ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -輸-, *輸*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[輸, shū, ㄕㄨ] to carry, to haul, to transport
Radical: , Decomposition:   車 [chē, ㄔㄜ]  俞 [, ㄩˊ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 7013

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shū, ㄕㄨ, / ] to transport; to lose, #1,839 [Add to Longdo]
运输[yùn shū, ㄩㄣˋ ㄕㄨ, / ] transport; haulage; transit, #2,069 [Add to Longdo]
输入[shū rù, ㄕㄨ ㄖㄨˋ, / ] to import; to input, #4,391 [Add to Longdo]
输出[shū chū, ㄕㄨ ㄔㄨ, / ] to export; to output, #4,413 [Add to Longdo]
传输[chuán shū, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ, / ] transport; transmission, #6,012 [Add to Longdo]
输送[shū sòng, ㄕㄨ ㄙㄨㄥˋ, / ] transport; carry, #9,061 [Add to Longdo]
输血[shū xuè, ㄕㄨ ㄒㄩㄝˋ, / ] to transfuse blood; to give aid and support, #14,236 [Add to Longdo]
输卵管[shū luǎn guǎn, ㄕㄨ ㄌㄨㄢˇ ㄍㄨㄢˇ, / ] Fallopian tube; oviduct, #18,290 [Add to Longdo]
灌输[guàn shū, ㄍㄨㄢˋ ㄕㄨ, / ] channel water to another place; imbue with; inculcate; instill into; teach; impart, #18,462 [Add to Longdo]
认输[rèn shū, ㄖㄣˋ ㄕㄨ, / ] to concede; to admit defeat, #19,527 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ゆにゅう, yunyuu] (vt) นำเข้า, See also: import
[ゆしゅつ, yushutsu] (vt) ส่งออก, See also: export

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
出入[ゆしゅつにゅう, yushutsunyuu] TH: การส่งออกและการนำเข้า  EN: export and import

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ゆえき, yueki] (n,vs) transfusion [Add to Longdo]
[ゆぎん, yugin] (n) import-export bank; (P) [Add to Longdo]
[ゆけつ, yuketsu] (n,vs) blood transfusion; (P) [Add to Longdo]
[ゆしゅつ(P);しゅしゅつ, yushutsu (P); shushutsu] (n,vs,adj-no,adj-na) (1) export; (2) efferent (medical); (P) [Add to Longdo]
出拡大[ゆしゅつかくだい, yushutsukakudai] (n) expansion of exports; export expansion [Add to Longdo]
出額[ゆしゅつがく, yushutsugaku] (n) export value; value of exports [Add to Longdo]
出管理[ゆしゅつかんり, yushutsukanri] (n) export control; export controls [Add to Longdo]
出関連株[ゆしゅつかんれんかぶ, yushutsukanrenkabu] (n) export-related shares [Add to Longdo]
出規制[ゆしゅつきせい, yushutsukisei] (n) export controls [Add to Longdo]
出業者[ゆしゅつぎょうしゃ, yushutsugyousha] (n) exporter [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Japan's exports exceeded imports by $77.8 billion in 1998.1998年日本の出が入を778億ドル上回った。
Exports in January totalled $10 billion, a record for the month.1月の出は100億ドルと、同月としては最高記録になった。
Exports in January were up 20% over the same period of last year.1月の出は昨年の同月に比べ20%の増加だった。
The imports from Asian countries have expanded recently.アジア諸国からの入品は近年増大している。
Do you think we should import rice from the U.S?あなたはアメリカから米を入すべきだと思いますか。
They sell imports at that store.あの店では入品を売っている。
That store sells a lot of imported goods.あの店は入品をたくさん売っています。
Africa is exporting beef to Europe.アフリカはヨーロッパに牛肉を出しています。
The U.S. is calling for an arms embargo against violators of the treaty.アメリカは条約違反国に対する武器の出禁止を呼びかけています。
Australia exports a lot of wool.オーストラリアは多くの羊毛を出している。
This aircraft company deals with freight only.この航空会社は貨物送だけを取り扱っています。
This figure is a mirror of the decrease in imports of crude oil.この数字は原油入減を反映している。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
出権[ゆしゅつけん, yushutsuken] export license, permit [Add to Longdo]
送問題[ゆそうもんだい, yusoumondai] transportation problem [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆ, yu] SENDEN, TRANSPORTIEREN [Add to Longdo]
[ゆにゅう, yunyuu] Einfuhr, Import [Add to Longdo]
[ゆしゅつ, yushutsu] Ausfuhr, Export [Add to Longdo]
[ゆそう, yusou] Befoerderung, Transport [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top