ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -贈-, *贈*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[贈, zèng, ㄗㄥˋ] to bestow, to confer, to present a gift
Radical: , Decomposition:   貝 [bèi, ㄅㄟˋ]  曾 [céng, ㄘㄥˊ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 8096

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zèng, ㄗㄥˋ, / ] give present, #5,758 [Add to Longdo]
赠送[zèng sòng, ㄗㄥˋ ㄙㄨㄥˋ, / ] give as a present; present as a gift, #5,302 [Add to Longdo]
捐赠[juān zèng, ㄐㄩㄢ ㄗㄥˋ, / ] to donate; to give (away), #6,008 [Add to Longdo]
馈赠[kuì zèng, ㄎㄨㄟˋ ㄗㄥˋ, / ] present (a gift), #26,454 [Add to Longdo]
捐赠者[juān zèng zhě, ㄐㄩㄢ ㄗㄥˋ ㄓㄜˇ, / ] donor; contributor, #48,443 [Add to Longdo]
转赠[zhuǎn zèng, ㄓㄨㄢˇ ㄗㄥˋ, / ] to pass on a present, #58,014 [Add to Longdo]
遗赠[yí zèng, ㄧˊ ㄗㄥˋ, / ] bequeath, #73,062 [Add to Longdo]
追赠[zhuī zèng, ㄓㄨㄟ ㄗㄥˋ, / ] to give to the departed; to confer (a title) posthumously, #86,161 [Add to Longdo]
奉赠[fèng zèng, ㄈㄥˋ ㄗㄥˋ, / ] (honorific) to present; to give as a present, #144,612 [Add to Longdo]
临别赠言[lín bié zèng yán, ㄌㄧㄣˊ ㄅㄧㄝˊ ㄗㄥˋ ㄧㄢˊ, / ] words of advice on parting, #144,706 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
り物[おくりもの, okurimono] (n) ของขวัญ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[おくる, okuru] TH: มอบให้  EN: to give to
[おくる, okuru] TH: มอบรางวัล  EN: to award to
[おくる, okuru] TH: มอบ(เหรียญตรา หรือ ยศ)  EN: to confer on

Japanese-English: EDICT Dictionary
り号;諡号[おくりごう, okurigou] (n) (See 戒名) posthumous Buddhist name [Add to Longdo]
り主(P);送り主[おくりぬし, okurinushi] (n) sender (of a present); (P) [Add to Longdo]
り物(P);物(P)[おくりもの, okurimono] (n) present; gift; (P) [Add to Longdo]
り名;諡[おくりな, okurina] (n) posthumous name [Add to Longdo]
[おくる, okuru] (v5r,vt) to send; to give to; to award to; to confer on; (P) [Add to Longdo]
[ぞうい, zoui] (n,vs) conferral of a posthumous rank [Add to Longdo]
[ぞうごう, zougou] (n,vs) posthumous name [Add to Longdo]
収賄[ぞうしゅうわい, zoushuuwai] (n) bribery; corruption; (P) [Add to Longdo]
[ぞうてい, zoutei] (n,vs,adj-no) presentation (e.g. of a gift, etc.); (P) [Add to Longdo]
呈式[ぞうていしき, zouteishiki] (n) presentation ceremony [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'll make you a present of a doll.あなたに人形をおりします。
I cannot accept your gift.あなたのり物を受け取るわけにはいきません。
Aunt Isabel is generous and gave us a lot of presents.イザベルは気前がよくて私達にたくさんのり物をしてくれます。
When and where did you receive the gift?いつ、どこでそのり物を受け取ったのですか。
Emi was surprised at the nice present.エミは素敵なり物に驚きました。
A Christmas gift.クリスマスのり物。
This watch is as expensive a gift as that bracelet.この時計はあのブレスレットと同じくらい高価なり物です。
This doll is a gift from my aunt.この人形は叔母からのり物です。
I can not accept this gift.このり物は受け取れません。
I hope you will be pleased with this present.このり物を気に入ってくださればと思います。
This book, which I've read twice, was a gift from Peter.この本は、私が二度読んだものですが、ピーターからのり物です。
This is what is called a 'present' in some countries and 'bribery' in others.これはある国ではいわゆる「り物」で、他の国では「賄」である。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
り主[おくりぬし, okurinushi] Absender (bes.von Geschenken) [Add to Longdo]
り物[おくりもの, okurimono] Geschenk [Add to Longdo]
[おくる, okuru] -schenken [Add to Longdo]
[ぞうよ, zouyo] Schenkung [Add to Longdo]
与証書[ぞうよしょうしょ, zouyoshousho] Schenkungsurkunde [Add to Longdo]
収賄[ぞうしゅうわい, zoushuuwai] Bestechung [Add to Longdo]
[ぞうてい, zoutei] -schenken, -widmen [Add to Longdo]
[おくりもの, okurimono] Geschenk [Add to Longdo]
[ぞうとう, zoutou] Austausch_von_Geschenken [Add to Longdo]
[ぞうわい, zouwai] (aktive) Bestechung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top