ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -買-, *買*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[買, mǎi, ㄇㄞˇ] to buy, to purchase; to bribe, to persuade
Radical: , Decomposition:   罒 [wǎng, ㄨㄤˇ]  貝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 7123

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mǎi, ㄇㄞˇ, / ] buy, #235 [Add to Longdo]
购买[gòu mǎi, ㄍㄡˋ ㄇㄞˇ, / ] purchase, #943 [Add to Longdo]
买卖[mǎi mài, ㄇㄞˇ ㄇㄞˋ, / ] buying and selling; business dealings; transactions, #4,258 [Add to Longdo]
买到[mǎi dào, ㄇㄞˇ ㄉㄠˋ, / ] bought, #5,347 [Add to Longdo]
买回[mǎi huí, ㄇㄞˇ ㄏㄨㄟˊ, / ] to buy back; to redeem; repurchase, #11,551 [Add to Longdo]
买单[mǎi dān, ㄇㄞˇ ㄉㄢ, / ] pay the restaurant bill, #11,699 [Add to Longdo]
买进[mǎi jìn, ㄇㄞˇ ㄐㄧㄣˋ, / ] purchase, #13,791 [Add to Longdo]
购买力[gòu mǎi lì, ㄍㄡˋ ㄇㄞˇ ㄌㄧˋ, / ] purchasing power, #13,951 [Add to Longdo]
买好[mǎi hǎo, ㄇㄞˇ ㄏㄠˇ, / ] to ingratiate oneself, #16,832 [Add to Longdo]
买方[mǎi fāng, ㄇㄞˇ ㄈㄤ, / ] buyer (in contracts), #17,880 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
い上げ[かいあげ, kaiage] (vt) ซื้อสินค้า
[かう, kau] (vt) ซื้อ
[ばいしゅう, baishuu] (n) การซื้อ(เพื่อรวมกิจการ)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
います[かいます, kaimasu, kaimasu , kaimasu] (vt) ซื้อ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[かう, kau] TH: ซื้อ  EN: to buy

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かい, kai] (n) (1) buying; shopping; (2) buyer; (3) purchase; (P) [Add to Longdo]
いあおる;い煽る[かいあおる, kaiaoru] (v5r,vt) to bid up; to corner the market [Add to Longdo]
いかぶる;い被る[かいかぶる, kaikaburu] (v5r,vt) to overestimate; to make too much of [Add to Longdo]
いだめ;い溜め;溜め(io);だめ(io);い駄目(iK)[かいだめ, kaidame] (n,vs) stocking up on; hoarding [Add to Longdo]
いオペ[かいオペ, kai ope] (n) (abbr) buying operation [Add to Longdo]
いオペレーション[かいオペレーション, kai opere-shon] (n) buying operation [Add to Longdo]
い掛け[かいかけ, kaikake] (n) account purchase [Add to Longdo]
い換え;い替え[かいかえ, kaikae] (n) buying a replacement; replacing by buying something new [Add to Longdo]
い換える;い替える[かいかえる, kaikaeru] (v1,vt) to buy a replacement; to replace by buying something new [Add to Longdo]
い気[かいき, kaiki] (n) buying mood [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"When did you buy it?" "Let's see. I bought it last week."「いつそれをったの」「ええと、先週でした」
Grandpa bought it for me!おじいちゃんにってもらったんだー!
"That's cheaper than a new hat," Susan answers.「でも新しく帽子をうよりは安いわよ」とスーザンが答える。 [F]
"I want to buy things," the boy said.「ぼくは、いたいものがあるのだ」と男の子がいいました。 [M]
She said to me, 'I'll go out and buy cookies.'「外へ行ってクッキーをってくるわ」、と彼女は私に言った。 [F]
"Have I ever thought of buying a new pair of shoes?" "Mind your own business."「新しい靴おうなんて思ったことあるかって?」「大きなお世話だよ」
To say "There is a tide" is better than saying "Buy (or sell) now and you'll cover expenses for the whole year, but if you fail to act right away, you may regret it the rest of your life."「潮時というものがある」と言うのは「今、え(売れ)、そうすれば一年全体の出費を賄える。しかし今すぐ行動しないと一生後悔することになろう」と言うよりも優れている。
"Did she by a watch?" "Yes, she bought one."「彼女は時計をいましたか」「ええ、いました」
You can buy it for a thousand yen or so.1000円かそこらでえますよ。
I bought five ten-yen stamps.10円切手を5枚った。
People under eighteen aren't supposed to buy alcoholic drinks.18歳以下の人はアルコールの入った飲み物をってはいけないことになっています。
I can afford one, but not both.1つはう余裕があるが、両方はない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
い入れる[かいいれる, kaiireru] einkaufen [Add to Longdo]
い占め[かいしめ, kaishime] Aufkauf [Add to Longdo]
い手[かいて, kaite] Kaeufer [Add to Longdo]
[かう, kau] kaufen [Add to Longdo]
[ばいしゅう, baishuu] Ankauf, Einkauf, Aufkauf, Bestechung [Add to Longdo]
[かいもの, kaimono] Einkauf, Besorgung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top