ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -跡-, *跡*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[跡, jī, ㄐㄧ] trace, sign, mark, footprint
Radical: , Decomposition:   足 [, ㄗㄨˊ]  亦 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] foot, Rank: 7473

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jì, ㄐㄧˋ, / ] footprint; mark; trace; vestige; sign; indication; Taiwan pr. ji1, #10,171 [Add to Longdo]
奇迹[qí jì, ㄑㄧˊ ㄐㄧˋ, / ] miracle; miraculous; wonder; marvel, #4,790 [Add to Longdo]
迹象[jì xiàng, ㄐㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, / ] mark; indication; sign; indicator, #5,042 [Add to Longdo]
痕迹[hén jì, ㄏㄣˊ ㄐㄧˋ, / ] vestige, #6,131 [Add to Longdo]
事迹[shì jī, ㄕˋ ㄐㄧ, / ] deed; past achievement; important event of the past, #7,513 [Add to Longdo]
轨迹[guǐ jì, ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧˋ, / ] locus; orbit; trajectory; track, #10,278 [Add to Longdo]
足迹[zú jì, ㄗㄨˊ ㄐㄧˋ, / ] footprint; track; spoor, #13,710 [Add to Longdo]
血迹[xuè jī, ㄒㄩㄝˋ ㄐㄧ, / ] bloodstain, #14,421 [Add to Longdo]
遗迹[yí jì, ㄧˊ ㄐㄧˋ, / ] trace; vestige; historical remains; remnant, #16,187 [Add to Longdo]
踪迹[zōng jì, ㄗㄨㄥ ㄐㄧˋ, / ] tracks; trail; footprint; trace; vestige, #17,701 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[あとかた, atokata] ร่องรอย เค้าเดิม

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);迹;痕;址[あと, ato] (n) (1) trace; tracks; mark; sign; (2) remains; ruins; (3) (esp. 痕) scar; (P) [Add to Longdo]
をつける;を付ける;後を付ける(iK);後を尾ける(iK)[あとをつける, atowotsukeru] (exp,v1) (1) to tag along; to follow; (2) to leave tracks [Add to Longdo]
を絶つ[あとをたつ, atowotatsu] (exp,v5t) to wipe out; to put an end to [Add to Longdo]
を濁す;後を濁す[あとをにごす, atowonigosu] (exp,v5s) (See 立つ鳥を濁さず・たつとりあとをにごさず) to leave a bad impression behind [Add to Longdo]
形;方;かた[あとかた, atokata] (n) trace; vestige; evidence [Add to Longdo]
形も無く;形もなく[あとかたもなく, atokatamonaku] (adv) without leaving any trace [Add to Longdo]
継ぎ(P);後継ぎ;継;後継[あとつぎ, atotsugi] (n) (See 後継・こうけい・2) heir; successor; (P) [Add to Longdo]
取り[あととり, atotori] (n) heir; heiress; inheritor; successor [Add to Longdo]
取り息子;後取息子[あととりむすこ, atotorimusuko] (n) son and heir; son who will succeed one [Add to Longdo]
取り娘[あととりむすめ, atotorimusume] (n) one's daughter and heiress [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
A cargo vessel, bound for Athens, sank in the Mediterranean without a trace.アテネへ向かう一隻の貨物船が何の痕も残さずに地中海で沈没した。
Your handwriting is similar to mine.あなたの筆は私に似ている。
The motorcycle started in pursuit at breakneck speed.オートバイはものすごいスピードで追し始めた。
Christ is believed to have worked many miracles.キリストは多くの奇を行ったと信じられている。
Here were some relics.ここにいくつかの遺がありました。
This is the site of a castle.ここは城のです。
My fingers left marks on the glass.コップに私の指のがついた。
You can still see the remains of the fortress there.そこでまだ要塞都市の遺をみることができる。
The severity of such marks can reveal whether or not any of these people were habitually engaged in hard labor.そのような痕がくっきりと残っているかどうかによって、これらの人々がいつも重労働に従事していたかどうかがわかる。
The ruins are worth visiting.その遺は訪れてみる価値がある。
The house gave no sign of life.その家には人の住んでいる形はなかった。
The policeman chased the thief.その警官は泥棒を追した。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あと, ato] -Spur;, -Reste;, -Ruine [Add to Longdo]
継ぎ[あとつぎ, atotsugi] Nachfolger, -Erbe [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top