ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -贸-, *贸*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[贸, mào, ㄇㄠˋ] commerce, trade
Radical: Decomposition: 卯 (mǎo ㄇㄠˇ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 1,092

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mào yì, ㄇㄠˋ ㄧˋ, / 貿] (commercial) trade, #1,405 [Add to Longdo]
[jīng mào, ㄐㄧㄥ ㄇㄠˋ, / 貿] trade, #5,121 [Add to Longdo]
[wài mào, ㄨㄞˋ ㄇㄠˋ, / 貿] foreign trade, #5,556 [Add to Longdo]
[mào, ㄇㄠˋ, / 貿] commerce; trade, #5,728 [Add to Longdo]
[shāng mào, ㄕㄤ ㄇㄠˋ, / 貿] trade and commerce, #9,100 [Add to Longdo]
国际[guó jì mào yì, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ, / 貿] international trade, #10,234 [Add to Longdo]
组织[shì mào zǔ zhī, ㄕˋ ㄇㄠˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / 貿] WTO (World Trade Organization), #11,358 [Add to Longdo]
市场[nóng mào shì chǎng, ㄋㄨㄥˊ ㄇㄠˋ ㄕˋ ㄔㄤˇ, / 貿] farmer's market, #13,377 [Add to Longdo]
世界易组织[shì jiè mào yì zǔ zhī, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / 貿] WTO (World Trade Organization), #17,307 [Add to Longdo]
易额[mào yì é, ㄇㄠˋ ㄧˋ ㄜˊ, / 貿] volume of trade (between countries), #19,172 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Trade relations.[CN] 易关系 Trade relations. Roman Holiday (1953)
Don't try this unless you're ready. You can't just try it for a week like a new car.[CN] 你没有准备好的话不要然行事 这可不是像辆新车,试试就完了 Magnificent Obsession (1954)
Colonial Trading, Southwest Electric, Omega Films...[CN] 殖民地易, 西南电力, 欧米加电影... Quai des Orfèvres (1947)
Yoneyama Trading Company.[CN] 米山易公司 Tokyo Story (1953)
- Don't run to the police.[CN] - 不要然报警. Monsieur Verdoux (1947)
I'll improve trade relations, and...[CN] 我会改善易关系 我会 I'll improve trade relations, and. Roman Holiday (1953)
Matt, I'm the Greenwood Trading Company of Illinois.[CN] 我是伊利诺的绿林易公司 Red River (1948)
Today at the Farmer's Market, we bumped into a dame. I think it was his wife![CN] 今天在农市场, 我们撞见一个女人 我觉得那是他妻子! T-Men (1947)
Tender yellow young squash we sell down here at the Ranch Market.[CN] 这里的农市场出售的 鲜嫩的南瓜 The Prowler (1951)
A couple of years with you going to kindergarten.[CN] 或者去易学校。 The Best Years of Our Lives (1946)
Now they fear for their pockets, their stomachs, their industry and trade[CN] 他们开始害怕自己的口袋 害怕没有吃的他们的工业和 Le Silence de la Mer (1949)
This is John Gilvray bringing to a close the Ranch Market...[CN] 我是John Gilvray 将带你们去一家附近的农市场... The Prowler (1951)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top