ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -跳-, *跳*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[跳, tiào, ㄊㄧㄠˋ] to hop, to skip; to jump, to leap; to vault; to dance
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  兆 [zhào, ㄓㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 999

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiào, ㄊㄧㄠˋ, ] jump; hop; skip (a grade); to leap; to bounce; to beat, #1,796 [Add to Longdo]
[tiào wǔ, ㄊㄧㄠˋ ㄨˇ, ] to dance, #6,947 [Add to Longdo]
[xīn tiào, ㄒㄧㄣ ㄊㄧㄠˋ, ] heartbeat; pulse, #7,909 [Add to Longdo]
[tiào shuǐ, ㄊㄧㄠˋ ㄕㄨㄟˇ, ] to dive; diving (sport, a Chinese speciality), #8,434 [Add to Longdo]
[tiào yuè, ㄊㄧㄠˋ ㄩㄝˋ, / ] to jump; to leap; to bound; to skip, #12,409 [Add to Longdo]
[tiào dòng, ㄊㄧㄠˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] to beat; to pulse, #14,554 [Add to Longdo]
[tiào cáo, ㄊㄧㄠˋ ㄘㄠˊ, ] change jobs, #15,439 [Add to Longdo]
[tiào jìn, ㄊㄧㄠˋ ㄐㄧㄣˋ, / ] plunge; jump into, #21,869 [Add to Longdo]
[tiào bǎn, ㄊㄧㄠˋ ㄅㄢˇ, ] springboard; jumping-off point; gangplank, #25,464 [Add to Longdo]
吓一[xià yī tiào, ㄒㄧㄚˋ ㄧ ㄊㄧㄠˋ, / ] startled; to frighten; scared out of one's skin, #25,805 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ねる[はねる, haneru] (vi) กระโดด เช่น うさぎがはねる กระต่ายกระโดด

Japanese-English: EDICT Dictionary
ね;撥ね[はね, hane] (n) (1) (a) jump; (2) splashes (usu. of mud); (3) (often 撥ね) upward turn at the bottom (e.g. of a vertical stroke of a kanji or of a hairdo); (4) close (e.g. of a theatrical performance); breakup [Add to Longdo]
ねる[はねる, haneru] (v1,vi) (1) to jump; to leap; to prance; to spring up; to bound; to hop; (2) to break up; to close; to come to an end; (3) (instead of 撥ねる) to hit (e.g. to have a car hit something or someone); (P) [Add to Longdo]
ね回る[はねまわる, hanemawaru] (v5r,vi) to jump about [Add to Longdo]
ね掛ける;ねかける[はねかける, hanekakeru] (v1) to splash; to blame on [Add to Longdo]
ね起き[はねおき, haneoki] (n) kip-up (acrobatics) [Add to Longdo]
ね起きる[はねおきる, haneokiru] (v1,vi) to jump up; to spring up [Add to Longdo]
ね橋[はねばし, hanebashi] (n) drawbridge [Add to Longdo]
ね出す[はねだす, hanedasu] (v5s) to spring or rush out [Add to Longdo]
ね出る[はねでる, hanederu] (v1) to spring or rush out [Add to Longdo]
ね除ける;撥ね除ける[はねのける, hanenokeru] (v1,vt) to push aside; to brush or thrust aside; to remove; to get rid of [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Jumping rope is my daughter's favorite.うちの娘は縄びが大好きです。
Karl Lange's record breaking long jump took the crowd's breath away.カール・ランジの記録破りの幅びに、観衆は息を呑んだ。
So they hopped down to the spring and drank from the clear water.そして、飛んだり、ねたりしてきれいな水をのみました。
The locust made a big jump.そのイナゴは大きくねた。
Only I was able to jump across the stream then.そのとき私だけが小川をび越すことができた。
Jump as high as you can.できるだけ高くびなさい。
The ball bounced up high.ボールが高くね上がった。
The ball bounced high in the air.ボールは空中高くね上がった。
We saw a fish splashing in the water.魚が水中で水をね上げているのが見えた。
I am afraid to jump over the ditch.恐くてその溝をび越せない。
Look at the dog jump.犬がねるのをごらん。
The dog jumped over the fence into the garden.犬は囲いをび越えて庭に入ってきた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ね上がる[はねあがる, haneagaru] aufspringen [Add to Longdo]
び上がる[とびあがる, tobiagaru] aufspringen [Add to Longdo]
[とぶ, tobu] springen, huepfen [Add to Longdo]
[ちょうやく, chouyaku] -Sprung, -Satz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top