ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

转发

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -转发-, *转发*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
转发[zhuǎn fā, ㄓㄨㄢˇ ㄈㄚ, / ] to transmit; forwarding (mail, SMS, packets of data); to pass on; to reprint (an article from another publication), #881 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
On my mark... rotate launch key to Set.[CN] 听我的口令... 旋转发射设备的钥匙。 WarGames (1983)
Once all the transponder rods are in place, the beacon will be activated.[CN] 将转发器控制杆安装好 就可启动信标发射台 Star Trek: First Contact (1996)
And the Lord forwards his blessings on you![CN] 耶和华 转发 他的祝福 你 ! Jesus of Nazareth (1977)
Reply from Moscow, Captain, sent through S 270.[CN] 莫斯科来的回复 通过S270转发的,船长 K-19: The Widowmaker (2002)
Request that the mail be forwarded to our next anchorage.[CN] 要求信转发到我们的下一站 Away All Boats (1956)
- Don't worry. I'll forward your mail.[CN] 不要担心 我会把你的邮件转发给你的 Shallow Grave (1994)
Didn't you instruct the post office to forward everything... and leave it in the Admiralties for pickup?[CN] 你没告诉邮递部把所有的转发到旗舰 等我们去拿吗 Away All Boats (1956)
In the first 20 pages alone, I counted three flashbacks, one flash-forward and I think on Page 8 you have a flash-sideways.[CN] 在第一个20页的,我什么算 3倒叙,一闪光转发... ...我觉得第8页 你有一个闪光侧面。 Funny Farm (1988)
On my mark, rotate launch keys to Launch.[CN] 听我的口令, 旋转发射钥匙。 WarGames (1983)
Could you add, um, "Foreign newspapers, please copy"?[CN] 能不能加上"请外国报纸转发" Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes (1965)
- Forward![CN] - 转发 Anatomy 2 (2003)
I hope it's forwards.[CN] 我希望它的转发 The Indian in the Cupboard (1995)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top