ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -載-, *載*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[載, zài, ㄗㄞˋ] load; to carry, to convey, to transport
Radical: , Decomposition:   哉 [zāi, ㄗㄞ]  車 [chē, ㄔㄜ]
Etymology: [pictophonetic] cart, Rank: 6570

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zǎi, ㄗㄞˇ, / ] year; to record in writing, #1,286 [Add to Longdo]
[zài, ㄗㄞˋ, / ] to carry; to convey; to load; to hold; and; also; as well as; simultaneously, #1,286 [Add to Longdo]
转载[zhuǎn zài, ㄓㄨㄢˇ ㄗㄞˋ, / ] to forward (a shipment); to reproduce (e.g. a printed work), #3,880 [Add to Longdo]
记载[jì zǎi, ㄐㄧˋ ㄗㄞˇ, / ] write down; record; written account, #4,729 [Add to Longdo]
载体[zài tǐ, ㄗㄞˋ ㄊㄧˇ, / ] medium, #7,056 [Add to Longdo]
承载[chéng zài, ㄔㄥˊ ㄗㄞˋ, / ] to bear the weight; to sustain, #10,228 [Add to Longdo]
搭载[dā zài, ㄉㄚ ㄗㄞˋ, / ] carry (people), #11,670 [Add to Longdo]
满载[mǎn zài, ㄇㄢˇ ㄗㄞˋ, / 滿] full to capacity; fully loaded, #15,865 [Add to Longdo]
装载[zhuāng zài, ㄓㄨㄤ ㄗㄞˋ, / ] to load, #17,583 [Add to Longdo]
载荷[zài hè, ㄗㄞˋ ㄏㄜˋ, / ] load; lading (weight), #19,932 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[のる, noru] TH: ตีพิมพ์  EN: to appear (in print)
[のる, noru] TH: บันทึก  EN: to be recorded

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さい, sai] (n) 10^44 [Add to Longdo]
せ込み[のせこみ, nosekomi] (n) (1) loading; loading up (onto, into); (2) uploading [Add to Longdo]
せ込む;乗せ込む[のせこむ, nosekomu] (v5m) (1) to load; to load up (onto, into); (2) {comp} to upload [Add to Longdo]
[のる, noru] (v5r,vi) (1) (See 乗る・のる・2) to be placed on; to be set on; to be piled on; to be loaded on; (2) to appear (in print); to be mentioned; to be recorded; to be reported; to be given; (P) [Add to Longdo]
[さいか, saika] (n,vs) loading; load [Add to Longdo]
貨吃水[さいかきっすい, saikakissui] (n) ship's draft; ship's draught [Add to Longdo]
貨喫水線;貨吃水線[さいかきっすいせん, saikakissuisen] (n) Plimsoll line; Plimsoll mark; load line [Add to Longdo]
貨屯数[さいかとんすう, saikatonsuu] (n) deadweight tonnage [Add to Longdo]
[さいせき, saiseki] (n,vs) carrying; loading [Add to Longdo]
[さいたん, saitan] (n) coaling [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Debit Mr Hill with $100.100ドルをヒル氏の借り方に記しなさい。
Your name stands first in the list.あなたの名前はリストの一番最初にっています。
What on earth did you put it on the menu for?いったい何のためにそれをメニューにせているんだ。
At last a chance in a million arrived.いよいよ千一遇のチャンスがめぐってきた。
Sending manuscript after manuscript paid off. A magazine finally published my work.この間投稿した記事がやっと雑誌にったんだよ。頑張って出し続けた甲斐があったよ。
Is it possible to reprint this article?この記事を転することは可能でしょうか。
This dictionary contains not less than fifty thousand words.この辞書には少なくとも5万語っている。
This yearbook is illustrated with a lot of beautiful photographs.この年鑑には美しい写真がたくさんっている。
This story appeared serially in the Asahi.この物語は朝日新聞に連された。
This book contains the complete works of Shakespeare.この本にはシェークスピアの全作品がっている。
This is the opportunity of my life.これは私の生涯にとって千一遇の機会です。
Jim is in my black book.ジムは私のブラックリストにっている。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
せる[のせる, noseru] setzen, legen, stellen;, beladen, laden;, eintragen, veroeffentlichen [Add to Longdo]
[のる, noru] (geschrieben) stehen, erscheinen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top