ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -貴-, *貴*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[貴, guì, ㄍㄨㄟˋ] expensive, costly; valuable, precious
Radical: , Decomposition:     中 [zhōng, ㄓㄨㄥ]  一 [, ]  貝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 6640

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guì, ㄍㄨㄟˋ, / ] expensive; noble; your (name); precious, #1,990 [Add to Longdo]
贵州[Guì zhōu, ㄍㄨㄟˋ ㄓㄡ, / ] Guizhou province (Kweichow) in south central China, abbr. 黔 or |贵, capital Guiyang 陽|贵阳, #3,629 [Add to Longdo]
珍贵[zhēn guì, ㄓㄣ ㄍㄨㄟˋ, / ] precious, #5,351 [Add to Longdo]
宝贵[bǎo guì, ㄅㄠˇ ㄍㄨㄟˋ, / ] valuable; precious; value; treasure; set store by, #6,072 [Add to Longdo]
贵阳[Guì yáng, ㄍㄨㄟˋ ㄧㄤˊ, / ] Guiyang prefecture level city and capital of Guizhou province, #6,722 [Add to Longdo]
高贵[gāo guì, ㄍㄠ ㄍㄨㄟˋ, / ] grandeur; noble, #7,545 [Add to Longdo]
贵族[guì zú, ㄍㄨㄟˋ ㄗㄨˊ, / ] lord; nobility; nobleman; noblewoman; aristocrat; aristocracy, #7,727 [Add to Longdo]
昂贵[áng guì, ㄤˊ ㄍㄨㄟˋ, / ] expensive; costly, #8,975 [Add to Longdo]
贵阳市[Guì yáng shì, ㄍㄨㄟˋ ㄧㄤˊ ㄕˋ, / ] Guiyang prefecture level city and capital of Guizhou province, #9,333 [Add to Longdo]
贵州省[Guì zhōu shěng, ㄍㄨㄟˋ ㄓㄡ ㄕㄥˇ, / ] Guizhou province (Kweichow) in south central China, abbr. 黔 or |贵, capital Guiyang 陽|贵阳, #9,656 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
金属[ききんぞく, kikinzoku] (n) (n) เครื่องประดับทำด้วยโลหะ (เช่น สร้อย แหวน กำไล)
[きじょ, kijo] เธอ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[むち, muchi] (suf) (See 兄) honorific, familiar suffix [Add to Longdo]
[むち, muchi] (n,n-suf) (hon) (arch) lord; god; goddess; honorific title for deities (and high-ranking people) [Add to Longdo]
い家柄[たっといいえがら, tattoiiegara] (exp) (obsc) noble birth [Add to Longdo]
い命[たっといいのち, tattoiinochi] (n) precious life [Add to Longdo]
ぶ(P);尊ぶ(P)[とうとぶ(P);たっとぶ(P), toutobu (P); tattobu (P)] (v5b,vt) to value; to prize; to esteem; to respect; (P) [Add to Longdo]
やか[あてやか, ateyaka] (adj-na) (See 気品・1) elegant; sophisticated [Add to Longdo]
ガス[きガス, ki gasu] (n) inert gas; noble gas [Add to Longdo]
[きい, kii] (n) (hon) your will; your wishes; your request [Add to Longdo]
[きか, kika] (pn,adj-no) you (younger person) [Add to Longdo]
[きか, kika] (n) your home (respectful) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You look sick.方は顔色が悪い。
This is to confirm the appointment we made to meet at your office at 10:00 am on Monday, February 27th.2月27日(月曜日)のお約束の確認ですが、午前10時に社にお伺いするということでしたね。
Without your invaluable help.あなたの重な援助がなかったら。
That red tie doesn't go with your suit - why don't you wear the green one?あの赤いネクタイは方のスーツには合わないわ。その緑のにしたら。 [F]
That was a valuable experience.あれは重な経験だった。
It was your tireless efforts and devotion that made the event successful.イベントが成功したのは殿のたゆみ無い努力と献身のおかげです。
The Internet is an invaluable source of information.インターネットはこの上なく重な情報の宝庫だ。
I regret the delay in writing to you to thank you for your hospitality on my visit to your country.お礼を申し上げるのが遅くなりましたが、国訪問の際にはお世話になりました。
I would like to order one coffee machine (Model 25-A) and have enclosed your order form.コーヒーメーカー(25−A)一台を注文します。社の注文書を同封しました。
This table is a priceless antique.このテーブルは重な骨董品だ。
This remark is not applicable to you.この意見は方に当てはまらない。
With this price, your product would not be competitive in the Japanese market.この価格では、社の製品は日本市場での価格競争に勝てないでしょう。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とうとい, toutoi] wertvoll [Add to Longdo]
[とうとい, toutoi] wertvoll [Add to Longdo]
[とうとぶ, toutobu] schaetzen, abschaetzen, bewerten [Add to Longdo]
[とうとぶ, toutobu] abschaetzen, schaetzen, bewerten [Add to Longdo]
[きぞく, kizoku] -Adel, Aristokratie, Adliger [Add to Longdo]
[きひん, kihin] hoher_Gast, Ehrengast [Add to Longdo]
[きちょう, kichou] wertvoll, kostbar [Add to Longdo]
重品[きちょうひん, kichouhin] Wertsachen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top