ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -越-, *越*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - จีน (ZH) (UNAPPROVED version -- use with care )
俎代庖[] 俎代庖

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[越, yuè, ㄩㄝˋ] to exceed, to surpass, to transcend
Radical: , Decomposition:   走 [zǒu, ㄗㄡˇ]  戉 [yuè, ㄩㄝˋ]
Etymology: [pictophonetic] run, Rank: 440

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Yuè, ㄩㄝˋ, ] generic word for peoples or states of south China or south Asia at different historical periods; abbr. for Vietnam 南, #440 [Add to Longdo]
[yuè, ㄩㄝˋ, ] to exceed; to climb over; to surpass; the more... the more, #440 [Add to Longdo]
[yuè lái yuè, ㄩㄝˋ ㄌㄞˊ ㄩㄝˋ, / ] more and more, #669 [Add to Longdo]
[Yuè nán, ㄩㄝˋ ㄋㄢˊ, ] Vietnam; Vietnamese, #3,109 [Add to Longdo]
[chāo yuè, ㄔㄠ ㄩㄝˋ, ] to surpass; to exceed; to transcend, #3,927 [Add to Longdo]
穿[chuān yuè, ㄔㄨㄢ ㄩㄝˋ, 穿] to pass through; to cross; to overcome, #4,684 [Add to Longdo]
[kuà yuè, ㄎㄨㄚˋ ㄩㄝˋ, ] to step across; step over, #7,581 [Add to Longdo]
[zhuó yuè, ㄓㄨㄛˊ ㄩㄝˋ, ] distinction; excellence; outstanding; surpassing; distinguished; splendid, #7,959 [Add to Longdo]
[yōu yuè, ㄧㄡ ㄩㄝˋ, / ] superior; superiority, #10,464 [Add to Longdo]
[yuè guò, ㄩㄝˋ ㄍㄨㄛˋ, / ] to cross over; to transcend; to cover distance; to overcome; to rise above, #10,918 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[こす, kosu] TH: เกิน
える[こえる, koeru] TH: ข้ามเลย  EN: to cross over
える[こえる, koeru] TH: ข้าม  EN: to cross
える[こえる, koeru] TH: ผ่านเลย  EN: to pass through

Japanese-English: EDICT Dictionary
える(P);超える(P)[こえる, koeru] (v1,vi) (1) (esp. える) to cross over; to cross; to pass through; to pass over (out of); (2) (esp. 超える) to exceed; (P) [Add to Longdo]
[ごし, goshi] (n-suf) across; over; beyond; (P) [Add to Longdo]
す(P);超す(P)[こす, kosu] (v5s) (1) to cross over (e.g. mountain); to go across; (2) to go over (e.g. with audience); (3) to pass time (e.g. a winter); (4) (often 超す) to surpass; to be better than; to exceed; (5) to move house; (6) (hon) (See おし) to go; to come; (P) [Add to Longdo]
屋根;し屋根;腰屋根[こしやね, koshiyane] (n) roof monitor; monitor roof; lantern (roof) [Add to Longdo]
幾斯(ateji)[えきす;エキス(P), ekisu ; ekisu (P)] (n) (uk) (abbr) (See エキストラクト) extract (esp. of food, fruit, etc.); essence; (P) [Add to Longdo]
[えっきょう, ekkyou] (n,vs,adj-no) border transgression; (P) [Add to Longdo]
境入学[えっきょうにゅうがく, ekkyounyuugaku] (n,vs) gaining admission into a school in a school district other than one's own [Add to Longdo]
[えっけん, ekken] (n,adj-no) going beyond authority; unauthorized; unauthorised; ultra vires; (P) [Add to Longdo]
権行為[えっけんこうい, ekkenkoui] (n) exceeding one's authority; abusing one's legal authority; ultra vires activities [Add to Longdo]
[えちご, echigo] (n) Echigo; old name for Niigata Prefecture; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
By 2030 twenty-one percent of its population will be over sixty-five.2030年までには、全人口の21パーセントが65歳をすようになる。
I wouldn't push him too far. You don't know what he might do. I'd say you can't be too careful. They say even a doomed mouse will bite a cat if he has no choice.あいつ追いつめられたら何するか分からないぞ。窮鼠猫を噛むってこともあるからな。気を付けるにしたことはない。 [M]
We enjoyed having you as our guest.あなたにおし頂いて楽しかったです。
But for your help I could not have got over the hardship.あなたの助けがなければ、私はその難局を乗りえることができなかったでしょう。
Thanks to your advice, I got over the hardship.あなたの忠告のおかげで、私は難局を乗りえることが出来た。
I hear you Americans like to move from place to place.あなた方アメリカ人はあちこち引っすのが好きだそうですね。
That guy always goes over people's heads to get what he wants.あの人、何でも人の頭しにやっちゃうのよね。
She looks young because of her makeup, but she is already more than forty years old.あの人はお化粧のせいで若く見えるけど、もう40歳をえているのよ。 [F]
I'll bet it gives her a feeling of superiority to be so beautiful.あんなに美人なんだから、彼女も優感を感じているんだろうな、きっと。
The hare was outdistanced by the tortoise.うさぎはかめに追いされた。
I went past my stop absent-mindedly.うっかり降りるところを通りした。
An old lady moved to place next door.おばあさんが隣にしてきた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
える[こえる, koeru] ueberschreiten, passieren [Add to Longdo]
[こす, kosu] ueberschreiten, passieren [Add to Longdo]
[えっきょう, ekkyou] Grenzueberschreitung, Grenzverletzung [Add to Longdo]
[えっけん, ekken] Ueberschreitung_der_Kompetenz, Anmassung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top