ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -賦-, *賦*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[賦, fù, ㄈㄨˋ] tax; to give, to bestow
Radical: , Decomposition:   貝 [bèi, ㄅㄟˋ]  武 [, ㄨˇ]
Etymology: [ideographic] Money 貝 used to raise an army 武; 武 also provides the pronunciation, Rank: 7132

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fù, ㄈㄨˋ, / ] poetic essay; taxation; bestow on; endow with, #10,252 [Add to Longdo]
赋予[fù yǔ, ㄈㄨˋ ㄩˇ, / ] to assign; to entrust (a task); to give; to bestow, #5,721 [Add to Longdo]
天赋[tiān fù, ㄊㄧㄢ ㄈㄨˋ, / ] gift; innate skill, #9,826 [Add to Longdo]
赋税[fù shuì, ㄈㄨˋ ㄕㄨㄟˋ, / ] taxation, #33,570 [Add to Longdo]
禀赋[bǐng fù, ㄅㄧㄥˇ ㄈㄨˋ, / ] natural endowment; gift, #38,986 [Add to Longdo]
哀江南赋[Āi Jiāng nán fù, ㄞ ㄐㄧㄤ ㄋㄢˊ ㄈㄨˋ, / ] Lament for the South, long poem in Fu style by Yu Xin 庾信|庾信 mourning the passing of Liang of the Southern dynasties 南朝梁朝 [Add to Longdo]
贡赋[gòng fù, ㄍㄨㄥˋ ㄈㄨˋ, / ] tribute [Add to Longdo]
赋格曲[fù gé qǔ, ㄈㄨˋ ㄍㄜˊ ㄑㄩˇ, / ] fugue [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふ, fu] (n) (1) poem; (2) (See 六義・1) narrative (style of the Shi Jing); (3) classical Chinese rhymed prose [Add to Longdo]
する[ふする, fusuru] (vs-s) (1) (arch) to allocate; (2) to compose (poetry, etc.) [Add to Longdo]
[ふえい, fuei] (n) poem; writing a poem [Add to Longdo]
[ふか, fuka] (n,vs) levy; imposition; (P) [Add to Longdo]
[ふかつ, fukatsu] (n,vs) activation; invigoration; stimulation [Add to Longdo]
形剤[ふけいざい, fukeizai] (n) excipient (inactive ingredient added to a drug); filler [Add to Longdo]
[ふせい, fusei] (n) nature [Add to Longdo]
[ふぜい, fuzei] (n) taxation [Add to Longdo]
[ふそん, fuson] (n) existence; presence (of resources) [Add to Longdo]
存量[ふそんりょう, fusonryou] (n) abundance [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I bought this TV on the installment plan.このテレビを月で買った。
I bought this TV on the installment plan.このテレビ月で買った。
By means of monthly payments, people can purchase more than in the past.によって人々は昔よりたくさんのものを購入できる。
He has natural gifts.彼には天の才がある。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふ, fu] TRIBUT, ZAHLUNG, PROSA-GEDICHT [Add to Longdo]
[ふえき, fueki] Frondienst, Fronarbeit [Add to Longdo]
[ふぜい, fuzei] Besteuerung [Add to Longdo]
[ふか, fuka] Auflage, Aufbuerdung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top