ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

足够

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -足够-, *足够*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
足够[zú gòu, ㄗㄨˊ ㄍㄡˋ, / ] enough; sufficient, #2,366 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Don't worry, there'll be enough. - Of course, comrade.[CN] 不要担心足够了 当然同志 Ninotchka (1939)
"This will do, David. It will suffice for the children and myself."[CN] "你将看到我有足够多的钱 大卫,足够我和孩子们用的了" The Phantom Carriage (1921)
I'm not. Say, you can get enough out of this to take that trip to Shanghai.[CN] 如果能要到一份好报酬 你就有足够的钱去上海旅游了 The Whole Town's Talking (1935)
Ample time to catch the 6:50 to Manchester after all.[CN] 足够时间搭6点50的车 去曼彻斯特 The Lady Vanishes (1938)
But I still have the strength to fling you downstairs![CN] 但是我还有足够的力气把你从楼上扔下去 Baltic Deputy (1937)
" I don't care if he's money " " For it's love that makes me rich! "[CN] 管他是否多金 因为有爱就足够 The Blue Angel (1930)
I've got 12:17. Five minutes will give you time to get around the back.[CN] 我定了十二点十七分 五分钟足够你们绕到后门 'G' Men (1935)
There's enough evidence there to hang any man.[CN] 没有足够证据是不能处以绞刑的 The 39 Steps (1935)
I don't think he's getting enough exercise. He's got circles under his eyes.[CN] 我认为他没有足够的运动 他的眼睛直打圈 The Awful Truth (1937)
It's enough to destroy one's faith, isn't it?[CN] 这样足够击溃我们的信任了 是不是? The Awful Truth (1937)
-indeed. Enough about Dixie Belle for the moment. Let's talk about yourselves.[CN] 刚刚谈迪克西 贝利已经足够多了 来说说你们吧 The Awful Truth (1937)
Isn't that reason enough for a royal ward who must obey her guardian?[CN] 难道作为忠诚的保卫者 这个理由就足够了吗 The Adventures of Robin Hood (1938)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top