ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -財-, *財*
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
務省[ざいむしょう、zaimushou] (n ) Ministry of Finance Japan

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[財, cái, ㄘㄞˊ] riches, wealth, valuables
Radical: Decomposition: 貝 (bèi ㄅㄟˋ)  才 (cái ㄘㄞˊ) 
Etymology: [pictophonetic] money,  Rank: 7,514

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
财政[cái zhèng, ㄘㄞˊ ㄓㄥˋ, / ] finances (public); financial, #1,868 [Add to Longdo]
财务[cái wù, ㄘㄞˊ ˋ, / ] financial affairs, #2,039 [Add to Longdo]
财产[cái chǎn, ㄘㄞˊ ㄔㄢˇ, / ] property, #2,556 [Add to Longdo]
财富[cái fù, ㄘㄞˊ ㄈㄨˋ, / ] wealth; riches, #2,649 [Add to Longdo]
[cái, ㄘㄞˊ, / ] money; wealth; riches; property; valuables, #2,736 [Add to Longdo]
理财[lǐ cái, ㄌㄧˇ ㄘㄞˊ, / ] financial management; finance, #3,371 [Add to Longdo]
财经[cái jīng, ㄘㄞˊ ㄐㄧㄥ, / ] finance and economics, #4,594 [Add to Longdo]
财政部[cái zhèng bù, ㄘㄞˊ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ, / ] Ministry of Finance, #6,380 [Add to Longdo]
财力[cái lì, ㄘㄞˊ ㄌㄧˋ, / ] financial resources, #9,004 [Add to Longdo]
财物[cái wù, ㄘㄞˊ ˋ, / ] property; belongings, #9,076 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
務相[ざいむしょう, zaimushou] (n) รัฐมนตรีคลัง
[さいふ, saifu] (n) กระเป๋าสตางค์
[ざいさん, zaisan] (n) ทรัพย์สิน,สมบัติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ざいせい, zaisei] ความมัธยัสถ์,ความประหยัด,รายได้,เศรษฐกิจ
務省[ざいむしょう、saimushou, zaimushou , saimushou] (n ) กระทรวงการคลัง
務省[ざいむしょう、zaimushou, zaimushou , zaimushou] (n ) กระทรวงการคลัง
務諸表[ざいむしょひょう, zaimushohyou] งบการเงิน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ざい, zai] (n,n-suf) (1) fortune; riches; (2) goods; (n) (3) (abbr) (See 団法人・ざいだんほうじん) incorporated foundation; (P) [Add to Longdo]
を成す[ざいをなす, zaiwonasu] (exp,v5s) to build a fortune [Add to Longdo]
テク[ざいテク, zai teku] (n) money management technique; zaitech [Add to Longdo]
[ざいか, zaika] (n) commodity; property [Add to Longdo]
[ざいかい, zaikai] (n,adj-no) financial world; (P) [Add to Longdo]
界人[ざいかいじん, zaikaijin] (n) financier [Add to Longdo]
[ざいけい, zaikei] (n) (abbr) asset formation [Add to Longdo]
形貯蓄[ざいけいちょちく, zaikeichochiku] (n) property accumulation savings [Add to Longdo]
[ざいけい, zaikei] (n) politics and economics [Add to Longdo]
[ざいげん, zaigen] (n) source of funds; resources; finances; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I lost my wallet," lamented John.布を無くした」ジョンは嘆いた。
He stole my purse from me.あいつが私の布を盗んだ。
We are counting on your for financial help.あなたの政上の援助をあてにしています。
Your wallet is on the television set.あなたの布はテレビの上にありますよ。
Your purse is similar to mine.あなたの布は私のに似ている。
That boy of mine! He'll eat me out of house and home!あの子ったら、ほんとによく食べるわね。産を食い潰す気かしら! [F]
Those officials don't understand finance at all.あの役人たちは全然、政のことはわかっていない。
When did you miss the purse?いつ布がないのに気付いたのか。
Waaahhh! I lost my wallet.ウワーン。布をなくした!
Dr. Patterson: Well, I didn't, but later someone brought three baby kittens to the Gorilla Foundation.ええと、買いませんでしたが、でも、後でゴリラ団研究所へ3匹の子猫を持ってきた人がいるのです。
Edward succeeded to his uncle's estate.エドワードが叔父の産を継いだ。
My uncle made a fortune.おじは一産をつくった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With his enormous wealth, the police, yakuza, and even politicians were under his control.[JA] 莫大な産を持って 警察にヤクザ 政治家まで 自分の道具にして Emotions (2017)
Local residents evacuated. Nevertheless, many have refused to leave.[JA] <避難命令が下るも、 家の盗難を怖れ... Attraction (2017)
But before I could start spending his money like a cunt, firstly I needed to re-hire one.[JA] 散してやる前に あいつを呼び戻す The Secret of Sales (2017)
O king, Burgundy's glory is waning, we need the Nibelungen treasure.[CN] 布盧郡的榮光正在褪色 我們需要尼伯龍根的 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
She wants full assets and alimony, too.[JA] 全産と扶養料を要求されてる Once Upon a Time in Venice (2017)
Somewhere, my lady, where no-one might use the gold to forge arms against the kings of Burgundy![CN] 那樣就沒有人能用這些寶對抗勃艮第王國了! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
Okay, we are gonna lose another property.[JA] これじゃ また産を無くすわ The Space Between Us (2017)
Hagen Tronje, where is the Treasure?[CN] 哈根·特洛涅,寶到哪裏去了? Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
How, after half a year, Siegfried's gift to his bride, the Nibelungen Treasure, arrives in Worms and how the two queens quarrel with each other.[CN] 【6個月後,齊格弗裏德的贈禮 尼伯龍根的寶到達渥努姆斯】 【兩個王后發生爭鬥】 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
I read in the Monterey newspaper that if we get into this war there are gonna be some fortunes made[CN] 我從蒙特利報紙上讀到 如果我們參戰的話 必定會有戰爭可發 East of Eden (1955)
She told me how she was taking Grant for healthy payoffs... had him right where it hurts.[CN] 她告诉我她是如何丛报格兰特身上... 捉到他的痛脚 The Naked Kiss (1964)
Are you firmly resolved... to despise the honors, riches... and all the vain pleasures of this world... in order to prepare for a closer union with God?[CN] 你們已決定拋棄名利、富 以及所有世俗的歡愉 以准備與天主更進一步的結合嗎 The Nun's Story (1959)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ざい, zai] GELD, WOHLSTAND, BESITZ [Add to Longdo]
[ざいむ, zaimu] finanzielle_Angelegenheit [Add to Longdo]
[さいふ, saifu] Portemonnaie [Add to Longdo]
[ざいせい, zaisei] Finanzen, Finanzwesen [Add to Longdo]
[ざいげん, zaigen] Einnahmequelle, Geldquelle [Add to Longdo]
[ざいさん, zaisan] Vermoegen, Hab_und_Gut, Besitz [Add to Longdo]
[ざいかい, zaikai] Finanzwelt, Wirtschaftskreise [Add to Longdo]
[ざいばつ, zaibatsu] maechtige_Industriellenfamilie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top