ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -豆-, *豆*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[豆, dòu, ㄉㄡˋ] beans, peas; bean-shaped
Radical: , Decomposition:   一 [, ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]    丷 [ha, ㄏㄚ˙]  一 [, ]
Etymology: [pictographic] An old serving dish 口 on a stand with a lid 一, Rank: 1793
[豌, wān, ㄨㄢ] peas
Radical: , Decomposition:   豆 [dòu, ㄉㄡˋ]  宛 [wǎn, ㄨㄢˇ]
Etymology: [pictophonetic] peas, Rank: 4215
[豉, shì, ㄕˋ] fermented beans
Radical: , Decomposition:   豆 [dòu, ㄉㄡˋ]  支 [zhī, ]
Etymology: [pictophonetic] beans, Rank: 6021
[豇, jiāng, ㄐㄧㄤ] kidney bean; black-eyed pea
Radical: , Decomposition:   豆 [dòu, ㄉㄡˋ]  工 [gōng, ㄍㄨㄥ]
Etymology: [pictophonetic] beans, Rank: 6173
[豐, fēng, ㄈㄥ] abundant, lush, bountiful, plenty
Radical: , Decomposition:     山 [shān, ㄕㄢ]    丰 [fēng, ㄈㄥ]  丰 [fēng, ㄈㄥ]  豆 [dòu, ㄉㄡˋ]
Etymology: [ideographic] A bean plant 豆 with much fruit 丰; 丰 also provides the pronunciation, Rank: 7011
[豎, shù, ㄕㄨˋ] perpendicular, vertical; to erect
Radical: , Decomposition:   臤 [qiān, ㄑㄧㄢ]  豆 [dòu, ㄉㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] stern, Rank: 7849
[豈, qǐ, ㄑㄧˇ] what; how
Radical: , Decomposition:   山 [shān, ㄕㄢ]  豆 [dòu, ㄉㄡˋ]
Etymology: -, Rank: 7884
[豊, lǐ, ㄌㄧˇ] abundant, lush, bountiful, plenty
Radical: , Decomposition:   曲 [, ㄑㄩ]  豆 [dòu, ㄉㄡˋ]
Etymology: [ideographic] A stalk bent crooked 曲 by the weight of its beans 豆, Rank: 9757
[豔, yàn, ㄧㄢˋ] beautiful, plump, voluptuous
Radical: , Decomposition:   豐 [fēng, ㄈㄥ]  盍 [, ㄏㄜˊ]
Etymology: [pictophonetic] lush

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dòu, ㄉㄡˋ, / ] bean; peas, #2,763 [Add to Longdo]
[dòu, ㄉㄡˋ, ] bean; sacrificial vessel, #2,763 [Add to Longdo]
[dà dòu, ㄉㄚˋ ㄉㄡˋ, / ] soy bean, #4,293 [Add to Longdo]
[dòu fu, ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, ] tofu; bean curd, #6,282 [Add to Longdo]
[tǔ dòu, ㄊㄨˇ ㄉㄡˋ, ] potato, #6,543 [Add to Longdo]
[dòu jiāng, ㄉㄡˋ ㄐㄧㄤ, / 漿] soy milk, #10,593 [Add to Longdo]
[hóng dòu, ㄏㄨㄥˊ ㄉㄡˋ, / ] azuki bean; red bean, #12,045 [Add to Longdo]
绿[lǜ dòu, ㄌㄩˋ ㄉㄡˋ, 绿 / ] mung bean, #13,298 [Add to Longdo]
[dòu yóu, ㄉㄡˋ ㄧㄡˊ, ] soy bean oil, #15,610 [Add to Longdo]
[huáng dòu, ㄏㄨㄤˊ ㄉㄡˋ, / ] soy bean, #15,763 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[とうふ, toufu] (n) เต้าหู้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[まめ, mame] (n) ถั่ว

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);荳;菽[まめ, mame] (n) (1) legume (esp. edible legumes or their seeds, such as beans, peas, pulses, etc.); beans; peas; (2) (See 大) soya bean (soybean); soy (Glycine max); (3) (col) female genitalia (esp. the clitoris); (4) (col) {food} kidney; (n-pref) (5) miniature; tiny; (6) child; (P) [Add to Longdo]
の筋を取る[まめのすじをとる, mamenosujiwotoru] (exp,v5r) to string peas [Add to Longdo]
まき;撒き;蒔き[まめまき, mamemaki] (n,vs) (1) sowing beans (or pulses, etc.); (2) (See 節分・1) scattering parched beans (to drive out evil spirits) [Add to Longdo]
黄金[まめこがね, mamekogane] (n) (uk) Japanese beetle; Popillia japonica [Add to Longdo]
[まめがら, mamegara] (n) bean husk [Add to Longdo]
[まめきゅう, mamekyuu] (n) (abbr) (See 電球) miniature light bulb; midget lamp [Add to Longdo]
絞り[まめしぼり, mameshibori] (n) spotted pattern [Add to Longdo]
[まめざくら;マメザクラ, mamezakura ; mamezakura] (n) (uk) (See 富士桜) Fuji cherry (Prunus incisa) [Add to Longdo]
鹿;矮鹿[まめじか;マメジカ, mamejika ; mamejika] (n) (uk) chevrotain; mouse deer [Add to Longdo]
[とうじゅう, toujuu] (n) mung bean milk; douzhi [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Natto" smells awful, but tastes delicious.「納」の臭いはひどいが、食べるととてもおいしい。
Do you know which of okra and natto are more gooey?あなたはオクラと納はどちらがよりねばねばしているかわかりますか。
Emily ate tofu at dinner.エミリーは夕食に腐をたべた。
Kate stays in Izu over the weekend.ケイトは週末の間、伊に滞在する。
I'll have rice, miso soup and natto.ご飯に味噌汁と納です。
Sandra eats any Japanese food except natto.サンドラは日本食は何でも食べますが、納だけは食べません。
The twins are as like as two peas in a pod.その双子はさやの中の2つのえんどうのように似ている。
Chocolate is made from cocoa beans.チョコレートはココアのから作られる。
Foods rich in Vitamin E include dark-green, leafy vegetables, beans, nuts and whole-grain cereals.ビタミンEを豊富に含む食物には、濃い緑色の葉の野菜・・木の実・全粒穀類がある。
Brazil supplies the world with coffee beans of quality.ブラジルは世界に良質のコーヒーを供給しています。
Lisa told me that she had tried nattou.リサは納を食べたことがあると私に伝えた。
I really shouldn't ask, but could you go get some tofu for me?悪いけどお腐買ってきてくれない?

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まめ, mame] Huelsenfruechte, Bohnen, (Praefix [Add to Longdo]
[まめほん, mamehon] Miniaturausgabe_eines_Buches [Add to Longdo]
[とうふ, toufu] Bohnengallerte (Tofu) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top