ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -費-, *費*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[費, fèi, ㄈㄟˋ] expenses, fees; to cost, to spend; wasteful
Radical: Decomposition: 弗 (fú ㄈㄨˊ)  貝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 6,774

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
消费者[xiāo fèi zhě, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄓㄜˇ, / ] consumer, #819 [Add to Longdo]
消费[xiāo fèi, ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ, / ] to consume, #968 [Add to Longdo]
费用[fèi yòng, ㄈㄟˋ ㄩㄥˋ, / ] cost; expenditure; expense, #1,238 [Add to Longdo]
免费[miǎn fèi, ㄇㄧㄢˇ ㄈㄟˋ, / ] free (of charge), #1,241 [Add to Longdo]
[fèi, ㄈㄟˋ, / ] to cost; to spend; fee; wasteful; expenses; surname Fei, #1,813 [Add to Longdo]
收费[shōu fèi, ㄕㄡ ㄈㄟˋ, / ] fee; charge, #1,922 [Add to Longdo]
浪费[làng fèi, ㄌㄤˋ ㄈㄟˋ, / ] to waste; to squander, #2,737 [Add to Longdo]
经费[jīng fèi, ㄐㄧㄥ ㄈㄟˋ, / ] funds; expenditure, #3,770 [Add to Longdo]
花费[huā fèi, ㄏㄨㄚ ㄈㄟˋ, / ] expense; cost; to spend (time or money); expenditure, #5,585 [Add to Longdo]
学费[xué fèi, ㄒㄩㄝˊ ㄈㄟˋ, / ] tuition fee; tuition, #6,532 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ひよう, hiyou] (n) ค่าใช้จ่าย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
用便益分析[ひようべんえきぶんせき, hiyouben'ekibunseki] การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ , See also: R. cost-benefit analysis

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
やす[ついやす, tsuiyasu] Thai: ใช้(เวลาหรือเงิน) English: to spend
やす[ついやす, tsuiyasu] Thai: ทุ่มเท English: to devote
やす[ついやす, tsuiyasu] Thai: เสีย English: to waste

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひ, hi] (n-suf) cost; expense; (P) [Add to Longdo]
え;弊え;潰え[ついえ, tsuie] (n) wasteful expenses [Add to Longdo]
える;弊える;潰える[ついえる, tsuieru] (v1,vi) (1) to use up (one's savings); (2) to be wasted (time, effort, etc); (3) (esp. 潰える) to fall apart; to become useless; (4) (arch) (esp. 潰える) to be wiped out (in battle); (5) (arch) (esp. 潰える) to fall apart (one's body or health) [Add to Longdo]
やす[ついやす, tsuiyasu] (v5s,vt) to spend; to devote; to waste; (P) [Add to Longdo]
[ひしょう, hishou] (n,vs) spending [Add to Longdo]
[ひと, hito] (n) (way of) spending [Add to Longdo]
[ひもく, himoku] (n) item of expenditure [Add to Longdo]
[ひよう, hiyou] (n) cost; expense; (P) [Add to Longdo]
用を持つ[ひようをもつ, hiyouwomotsu] (exp,v5t) to bear the expenses [Add to Longdo]
用一切[ひよういっさい, hiyouissai] (n) all expenses [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
To say "There is a tide" is better than saying "Buy (or sell) now and you'll cover expenses for the whole year, but if you fail to act right away, you may regret it the rest of your life."「潮時というものがある」と言うのは「今、買え(売れ)、そうすれば一年全体の出を賄える。しかし今すぐ行動しないと一生後悔することになろう」と言うよりも優れている。
One thousand dollars will cover all the expenses for the party.1000ドルあればパーティーの用全部をまかなえるだろう。
$100 will cover all your expenses for the trip.100ドルあれば旅行の用としては十分だろう。
Subway fares will be raised as of April 1st, 1999.1999年4月1日より地下鉄運賃が値上げになります。
This car of yours is a real gas guzzler.あなたの車は本当に燃が悪いんですね。
You had better cut down your living expenses.あなたは生活を切り詰めた方がいいですよ。
The girl had grown up without any money and when she married she became a spendthrift.あの女の子はお金に縁がなく育ったが、結婚してからは浪家になった。
Alcohol consumption is increasing every year.アルコールの消量は年々増えている。
Many a day did she spend knitting a sweater for him.いく日もいく日も、彼女は彼のセーターを編むのにやした。
Because of inflation, salaries can't keep up with the high cost of living.インフレで給料が高い生活に追いつかない。
Let's cut down our expenses.うちの経を切りつめよう。
Our college uses far too much electricity.うちの大学はあまりにも大量の電力を消している。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Paying for this is nothing at all.[JA] このくらいの出 大したことありませんから Ready (2017)
- We haven't any time to waste.[CN] - 我們不能浪時間了. Grand Hotel (1932)
It cost us about $50,000 to run one gym, to run one gym.[JA] ジム1つの運営用は 5万ドルぐらいだ ジム1つの運営用は 5万ドルぐらいだ パット・ルッソ巡査部長 アトラス・コップス・ アンド・キッズ理事 CounterPunch (2017)
Sales have dipped, granted, but that's more due to a downturn in consumer confidence,[JA] 確かに売り上げは落ちた 原因は消意欲の低下 つまり市場原理ですよ Smell the Weakness (2017)
Look here, young lady... if you want to talk me out of Windward House, save your breath.[CN] 聽著,小姑娘... 如果你想跟我說溫德沃別墅的事 那就別白口舌了 The Uninvited (1944)
Although it's not always easy getting a receipt from a knocking shop in Manchester, is it, Mart?[JA] 風俗店は 経で落とすのが難しい Sexy Rollercoasters (2017)
You get an expense account?[JA] 経で? Sexy Rollercoasters (2017)
You have a lovely day. No, no, the pleasure's all mine.[JA] 500ポンドもやし PR記事まで 〝ヴィンセント・スワン 成功までの道〞 The Widow Maker (2017)
And his fixed costs for his car, his rent and his utilities is $900.[JA] 車の維持や家賃 光熱だけで900ドル CounterPunch (2017)
I even laid out another 500 quid on this understated advertorial.[JA] 〝年間最優秀 ビジネスマン〞 大勢に知らせようと 頑張った 大勢に知らせようと 頑張った 500ポンドもやし PR記事まで The Widow Maker (2017)
Did you make it plain about my billing?[CN] 你有沒有談妥我的出場 Applause (1929)
Now listen, Kitty. I'm not gonna waste any more time arguing.[CN] 聽好了,Kitty,我不想再在這件事上浪口舌 Applause (1929)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
える[ついえる, tsuieru] verschwendet_werden [Add to Longdo]
やす[ついやす, tsuiyasu] (Geld) ausgeben [Add to Longdo]
[ひよう, hiyou] Unkosten, Kosten, Ausgaben, Aufwand [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top