ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

谦恭

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -谦恭-, *谦恭*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谦恭[qiān gōng, ㄑㄧㄢ ㄍㄨㄥ, / ] polite and modest, #40,308 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Welcome your new fellow-students. Treat them with courtesy.[CN] 欢迎你们的新同学 对她们要谦恭有礼 The Reader (2008)
- All's in anger. - Only fair speech.[CN] 所有的民众都激怒了 只有谦恭的语言才可以挽回形势 Coriolanus (2011)
Trying to teach me some Confucius?[CN] 想教我谦恭吗? Duelist (2005)
The philosopher was a gentle, courteous, austere figure who made his living grinding lenses for spectacles.[CN] 这位哲学家是一位温和、谦恭、刻苦的人, 靠磨眼镜镜片为生。 God in the Dock (2009)
If I do not put on a sober habit, talk with respect, and swear but now and then, look demurely, nay more, while grace is saying, hood mine eyes thus with my hat and sigh and say, "Amen," never trust me more.[CN] 如果我没有保持镇定 语调谦恭 出言谨慎 仪表端装 而且 在教士布道时 这样戴着帽子 并目不邪视 The Merchant of Venice (2004)
Courtesy itself must convert to disdain if you come in her presence.[CN] 你一出现在她面前谦恭就转为高傲 Much Ado About Nothing (1993)
It's purely by courtesy of the gentleman from South Bend.[CN] 那是因为从南班德来的绅士的谦恭和礼貌 High Society (1956)
"respectfully, corrado soprano."[CN] "你谦恭的 Corrado Soprano" Remember When (2007)
Welcome, if I may be so bold, to our humble, nay, lowly festivities.[CN] 我要向您表达我的谦恭和欢喜 Nanny McPhee (2005)
Be humble of heart, Charlie. This is the end of things.[CN] 用谦恭的心去看 查理 那是事物的归宿 The Proposition (2005)
God comfort you and put meekness in your breast Love, charity, obedience and true duty.[CN] 愿上帝安慰你 让你心存谦恭 爱 慈悲 忠顺和尽责 Richard III (1995)
Then is courtesy a turncoat.[CN] 那就是背叛了谦恭 Much Ado About Nothing (1993)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top