ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -谷-, *谷*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[谷, gǔ, ㄍㄨˇ] valley, gorge, ravine
Radical: , Decomposition:   八 [, ㄅㄚ]    人 [rén, ㄖㄣˊ]  口 [kǒu, ㄎㄡˇ]
Etymology: [ideographic] Water flowing 人 from a spring 口 through a valley 八, Rank: 1095
[豁, huō, ㄏㄨㄛ] clear, open; exempt
Radical: , Decomposition:   害 [hài, ㄏㄞˋ]  谷 [, ㄍㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] valley, Rank: 2954
谿[谿, xī, ㄒㄧ] valley, gorge; mountain stream
Radical: , Decomposition:   奚 [, ㄒㄧ]  谷 [, ㄍㄨˇ]
Etymology: [pictophonetic] valley, Rank: 6347
[㕡, hé, ㄏㄜˊ] gully, pool; a ditch carved by a torrential rain
Radical: , Decomposition:     ?  谷 [, ㄍㄨˇ]  又 [yòu, ㄧㄡˋ]
Etymology: [ideographic] Water flowing through a gorge 谷

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǔ, ㄍㄨˇ, / ] grain; corn, #3,058 [Add to Longdo]
[gǔ, ㄍㄨˇ, ] valley, #3,058 [Add to Longdo]
[Yù, ㄩˋ, ] surname Yu, #3,058 [Add to Longdo]
[Màn gǔ, ㄇㄢˋ ㄍㄨˇ, ] Bangkok, capital of Thailand, #12,946 [Add to Longdo]
[dī gǔ, ㄉㄧ ㄍㄨˇ, ] valley; trough (as opposed to peaks); fig. low point; lowest ebb; nadir of one's fortunes, #13,207 [Add to Longdo]
[shān gǔ, ㄕㄢ ㄍㄨˇ, ] valley, #13,546 [Add to Longdo]
[Guī gǔ, ㄍㄨㄟ ㄍㄨˇ, ] Silicon Valley, #14,550 [Add to Longdo]
[xiá gǔ, ㄒㄧㄚˊ ㄍㄨˇ, / ] canyon; gill; ravine, #16,132 [Add to Longdo]
[dào gǔ, ㄉㄠˋ ㄍㄨˇ, / ] rice crops, #21,498 [Add to Longdo]
[gǔ wù, ㄍㄨˇ ㄨˋ, / ] cereal; grain, #21,941 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);渓;谿[たに, tani] (n) valley; (P) [Add to Longdo]
[たにぶところ, tanibutokoro] (n) valley in a deep mountain [Add to Longdo]
垣派[たにがきは, tanigakiha] (n) Tanigaki Faction (of the LDP) [Add to Longdo]
間(P);あい[たにま(谷間)(P);たにあい, tanima ( tanima )(P); taniai] (n) (1) valley; ravine; chasm; dell; (2) cleavage; (P) [Add to Longdo]
空木[たにうつぎ;タニウツギ, taniutsugi ; taniutsugi] (n) (uk) Weigela hortensis (species of deciduous shrub in the honeysuckle family) [Add to Longdo]
[たにみず, tanimizu] (n) rill; valley water [Add to Longdo]
[たにがわ, tanigawa] (n) mountain stream; (P) [Add to Longdo]
[やち, yachi] (n) marsh land; swamp [Add to Longdo]
地ダモ[やちダモ;ヤチダモ, yachi damo ; yachidamo] (n) (See タモ) Japanese ash (Fraxinus mandshurica var. japonica) [Add to Longdo]
地鼠;野地鼠[やちねずみ;ヤチネズミ, yachinezumi ; yachinezumi] (n) (1) (uk) Japanese red-backed vole (Myodes andersoni); (2) red-backed vole (any rodent of genus Myodes) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Let's meet at Shibuya Station at six.6時に渋駅で会いましょう。
Oh yeah that's right. I was supposed to meet some friends in Shibuya at eight tonight.アーッ、そうだ、今日8時に友達と渋で約束してたんだ。
Their hut is situated in the valley.あの人たちの小屋は間にある。
This is genuine Kutani-ware. I guarantee it.これは正真正銘の九焼です。私が保証いたします。
A river runs through the long valley.そのおおきなには川が流れている。
The muddy track descends to a valley.そのぬかるむ小道はへ下って行く。
The scientist searched for the bones of the dinosaurs in the valley.その科学者はで恐竜の骨を探し求めた。
The village lay in a valley about half a mile in breadth.その村は、幅およそ0.5マイルの間にあった。
The heavy rain brought floods in the valley.その大雨で間に大水が起こった。
There is a rumor that gold has been found in the valley.そので金が見つかったといううわさがある。
The river runs through the valley.その間には川が流れている。
The dusty track descends to a valley.その埃っぽい小道はへと下って行く。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たに, tani] -Tal [Add to Longdo]
[たにがわ, tanigawa] Fluss_in_einem_Tal, Bach_in_einem_Tal [Add to Longdo]
川岳[たにがわだけ, tanigawadake] Tanigawa-dake (Berg ca.150 km noerdl. von Tokyo) [Add to Longdo]
[たにそこ, tanisoko] Grund_eines_Tals, Grund_einer_Schlucht [Add to Longdo]
[たにま, tanima] -Tal [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top