ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -財-, *財*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
務省[ざいむしょう、zaimushou] (n) Ministry of Finance Japan

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[財, cái, ㄘㄞˊ] riches, wealth, valuables
Radical: , Decomposition:   貝 [bèi, ㄅㄟˋ]  才 [cái, ㄘㄞˊ]
Etymology: [pictophonetic] money, Rank: 7514

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cái, ㄘㄞˊ, / ] money; wealth; riches; property; valuables, #2,736 [Add to Longdo]
财政[cái zhèng, ㄘㄞˊ ㄓㄥˋ, / ] finances (public); financial, #1,868 [Add to Longdo]
财务[cái wù, ㄘㄞˊ ㄨˋ, / ] financial affairs, #2,039 [Add to Longdo]
财产[cái chǎn, ㄘㄞˊ ㄔㄢˇ, / ] property, #2,556 [Add to Longdo]
财富[cái fù, ㄘㄞˊ ㄈㄨˋ, / ] wealth; riches, #2,649 [Add to Longdo]
理财[lǐ cái, ㄌㄧˇ ㄘㄞˊ, / ] financial management; finance, #3,371 [Add to Longdo]
财经[cái jīng, ㄘㄞˊ ㄐㄧㄥ, / ] finance and economics, #4,594 [Add to Longdo]
财政部[cái zhèng bù, ㄘㄞˊ ㄓㄥˋ ㄅㄨˋ, / ] Ministry of Finance, #6,380 [Add to Longdo]
财力[cái lì, ㄘㄞˊ ㄌㄧˋ, / ] financial resources, #9,004 [Add to Longdo]
财物[cái wù, ㄘㄞˊ ㄨˋ, / ] property; belongings, #9,076 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
務相[ざいむしょう, zaimushou] (n) รัฐมนตรีคลัง
[さいふ, saifu] (n) กระเป๋าสตางค์
[ざいさん, zaisan] (n) ทรัพย์สิน,สมบัติ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ざいせい, zaisei] ความมัธยัสถ์,ความประหยัด,รายได้,เศรษฐกิจ
務省[ざいむしょう、saimushou, zaimushou , saimushou] (n) กระทรวงการคลัง
務省[ざいむしょう、zaimushou, zaimushou , zaimushou] (n) กระทรวงการคลัง
務諸表[ざいむしょひょう, zaimushohyou] งบการเงิน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ざい, zai] (n,n-suf) (1) fortune; riches; (2) goods; (n) (3) (abbr) (See 団法人・ざいだんほうじん) incorporated foundation; (P) [Add to Longdo]
を成す[ざいをなす, zaiwonasu] (exp,v5s) to build a fortune [Add to Longdo]
テク[ざいテク, zai teku] (n) money management technique; zaitech [Add to Longdo]
[ざいか, zaika] (n) commodity; property [Add to Longdo]
[ざいかい, zaikai] (n,adj-no) financial world; (P) [Add to Longdo]
界人[ざいかいじん, zaikaijin] (n) financier [Add to Longdo]
[ざいけい, zaikei] (n) (abbr) asset formation [Add to Longdo]
形貯蓄[ざいけいちょちく, zaikeichochiku] (n) property accumulation savings [Add to Longdo]
[ざいけい, zaikei] (n) politics and economics [Add to Longdo]
[ざいげん, zaigen] (n) source of funds; resources; finances; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I lost my wallet," lamented John.布を無くした」ジョンは嘆いた。
He stole my purse from me.あいつが私の布を盗んだ。
We are counting on your for financial help.あなたの政上の援助をあてにしています。
Your wallet is on the television set.あなたの布はテレビの上にありますよ。
Your purse is similar to mine.あなたの布は私のに似ている。
That boy of mine! He'll eat me out of house and home!あの子ったら、ほんとによく食べるわね。産を食い潰す気かしら! [F]
Those officials don't understand finance at all.あの役人たちは全然、政のことはわかっていない。
When did you miss the purse?いつ布がないのに気付いたのか。
Waaahhh! I lost my wallet.ウワーン。布をなくした!
Dr. Patterson: Well, I didn't, but later someone brought three baby kittens to the Gorilla Foundation.ええと、買いませんでしたが、でも、後でゴリラ団研究所へ3匹の子猫を持ってきた人がいるのです。
Edward succeeded to his uncle's estate.エドワードが叔父の産を継いだ。
My uncle made a fortune.おじは一産をつくった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ざい, zai] GELD, WOHLSTAND, BESITZ [Add to Longdo]
[ざいむ, zaimu] finanzielle_Angelegenheit [Add to Longdo]
[さいふ, saifu] Portemonnaie [Add to Longdo]
[ざいせい, zaisei] Finanzen, Finanzwesen [Add to Longdo]
[ざいげん, zaigen] Einnahmequelle, Geldquelle [Add to Longdo]
[ざいさん, zaisan] Vermoegen, Hab_und_Gut, Besitz [Add to Longdo]
[ざいかい, zaikai] Finanzwelt, Wirtschaftskreise [Add to Longdo]
[ざいばつ, zaibatsu] maechtige_Industriellenfamilie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top