ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -購-, *購*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[購, gòu, ㄍㄡˋ] to buy, to purchase
Radical: , Decomposition:   貝 [bèi, ㄅㄟˋ]  冓 [gòu, ㄍㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 7285

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gòu, ㄍㄡˋ, / ] to buy; to purchase, #714 [Add to Longdo]
购买[gòu mǎi, ㄍㄡˋ ㄇㄞˇ, / ] purchase, #943 [Add to Longdo]
收购[shōu gòu, ㄕㄡ ㄍㄡˋ, / ] to purchase (from various places); to acquire (a company), #1,558 [Add to Longdo]
采购[cǎi gòu, ㄘㄞˇ ㄍㄡˋ, / ] make purchases for an organization or enterprise; purchase, #2,846 [Add to Longdo]
购物[gòu wù, ㄍㄡˋ ㄨˋ, / ] shopping, #3,183 [Add to Longdo]
认购[rèn gòu, ㄖㄣˋ ㄍㄡˋ, / ] to undertake to purchase sth; to subscribe (to share issue), #5,769 [Add to Longdo]
抢购[qiǎng gòu, ㄑㄧㄤˇ ㄍㄡˋ, / ] panic buying; rushing to buy, #8,657 [Add to Longdo]
购置[gòu zhì, ㄍㄡˋ ㄓˋ, / ] to purchase, #9,470 [Add to Longdo]
订购[dìng gòu, ㄉㄧㄥˋ ㄍㄡˋ, / ] to order; to subscribe; subscriber, #11,067 [Add to Longdo]
代购[dài gòu, ㄉㄞˋ ㄍㄡˋ, / ] to buy (on behalf of sb), #13,216 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[こうにゅう, kounyuu] (n) ซื้อ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
買力[こうばいりょく, koubairyoku] (n) กำลังการซื้อ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こうきゅう, koukyuu] (n,vs) purchase [Add to Longdo]
[こうしょ, kousho] (n) purchased books; purchasing books [Add to Longdo]
[こうどく, koudoku] (n,vs,adj-no) paid subscription (e.g. magazine); (P) [Add to Longdo]
読者[こうどくしゃ, koudokusha] (n) subscriber; reader; buyer [Add to Longdo]
読料[こうどくりょう, koudokuryou] (n) subscription charge [Add to Longdo]
[こうにゅう, kounyuu] (n,vs) purchase; buy; (P) [Add to Longdo]
入価格[こうにゅうかかく, kounyuukakaku] (n) purchase price [Add to Longdo]
入者[こうにゅうしゃ, kounyuusha] (n) purchaser [Add to Longdo]
入先[こうにゅうさき, kounyuusaki] (n) retailer [Add to Longdo]
入注文[こうにゅうちゅうもん, kounyuuchuumon] (n) purchase order [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I have a subscription to TIMETIMEを定期読しています。
Your plan to buy another PC is out of the question.あと一台パソコンを入する君の案はまったく問題にならない。 [M]
Your subscription expires with the June issue.あなたの定期読予約は六月号で切れます。
Have you ever subscribed to any English language newspaper?あなたは英字新聞を定期読したことがありますか。
Do you subscribe to any magazines?あなたは何か雑誌を読していますか。
We take a newspaper.うちは新聞を読しています。
We take the Asahi and Yomiuri.うちは朝日新聞と読売新聞を読しています。
We are trying to determine your future purchasing needs.お客様の今後の買需要を明らかにしようとしています。
This paper has a large circulation.この新聞は読者が多い。
This ticket holds good only for two days after purchase.この切符は入後2日のみ有効である。
While this group has a great deal of spending power, it is not working, and therefore, not producing anything.この年齢層の人々は、買力はものすごくあるが、働いておらず、したがって、何も生産はしないのである。
We might otherwise have to reconsider the purchase.そうでないと、入の再考をしなければなりません。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
読者[こうどくしゃ, koudokusha] subscriber (to a newsgroup) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こう, kou] KAUFEN, ERWERBEN [Add to Longdo]
[こうにゅう, kounyuu] Einkauf, Ankauf [Add to Longdo]
入者[こうにゅうしゃ, kounyuusha] Einkaeufer, Kaeufer [Add to Longdo]
[こうどく, koudoku] Abonnement, Subskription [Add to Longdo]
読料[こうどくりょう, koudokuryou] Abonnementspreis [Add to Longdo]
[こうばい, koubai] Einkauf, Ankauf [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top