, kanoto ; shin] (n) 8th in rank; eighth sign of the Chinese calendar [Add to Longdo]
[づらい, durai] (adj-i) painful; bitter; heart-breaking; (P) [Add to Longdo]
[づらい, durai] (aux-adj) difficult to (do something) [Add to Longdo]
い(P);鹹い[からい, karai] (adj-i) (1) (い only) spicy; hot; (2) salty; (3) (い only) tough (on someone); adverse; harsh; (P) [Add to Longdo]
い味[からいあじ, karaiaji] (n) pungent taste [Add to Longdo]
い目に会う;つらい目にあう;い目にあう;い目に合う;い目に遭う[つらいめにあう, tsuraimeniau] (exp,v5u) to have a hard time of it [Add to Longdo]
うじて[かろうじて, karoujite] (adv) (uk) barely; narrowly; just manage to do something; (P) [Add to Longdo]
くあたる;く当たる[つらくあたる, tsurakuataru] (v5r) to treat badly [Add to Longdo]
くも[からくも, karakumo] (adv) barely; narrowly; with difficulty [Add to Longdo]
め;[からめ, karame] (adj-na,adj-no,n) (1) hottish; salty; somewhat hot; kind of salty; on the dry side; (2) strict; harsh [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Whoo! Today's practice is tough - much harder than usual.ウーッ、今日の練習はいつになくハードでい。
These salted bonito guts are too salty for me.このカツオの塩は塩すぎる。
This mustard really bites the tongue.このからしは舌が痺れるほどい。
This curry is too hot to eat.このカレーはすぎて食べられない。
This curry is too hot.このカレーはすぎる。
This water is a little salty.この水は少し塩い。
You must put up with your new post for the present.こんどの勤め口でしばらく抱しなさい。
He overcame all sorts of hardship and setbacks to succeed in a solo crossing of Antarctica.さまざまな艱難苦を乗り越え、彼は南極大陸単独横断を成し遂げた。
The soup is terribly hot.そのスープはひどくい。
The food the restaurant offered us was so cold and salty that it was far from satisfying.そのレストランが出した食べ物は、あまりにも冷たくて塩かったので、満足するにはほど遠かった。
Tom likes hot curry.トムはいカレーが好きだ。
I made up my mind to do the work however hard it may be.それがどんなにくてもその仕事をすることに決めた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[からい, karai] -scharf, beissend, stark, stark_gewuerzt, -bitter, -hart [Add to Longdo]
[しんしょう, shinshou] mit_Muehe_gewinnen, mit_Muehe_und_Not_gewinnen [Add to Longdo]
[からみ, karami] scharfer_Geschmack, Wuerze [Add to Longdo]
[しんぼう, shinbou] Geduld, Ausdauer [Add to Longdo]
[しんく, shinku] -Muehe, Muehsal, -Sorge [Add to Longdo]
[しんさん, shinsan] Muehsal, Bitternis, _Not [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top