ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -資-, *資*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[資, zī, ] wealth, property, capital
Radical: , Decomposition:   次 [, ㄘˋ]  貝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 6332

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zī, ㄗ, / ] resources; capital; to provide; to supply; to support; money; expense, #2,594 [Add to Longdo]
投资[tóu zī, ㄊㄡˊ ㄗ, / ] investment; to invest, #221 [Add to Longdo]
资金[zī jīn, ㄗ ㄐㄧㄣ, / ] funds; funding, #437 [Add to Longdo]
资源[zī yuán, ㄗ ㄩㄢˊ, / ] natural resource (such as water or minerals); resource (such as manpower or tourism), #592 [Add to Longdo]
资产[zī chǎn, ㄗ ㄔㄢˇ, / ] property; assets, #762 [Add to Longdo]
资料[zī liào, ㄗ ㄌㄧㄠˋ, / ] material; resources; data; information, #954 [Add to Longdo]
投资者[tóu zī zhě, ㄊㄡˊ ㄗ ㄓㄜˇ, / ] investor, #973 [Add to Longdo]
资本[zī běn, ㄗ ㄅㄣˇ, / ] capital (as in capitalism), #1,429 [Add to Longdo]
工资[gōng zī, ㄍㄨㄥ ㄗ, / ] wages; pay, #1,561 [Add to Longdo]
资格[zī gé, ㄗ ㄍㄜˊ, / ] qualifications, #2,161 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
産価値[しさんかち, shisankachi] (n) มูลค่าสินทรัพย์

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しさん, shisan] (n) ทรัพย์สิน สมบัติทรัพย์สิน
本参加[しほんさんか, shihonsanka] (n) การร่วมลงทุน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[しりょう, shiryou] TH: ข้อมูล  EN: materials

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しす, shisu] (v5s,vi) (1) (See する) to contribute; to play a part in; to have a hand in; (2) to finance [Add to Longdo]
する[しする, shisuru] (vs-s,vi) (1) to contribute; to play a part in; to have a hand in; to be conducive to; to be instrumental in; (2) to finance; (P) [Add to Longdo]
を投ずる[しをとうずる, shiwotouzuru] (exp,vz) to lay out (one's money) in; to invest in [Add to Longdo]
[しかく, shikaku] (n) qualifications; requirements; capabilities; (P) [Add to Longdo]
格がない[しかくがない, shikakuganai] (exp,adj-i) (See 格のない) unqualified; without qualifications [Add to Longdo]
格のない[しかくのない, shikakunonai] (adj-i) (See 格がない) unqualified [Add to Longdo]
格を備える[しかくをそなえる, shikakuwosonaeru] (exp,v1) to have a qualification (for) [Add to Longdo]
格を有する[しかくをゆうする, shikakuwoyuusuru] (exp,vs-s) to qualify (as); to have the qualifications (for ...); to be entitled to; to have a claim (for) [Add to Longdo]
格取得[しかくしゅとく, shikakushutoku] (n) acquisition of a qualification [Add to Longdo]
[しきん, shikin] (n) funds; capital; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You are required to provide three months' rent in deposit.あなたは家賃の三ヶ月分を金として払わなければならない。
The chances of success are greater if the business man knows the ropes, and also has more funds at his disposal.あの実業家がこつを心得ていて、自分の思うがままになる金がもっとあれば、成功の見込みはもっと大きいのだ。
America is second to none in natural resources.アメリカは天然源では世界一だ。
I was asked to make a few remarks on energy conservation.エネルギー源の確保について少し意見を述べるように頼まれた。
Australia is rich in natural resources.オーストラリアは天然源が豊かである。
Money is used for buying or selling goods, measuring value and storing wealth.お金は物を売買したり、価値を測ったり、富を蓄えたりするのに使われる。
Lack of money is a serious hindrance in their fight to conquer cancer.ガンの克服には金不足が重大な障害となっている。
Only members of the club are entitled to use this room.クラブの会員だけがこの部屋を使用する格を与えられている。
The capital for this plan was prepared.この計画の本金が用意された。
This county is poor in natural resources.この国は天然源が乏しい。
It is questionable whether this data can be relied on.この料が信頼できるかどうか疑わしい。
Translating this material calls for a lot of patience.この料を翻訳するにはたいへんな忍耐を必要とする。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しかく, shikaku] capability [Add to Longdo]
[しげん, shigen] resource [Add to Longdo]
源割振り[しげんわりふり, shigenwarifuri] resource allocation [Add to Longdo]
源管理[しげんかんり, shigenkanri] resource management [Add to Longdo]
源共有[しげんきょうゆう, shigenkyouyuu] resource sharing [Add to Longdo]
源分配[しげんぶんぱい, shigenbunpai] resource sharing [Add to Longdo]
源文書[しげんぶんしょ, shigenbunsho] resource document [Add to Longdo]
財所要量計画[しざいしょようりょうけいかく, shizaishoyouryoukeikaku] MRP, Material Requirement Planning [Add to Longdo]
産管理[しさんかんり, shisankanri] asset management provision [Add to Longdo]
[しりょう, shiryou] materials, data, document [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[し, shi] HILFSMITTEL, GELDMITTEL [Add to Longdo]
[しほん, shihon] Kapital [Add to Longdo]
[しかく, shikaku] Qualifikation, Eignung, Berechtigung [Add to Longdo]
[しげん, shigen] Hilfsmittel, Material [Add to Longdo]
[しきん, shikin] Fonds [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top