ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -質-, *質*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[質, zhì, ㄓˋ] essence, nature; material, substance
Radical: Decomposition: 斦 (yín ˊ)  貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] shell,  Rank: 4,852

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
质量[zhì liàng, ㄓˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] quality; mass (in physics), #539 [Add to Longdo]
素质[sù zhì, ㄙㄨˋ ㄓˋ, / ] inner quality; basic essence; change over time, #1,045 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, / ] hostage; substance; nature; quality; Taiwan pr. zhi2, #1,549 [Add to Longdo]
物质[wù zhì, ˋ ㄓˋ, / ] matter; substance; material; materialistic, #1,855 [Add to Longdo]
性质[xìng zhì, ㄒㄧㄥˋ ㄓˋ, / ] nature; characteristic, #2,858 [Add to Longdo]
品质[pǐn zhì, ㄆㄧㄣˇ ㄓˋ, / ] quality, #2,887 [Add to Longdo]
优质[yōu zhì, ㄧㄡ ㄓˋ, / ] excellent quality, #3,266 [Add to Longdo]
气质[qì zhì, ㄑㄧˋ ㄓˋ, / ] temperament, #3,530 [Add to Longdo]
质疑[zhì yí, ㄓˋ ㄧˊ, / ] call into question; question (truth or validity), #4,127 [Add to Longdo]
本质[běn zhì, ㄅㄣˇ ㄓˋ, / ] essence; nature; innate character; intrinsic quality, #4,529 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しつりょう, shitsuryou] คุณภาพและปริมาณ
量中心[しつりょうちゅうしん, shitsuryouchuushin] (n ) จุดศูนย์กลางมวล (ฟิสิกส์) , See also: R. center of mass (CM)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[しつもん, shitsumon] Thai: ถามคำถาม English: question (vs)
[しつもん, shitsumon] Thai: คำถาม English: inquiry

Japanese-English: EDICT Dictionary
[たち, tachi] (n,n-suf) quality; (P) [Add to Longdo]
[たち, tachi] (n) quality; nature (of person) [Add to Longdo]
がいい;が良い;がよい;たちが良い[たちがいい(がいい;が良い;たちが良い);たちがよい(が良い;がよい;たちが良い), tachigaii ( shitsu gaii ; shitsu ga yoi ; tachiga yoi ); tachigayoi ( shitsu ga yoi] (exp,adj-i) (uk) good (quality) [Add to Longdo]
が悪い;たちが悪い[たちがわるい, tachigawarui] (exp,adj-i) (See の悪い) (ant [Add to Longdo]
[ただす, tadasu] (v5s,vt) (uk) (See 正す・4,問いす) to enquire of someone about something (inquire); to question [Add to Longdo]
に入れる[しちにいれる, shichiniireru] (v1) to pawn; to pledge [Add to Longdo]
の悪い;たちの悪い[たちのわるい, tachinowarui] (adj-i) (See が悪い) (ant [Add to Longdo]
の良い;たちの良い;のいい[たちのよい(の良い;たちの良い);たちのいい(たちの良い;のいい), tachinoyoi ( shitsu no yoi ; tachino yoi ); tachinoii ( tachino yoi ; shitsu noii )] (exp) (See が良い) (ant [Add to Longdo]
悪い[たちわるい, tachiwarui] (exp,adj-i) (See ・たち) in bad taste; problematic; of poor character [Add to Longdo]
[しちや, shichiya] (n) pawnshop; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.「お父さん、問してもいい?」と彼女は経験を積んだ親なら誰でもおなじみの、我慢強く苛立ちを抑えた調子で口火を切った。
I'd like to ask a question.1つ問してみたい。
May I ask you a question?1つ問してもいいですか。
May I ask a few questions?2、3問をしてもよろしいですか。
May I ask a couple of questions?2つの問をしてもよいですか。
Dare you ask me another question?あえてまた僕に問する気か。 [M]
What does aspirin consist of?アスピリンはどんな物から成っていますか。
It's your turn to answer the question.あなたが問に答える順番です。
May I ask you a question?あなたに1つ問しても、よろしいですか。
Please permit me to ask you some questions.あなたにいくつか問させてください。
May I ask you a question?あなたに問してもいい。
Might I ask you a question?あなたに問をしてもいいですか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Questions are against the rules.[JA] 問はルール違反ですよ Choices (2017)
But I have been mild enough to attribute it to your foreign breeding.[CN] 但我覺得那可能 是因為你在外國長大的本 Captain Horatio Hornblower R.N. (1951)
Ten guards are held as hostages, three by prisoners in the psychiatric division.[CN] 10個守衛被劫持為人 其中的三個人被劫持在精神病部門 (監獄東區) 其中的三個人被劫持在精神病部門 Riot in Cell Block 11 (1954)
There are tons of guys that prefer popular chicks over quality ones.[JA] より人気という付加価値に 弱い人間が 腐るほどいるの Values (2017)
She gave me a compliment by saying my works were like high-quality poems.[JA] 彼女は僕の作品を 上なポエムのようだと 評してくれました Disbanded (2017)
- Very artistic, I'm afraid.[CN] -恐怕是特別有藝術氣 The Uninvited (1944)
First question.[JA] 最初の問です Choices (2017)
They have hostages.[CN] 他們有人,讓他們走吧 Riot in Cell Block 11 (1954)
Then, in Pennsylvania, inmates seize five guards as hostages in western state penitentiary.[CN] 然後在賓夕法尼亞州,犯人抓住了... 5個守衛作為人 Riot in Cell Block 11 (1954)
It's time for our final question.[JA] (司会者) では そろそろ 最後の問にさせていただきます Appeal (2017)
Next question.[JA] 次の問です Choices (2017)
Questions are prohibited.[JA] 問は禁止 Choices (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しつ, shitsu] PFAND [Add to Longdo]
[しつ, shitsu] Pfand [Add to Longdo]
[しつ, shitsu] QUALITAET, NATUR [Add to Longdo]
[しつ, shitsu] Qualitaet, Natur [Add to Longdo]
[しつもん, shitsumon] Frage [Add to Longdo]
問用紙[しつもんようし, shitsumonyoushi] Fragebogen [Add to Longdo]
[しつぼく, shitsuboku] schlicht, einfach [Add to Longdo]
疑応答[しつぎおうとう, shitsugioutou] Frage_und_Antwort [Add to Longdo]
[しっそ, shisso] schlicht, einfach [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top