ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -責-, *責*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[責, zé, ㄗㄜˊ] one's responsibility, duty
Radical: , Decomposition:     貝 [bèi, ㄅㄟˋ]
Etymology: [ideographic] Money 貝 that must be repaid, Rank: 6600

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zé, ㄗㄜˊ, / ] duty; responsibility; to reproach; to blame, #5,954 [Add to Longdo]
责任[zé rèn, ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ, / ] responsibility; blame; duty, #732 [Add to Longdo]
负责[fù zé, ㄈㄨˋ ㄗㄜˊ, / ] to be in charge of; to take responsibility for; to be to blame; conscientious, #982 [Add to Longdo]
负责人[fù zé rén, ㄈㄨˋ ㄗㄜˊ ㄖㄣˊ, / ] person in charge (of something), #1,022 [Add to Longdo]
职责[zhí zé, ㄓˊ ㄗㄜˊ, / ] duty, responsibility, or obligation, #3,901 [Add to Longdo]
指责[zhǐ zé, ㄓˇ ㄗㄜˊ, / ] to criticize; to find fault with; to denounce, #5,157 [Add to Longdo]
谴责[qiǎn zé, ㄑㄧㄢˇ ㄗㄜˊ, / ] denounce; condemn; criticize, #6,948 [Add to Longdo]
责任感[zé rèn gǎn, ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ ㄍㄢˇ, / ] sense of responsibility, #7,107 [Add to Longdo]
责任制[zé rèn zhì, ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ ㄓˋ, / ] system of job responsibility, #7,219 [Add to Longdo]
负责任[fù zé rèn, ㄈㄨˋ ㄗㄜˊ ㄖㄣˋ, / ] responsibility for; blamed for; be in charge of, #8,046 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[せきにん, sekinin] (n) หน้าที่,ความรับผิดชอบ
任者[せきにんしゃ, sekininsha] (n) ผู้รับผิดชอบ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
任感[せきにんかん, sekininkan] (n) มีความรับผิดชอบ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
める[せめる, semeru] TH: ตำหนิว่าฝ่ายตรงข้ามทำไม่ถูกต้อง  EN: to condemn
める[せめる, semeru] TH: ตำหนิกล่าวโทษ  EN: to blame
める[せめる, semeru] TH: กล่าวหา  EN: to criticize

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せき, seki] (n) (See 任・1) responsibility; duty; obligation [Add to Longdo]
[せめ, seme] (n) persecution; blame; responsibility [Add to Longdo]
める[せめる, semeru] (v1,vt) (1) to condemn; to blame; to criticize; to criticise; to reproach; to accuse; (2) to urge; to press; to pester; (3) to torture; to torment; to persecute; (4) to break in (a horse); (P) [Add to Longdo]
めを負う[せめをおう, semewoou] (exp,v5u) to take the blame [Add to Longdo]
め苛む;めさいなむ;攻め苛む(iK)[せめさいなむ, semesainamu] (v5m,vt) to torture; to persecute; to excruciate [Add to Longdo]
め苦;[せめく, semeku] (n) torture; pains (of hell) [Add to Longdo]
め具;[せめぐ, semegu] (n) instrument of torture [Add to Longdo]
め道具;道具[せめどうぐ, semedougu] (n) instruments of torture [Add to Longdo]
め馬[せめうま, semeuma] (n) breaking in a horse [Add to Longdo]
め付ける;めつける[せめつける, semetsukeru] (v1,vt) to heap blame upon [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You are covered with a $300 deductible.300ドルの免額の保険でカバーされます。
When you said you'd look after Spot, you knew there'd be responsibilities.あなたがスポットを世話するって言ったとき、そういった任が生じるのは分かっていたはずでしょ。
I can't blame you for breaking your promise.あなたが約束を破っても私はめられない。
We ask you to account for your conduct.あなたの行為の任をもってもらおう。
It is you that are to blame for it.あなたはそのことに対して任がある。
You've got to answer for the outcome.あなたはその結果に任をおわなければならない。
You are not to blame for the accident.あなたはその事故に任はありませんよ。
You must answer for your careless conduct.あなたはその不始末に任を取らねばならない。
You are liable for the debt.あなたはその負債に任がある。
You should awake to your responsibilities.あなたは自分の任を自覚しなければならない。
You can't blame him for the accident.あなたは彼をその事故の事でめる事が出来ない。
Don't be too hard on yourself?あまり自分をめないで。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
任追跡[せきにんついせき, sekinintsuiseki] accountability [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
める[せめる, semeru] jemanden_zur_Rechenschaft_ziehen, foltern [Add to Longdo]
[せきにん, sekinin] Verantwortung [Add to Longdo]
[せきむ, sekimu] Pflicht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top