ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -躍-, *躍*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[躍, yuè, ㄩㄝˋ] to skip, to jump, to frolic
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  翟 [, ㄉㄧˊ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 7682

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuè, ㄩㄝˋ, / ] to jump; to leap, #5,584 [Add to Longdo]
活跃[huó yuè, ㄏㄨㄛˊ ㄩㄝˋ, / ] active; vigorous, #3,429 [Add to Longdo]
踊跃[yǒng yuè, ㄩㄥˇ ㄩㄝˋ, / ] eager; enthusiastically, #10,337 [Add to Longdo]
飞跃[fēi yuè, ㄈㄟ ㄩㄝˋ, / ] to leap, #10,898 [Add to Longdo]
跳跃[tiào yuè, ㄊㄧㄠˋ ㄩㄝˋ, / ] to jump; to leap; to bound; to skip, #12,409 [Add to Longdo]
大跃进[dà yuè jìn, ㄉㄚˋ ㄩㄝˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] the Great Leap Forward (1958-1960), in retrospect widely viewed as an unprecedented economic and social disaster, with estimated 20 million people dying of starvation, #14,894 [Add to Longdo]
跃进[yuè jìn, ㄩㄝˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] make a leap; leap forward, #17,232 [Add to Longdo]
跃居[yuè jū, ㄩㄝˋ ㄐㄩ, / ] to vault, #23,770 [Add to Longdo]
跃跃欲试[yuè yuè yù shì, ㄩㄝˋ ㄩㄝˋ ㄩˋ ㄕˋ, / ] eager to give it a try (成语 saw); raring to go, #25,089 [Add to Longdo]
雀跃[què yuè, ㄑㄩㄝˋ ㄩㄝˋ, / ] to frolic for joy; lit. to jump like a sparrow; to gambol excitedly, #25,249 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
り掛る;り懸かる;り掛かる[おどりかかる, odorikakaru] (vi) กระโจนใส่

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おどり, odori] (n) leaping; jumping; spring; exciting; (P) [Add to Longdo]
り掛る;り懸かる;り掛かる[おどりかかる, odorikakaru] (v5r) to spring at or upon [Add to Longdo]
り込む[おどりこむ, odorikomu] (v5m,vi) to jump into; to rush into [Add to Longdo]
り出る;おどり出る[おどりでる, odorideru] (v1,vi) to jump (e.g. to first place); to spring out [Add to Longdo]
り上がる;踊り上がる;おどり上がる[おどりあがる, odoriagaru] (v5r,vi) to spring up; to leap to one's feet; to jump up and down [Add to Longdo]
る;跳る[おどる, odoru] (v5r,vi) (1) (See 踊る) to jump; to leap; (2) to pound (of one's heart, i.e. with excitement); to throb; (3) to be messily written [Add to Longdo]
[やっき, yakki] (adj-na,n) desperation; eagerness; (P) [Add to Longdo]
[やくしん, yakushin] (n,vs) rush; dash; onslaught; dancing ahead; (P) [Add to Longdo]
[やくど, yakudo] (n) {physics} jerk (derivative of acceleration with respect to time) [Add to Longdo]
[やくどう, yakudou] (n,vs) lively motion; throb; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
All the way to the top.トップにり出る。
More and more people are rushing to make use of the interactive nature of the medium.ますます多くの人が、その媒体の双方向的な性質を利用しようと起になっている。
Uh-oh here comes another lecture. How typical. This guy has something to say about everything.また、お説教が始まった。一言居士の面目如というところだね。
In London, the police are always worried about finding a bomb on the train or subway.ロンドンの警察はいつも電車や地下鉄の爆弾を探し出すのに起となっている。
Doctors have made great strides in their fight against cancer.医師達は癌との戦いで大進を遂げた。
The company's profits soared.会社の収益は飛的に増加した。
The company's profits soared.会社の利益は飛的に増加した。
One problem is how the enterprises arrange posts for excellent female students, but another important point is whether the educational industry can grow and supply creative students needed for Japan's future.企業社会が彼女らの活の場をどう用意できるか、も大きな課題だが、一方でこれからの日本社会が必要とする創造性豊かな人材を、教育産業がどう育成し、提供していけるかも重要だ。
The police are going all out just to hold back the crowd.警察は群衆を制止するのに起になっている。
The police are going all out to keep down the rioting bikers.警察は暴走族を起になって鎮圧しようとしている。
I hope things have been going well for you.元気で活していることと思う。
I see you're doing very well in your business.仕事でご活ですね。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おどる, odoru] springen, huepfen [Add to Longdo]
[やくどう, yakudou] lebhafte_Bewegung [Add to Longdo]
[やくじょ, yakujo] lebendig, lebhaft [Add to Longdo]
[やくしん, yakushin] Aufschwung, rasche_Fortschritte [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top