ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -财-, *财*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[财, cái, ㄘㄞˊ] riches, wealth, valuables
Radical: Decomposition: 贝 (bèi ㄅㄟˋ)  才 (cái ㄘㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 680

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cái zhèng, ㄘㄞˊ ㄓㄥˋ, / ] finances (public); financial, #1,868 [Add to Longdo]
[cái wù, ㄘㄞˊ ˋ, / ] financial affairs, #2,039 [Add to Longdo]
[cái chǎn, ㄘㄞˊ ㄔㄢˇ, / ] property, #2,556 [Add to Longdo]
[cái fù, ㄘㄞˊ ㄈㄨˋ, / ] wealth; riches, #2,649 [Add to Longdo]
[cái, ㄘㄞˊ, / ] money; wealth; riches; property; valuables, #2,736 [Add to Longdo]
[lǐ cái, ㄌㄧˇ ㄘㄞˊ, / ] financial management; finance, #3,371 [Add to Longdo]
[cái jīng, ㄘㄞˊ ㄐㄧㄥ, / ] finance and economics, #4,594 [Add to Longdo]
政部[cái zhèng bù, ㄘㄞˊ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ, / ] Ministry of Finance, #6,380 [Add to Longdo]
[cái lì, ㄘㄞˊ ㄌㄧˋ, / ] financial resources, #9,004 [Add to Longdo]
[cái wù, ㄘㄞˊ ˋ, / ] property; belongings, #9,076 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That scroll is my property. I bought it from a dealer.[CN] 那个卷轴是我的产 我从一个商人手里买的 The Mummy (1932)
[All] Cleaner parks. Cleaner parks. More prosperity.[CN] 公园清净,公园清净 富多多.富多多 One Hour with You (1932)
We abandon the primitive yearning of a savage for an object of worship[CN] 我们怎么能放弃对 物的原始的追求 Cavalcade (1933)
" Annie of Tharaw " " My riches, my good "[CN] 塔劳家的小安 我的富 我的宝贝 The Blue Angel (1930)
Zaizen.[CN]  The Great White Tower (1966)
" Annie of Tharaw " " My riches, my good "[CN] 特劳家的小安 我的富 我的宝贝 The Blue Angel (1930)
Come![CN] 大烂 Game of Death (1978)
Cleaner parks and more prosperity.[CN] 公园清净.富多多 One Hour with You (1932)
Yet you earn no money,if it wasn't for you, we would be so rich, you idiot[CN] 我们家早就发了 就是说啊 阿姨 Episode #1.8 (2004)
Money?[CN] 钱? Making Friends and Influencing People (2014)
" She is my life " " My good and my gold. "[CN] 她是我的生命 我的富 我的宝贝 The Blue Angel (1930)
I tell you, it's the museum's property, not mine.[CN] 我告诉你 这是博物馆的产,不是我的。 The Mummy (1932)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top