ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -谨-, *谨*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[谨, jǐn, ㄐㄧㄣˇ] prudent, cautious, attentive
Radical: , Decomposition:   讠 [yán, ㄧㄢˊ]  堇 [jǐn, ㄐㄧㄣˇ]
Etymology: [pictophonetic] speech, Rank: 1917

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐn, ㄐㄧㄣˇ, / ] cautious, #13,573 [Add to Longdo]
[jǐn shèn, ㄐㄧㄣˇ ㄕㄣˋ, / ] cautious; prudent, #4,490 [Add to Longdo]
[yán jǐn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄣˇ, / ] rigorous; strict; careful; cautious; compact; well-knit, #9,668 [Add to Longdo]
[jǐn jì, ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˋ, / ] to remember with reverence; to bear in mind; to keep in mind, #28,948 [Add to Longdo]
[jū jǐn, ㄐㄩ ㄐㄧㄣˇ, / ] reserved; over-cautious, #30,705 [Add to Longdo]
[qín jǐn, ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧㄣˇ, / ] diligent and painstaking, #157,311 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I am prepared to pay, on behalf of the figure's rightful owner, the sum of $5,000 for its recovery.[CN] 代表物主 打算高价找回它,酬劳是5千块 The Maltese Falcon (1941)
Safe, or maybe smart.[CN] Safe, or maybe smart. 慎,不如说精明 Strange Cargo (1940)
We must be very discreet.[CN] 我们一定要 Ninotchka (1939)
The hands are nailed down, so... any personal stuff...[CN] 保守你自己的秘密 这不用担心 我不是个多嘴的人 我是多话的人 但我言行 Port of Shadows (1938)
Dedicatedtothememory of the great Russian scientist[CN] {\fn华文细黑\fs22\pos(185,220)\fscx90\fscy120\1cHC0C0C0}以此片纪念俄罗斯伟大的科学家 Baltic Deputy (1937)
You were discreet, so he never suspected his upbringing.[CN] 你很慎,他从没怀疑过自己身世 A Mother Should Be Loved (1934)
That's an attitude, sir, that calls for the most delicate judgment on both sides.[CN] 这种态度需要双方非常慎的判断 The Maltese Falcon (1941)
It's a lesson to us all: not to mix with doubtful company on the Sabbath.[CN] 这也是一个教训 就是交友要慎才行 The 39 Steps (1935)
Y es, He's such a serious man, Mr, Murakoshi,[CN] 对他可真是位认真严的人哪 Taki no shiraito (1933)
We don't know what your father is doing, and it's probably right you should take precautions.[CN] 我们还不知道你的父亲在干什么 也许你的确应该慎一点 Night Train to Munich (1940)
Oh, you're one of those guys that play it safe, huh?[CN] Oh, you're one of those guys that play it safe, huh? 你是那种做事慎的人,对吧? Strange Cargo (1940)
You are a very alert young couple... but it's quite useless for you to think, as you are undoubtedly doing, of a way out of your dilemma.[CN] 你们是很慎的一对 年轻夫妇 你再想怎么走出困境也是没用的 很明显你正是这么想 The Lady Vanishes (1938)

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top