ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -踏-, *踏*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[踏, tà, ㄊㄚˋ] to trample, to tread on, to walk over
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  沓 [, ㄊㄚˋ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 1753

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tà, ㄊㄚˋ, ] to step on; to press a pedal, #3,595 [Add to Longdo]
[tà shi, ㄊㄚˋ ㄕ˙, / ] practical; down-to-earth; realistic; firmly based; steadfast; to have peace of mind; free from anxiety, #8,598 [Add to Longdo]
[jiàn tà, ㄐㄧㄢˋ ㄊㄚˋ, / ] trample, #16,847 [Add to Longdo]
实地[jiǎo tà shí dì, ㄐㄧㄠˇ ㄊㄚˋ ㄕˊ ㄉㄧˋ, / ] to have one's feet firmly planted on the ground (成语 saw); realistic without flights of fancy; steady and serious character, #19,014 [Add to Longdo]
实实[tà tà shí shí, ㄊㄚˋ ㄊㄚˋ ㄕˊ ㄕˊ, / ] realistic; down-to-earth; steadfast, #22,153 [Add to Longdo]
[tà bǎn, ㄊㄚˋ ㄅㄢˇ, ] a pedal (e.g. clutch pedal), #23,497 [Add to Longdo]
[cǎi tà, ㄘㄞˇ ㄊㄚˋ, ] to trample on, #28,115 [Add to Longdo]
[tà bù, ㄊㄚˋ ㄅㄨˋ, ] stride; to step (on the spot); to mark time; at a standstill, #33,772 [Add to Longdo]
[jiǎo tà chē, ㄐㄧㄠˇ ㄊㄚˋ ㄔㄜ, / ] bicycle; bike (Taiwan), #37,651 [Add to Longdo]
[tī tà wǔ, ㄊㄧ ㄊㄚˋ ㄨˇ, ] tap dance, #62,878 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ふみきり, fumikiri] (n) จุดตัดระหว่างทางรถไฟกับถนน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
み切り[ふみきり, fumikiri] (n) ทางข้ามทางรถไฟ
み入れる[ふみいれる, fumiireru] เหยียบย่างเข้าไปเป็นครั้งแรก

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ふむ, fumu] TH: เหยียบ  EN: to step on
[ふむ, fumu] TH: ประเมิน
[ふむ, fumu] TH: ผ่านประสบการณ์
まえる[ふまえる, fumaeru] TH: ยึดเป็นเกณฑ์  EN: to be based on
まえる[ふまえる, fumaeru] TH: มีที่มาจาก  EN: to have origin in

Japanese-English: EDICT Dictionary
まえる[ふまえる, fumaeru] (v1,vt) to be based on; to have origin in; (P) [Add to Longdo]
みつける;み付ける;付ける[ふみつける, fumitsukeru] (v1,vt) (1) to trample down; to tread on; (2) to ignore; to spurn [Add to Longdo]
みとどまる;み止まる;み留まる[ふみとどまる, fumitodomaru] (v5r,vi) (1) to stay on; to remain; to hold out; to hold one's ground; (2) to stop (doing); to give up [Add to Longdo]
みならす;み鳴らす[ふみならす, fuminarasu] (v5s,vt) to stamp one's feet [Add to Longdo]
みにじる;み躙る[ふみにじる, fuminijiru] (v5r,vt) to trample underfoot; to tread on; to crush with a foot [Add to Longdo]
み違える[ふみちがえる, fumichigaeru] (v1) to misstep; to stray [Add to Longdo]
み越える[ふみこえる, fumikoeru] (v1,vi) to step over or across; to overcome [Add to Longdo]
み絵(P);[ふみえ, fumie] (n) tablet bearing Christian images, on which Edo-period authorities forced suspected Christians to trample; (P) [Add to Longdo]
み外す[ふみはずす, fumihazusu] (v5s,vt) to miss one's footing [Add to Longdo]
み堪える[ふみこたえる, fumikotaeru] (v1,vi) to stand firm; to hold out [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
My flower garden was trampled by urchins.いたずらっ子にすっかり花壇をみ荒らした。
From this point we go on to an even more detailed examination of the concept of repression.この段階をまえ、抑圧という概念をさらに詳細に検証していくことになるだろう。
If you need to reach up to the top closet you must stand on this stool.この台を使えばクローゼットの上に手が届くよ。
I crunch through the snow.ざくざくと雪をんで進む。
The driver really screwed up the team when he drove them to the wrong playing field in a different town.その運転手は、まるっきり違う街の間違った球場にチームを運んで行ってしまうという大ドジをんでしまった。
Don't step on that rock. It's going to fall.その岩をんではいけない。落ちそうだ。
The boy stepped on my foot on purpose.その少年はわざと私の足をんだ。
War broke out when the treaty was ignored.その条約がみにじられて戦争が起こった。
The man did not so much as apologize for stepping on my foot.その男は私の足をんだのにわびることさえしなかった。
While I was at it, I felt as if I was walking on thin ice.それを実験するのは薄氷をむ思いだったよ。
The dancers timed their steps to the music of the band.ダンサーたちは楽団の音楽にあわせてステップをんだ。
Each time you step on the pedal, the wheel turns once.ペダルをむたびごとに、車輪が一回転する。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
まえる[ふまえる, fumaeru] stehen_auf, basieren_auf [Add to Longdo]
[ふむ, fumu] treten [Add to Longdo]
[ふみきり, fumikiri] Bahnuebergang, Absprung, Absprungstelle [Add to Longdo]
切り[ふみきり, fumikiri] Bahnuebergang, Absprung, Absprungstelle [Add to Longdo]
[とうさ, tousa] Besichtigung;, Untersuchung;, Feldstudie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top