ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -起-, *起*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[起, qǐ, ㄑㄧˇ] to begin, to initiate; to rise, to stand up
Radical: , Decomposition:   走 [zǒu, ㄗㄡˇ]  己 [, ㄐㄧˇ]
Etymology: [pictophonetic] walk, Rank: 75

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qǐ, ㄑㄧˇ, ] to rise; to raise; to get up; to initiate (action); classifier for cases or unpredictable events, #145 [Add to Longdo]
[yī qǐ, ㄧ ㄑㄧˇ, ] together, #213 [Add to Longdo]
[qǐ lai, ㄑㄧˇ ㄌㄞ˙, / ] beginning or continuing an action; upward movement; stand up, #229 [Add to Longdo]
[yǐn qǐ, ㄧㄣˇ ㄑㄧˇ, ] to give rise to; to lead to; to cause; to arouse, #788 [Add to Longdo]
[xiǎng qǐ, ㄒㄧㄤˇ ㄑㄧˇ, ] to recall, #1,736 [Add to Longdo]
[qǐ chuáng, ㄑㄧˇ ㄔㄨㄤˊ, ] to get up, #2,431 [Add to Longdo]
对不[duì bu qǐ, ㄉㄨㄟˋ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, / ] I'm sorry; pardon me; forgive me, #2,956 [Add to Longdo]
[kàn qǐ lái, ㄎㄢˋ ㄑㄧˇ ㄌㄞˊ, / ] (idiom) looks as if (based on what is known so far), #3,099 [Add to Longdo]
[fā qǐ, ㄈㄚ ㄑㄧˇ, / ] to originate; to initiate; to launch (an attack, an initiative etc); to start; to propose sth (for the first time), #3,992 [Add to Longdo]
[tí qǐ, ㄊㄧˊ ㄑㄧˇ, ] to raise, #4,172 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
こる[おこる, okoru] (vt) เกิดขึ้น
[きあん, kian] (n) การร่าง (เพื่อนำเสนอ)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きあん, kiso] (n) การฟ้องร้อง
[きよう, kiyou] การแต่งตั้ง , การว่าจ้าง , การเลือกใช้(คน)
きます[おきます, okimasu, okimasu , okimasu] (vi) ตื่นนอน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
こる[おこる, okoru] TH: เกิดขึ้น  EN: to occur
こす[おこす, okosu] TH: ก่อให้เกิด  EN: to cause
こす[おこす, okosu] TH: ปลุก
こす[おこす, okosu] TH: ตั้งขึ้น
きる[おきる, okiru] TH: ตื่น
きる[おきる, okiru] TH: ตั้งตรง  EN: to rise

Japanese-English: EDICT Dictionary
きる[おきる, okiru] (v1,vi) (1) to get up; to rise; (2) to wake up; (3) to occur (usu. of unfavourable incidents); to happen; to take place; (P) [Add to Longdo]
き掛け[おきがけ, okigake] (n) first thing after rising [Add to Longdo]
き出す[おきだす, okidasu] (exp,v5s) to get out of bed; to show a leg [Add to Longdo]
き上がり小法師;き上り小法師;上小法師[おきあがりこぼし, okiagarikoboshi] (n) (See 不倒翁) tumbler; self-righting doll [Add to Longdo]
き上がる(P);きあがる;き上る;上がる;上る[おきあがる, okiagaru] (v5r,vi) to rise; to erect; to get up; (P) [Add to Longdo]
き直る[おきなおる, okinaoru] (v5r,vi) to sit up [Add to Longdo]
き抜け;抜け;きぬけ[おきぬけ, okinuke] (n) first thing after rising; as soon as getting up [Add to Longdo]
き伏し[おきふし, okifushi] (adv,n) rising and going to bed; daily life [Add to Longdo]
き返る[おきかえる, okikaeru] (v5r) (See き上がる) to rise; to erect; to get up [Add to Longdo]
こす(P);[おこす, okosu] (v5s,vt) to raise; to cause; to wake someone; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Get up!きなさい!
What would happen?何がこるだろう。
"When do you get up?" "I get up at eight."「あなたはいつきますか」「8時です」
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.「今、行動をこせ」という、それが伝える実際的な意味に加えて、即座の行動がなぜ重要であるかという多くの理由をも、言外に示唆していたのであった。
"If there is an accident," he says, "they will know right away."「事故がきれば、すぐにわかるよ」と彼は言う。
So-called "winter time" is expected to enhance the college reform.「冬の時代」が大学改革の爆剤となってくれればと思う。
"What's going on in the cave? I'm curious." "I have no idea."「洞穴の中で何がこっているんだろう?すごく知りたいなあ」「見当もつかないよ」
Suppose there was a worldwide oil shortage in ten years' time. What would happen to the industrialised countries?10年経って、世界に石油が不足すると仮定しよう。工業国に何がこるだろうか。
War broke out in 1941.1941年に戦争がこった。
There were demonstrations against the government by Japanese university students in the 1960's.1960年代に日本では大学生による、政府に対するデモがきた。
In the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.1960年代に日本の大学生は政府に対して示威運動をこした。
1990 saw many incidents.1990年はいろんな事がこった。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[きてん, kiten] origin, starting point [Add to Longdo]
点シソーラス[きてんシソーラス, kiten shiso-rasu] source thesaurus [Add to Longdo]
点デスクリプタ[きてんデスクリプタ, kiten desukuriputa] source descriptor [Add to Longdo]
[きどう, kidou] startup (vs), launch, starting (e.g. engine, computer) [Add to Longdo]
動画面[きどうがめん, kidougamen] startup screen [Add to Longdo]
動者[きどうしゃ, kidousha] invoker [Add to Longdo]
動側[きどうがわ, kidougawa] initiator [Add to Longdo]
動側CMISEサービス利用者[きどうがわCMISEサービスりようしゃ, kidougawa CMISE sa-bisu riyousha] invoking CMISE-service-user [Add to Longdo]
動側応用エンティティ[きどうがわおうようエンティティ, kidougawaouyou enteitei] invoking-application-entity [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[き, ki] Aufstehen, Stehen, Beginn [Add to Longdo]
きる[おきる, okiru] aufstehen, auf_sein [Add to Longdo]
き上がる[おきあがる, okiagaru] aufstehen, sich_aufrichten [Add to Longdo]
こす[おこす, okosu] verursachen, wecken [Add to Longdo]
こる[おこる, okoru] entstehen [Add to Longdo]
[きしょう, kishou] aufstehen [Add to Longdo]
[きげん, kigen] Ursprung, Anfang [Add to Longdo]
[きてん, kiten] Ausgangspunkt [Add to Longdo]
[きそ, kiso] Anklage [Add to Longdo]
重機[きじゅうき, kijuuki] Kran [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top