ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -谦-, *谦*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[谦, qiān, ㄑㄧㄢ] humble, modest
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  兼 (jiān ㄐㄧㄢ) 
Etymology: [pictophonetic] speech,  Rank: 2,345

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiān xū, ㄑㄧㄢ ㄒㄩ, / ] modest, #11,366 [Add to Longdo]
[qiān, ㄑㄧㄢ, / ] modest, #16,265 [Add to Longdo]
[qiān xùn, ㄑㄧㄢ ㄒㄩㄣˋ, / ] humble; humility; modesty, #25,764 [Add to Longdo]
[qiān ràng, ㄑㄧㄢ ㄖㄤˋ, / ] to modestly decline, #28,813 [Add to Longdo]
[qiān bēi, ㄑㄧㄢ ㄅㄟ, / ] humble, #31,508 [Add to Longdo]
[qiān hé, ㄑㄧㄢ ㄏㄜˊ, / ] meekly, #32,671 [Add to Longdo]
[qiān gōng, ㄑㄧㄢ ㄍㄨㄥ, / ] polite and modest, #40,308 [Add to Longdo]
[zì qiān, ㄗˋ ㄑㄧㄢ, / ] modest; self-deprecating, #64,314 [Add to Longdo]
[qiān cí, ㄑㄧㄢ ㄘˊ, / ] humble word; term of humility; modesty language in Chinese grammar, intended to honor one's interlocutor, #149,443 [Add to Longdo]
[Náng qiān, ㄋㄤˊ ㄑㄧㄢ, / ] (N) Nangqian (place in Qinghai), #223,173 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Aren't you being modest? I have confidence in you, Oscar.[CN] 你这也太虚了吧 我对你有信心 奥斯卡 Romance on the High Seas (1948)
We know her humility, her devotion, her loyalty to her art, her love, her deep and abiding love for us, for what we are and what we do, the theatre.[CN] 我们都知道她的逊 她的敬业 她对艺术的忠诚 她的爱 她对我们诚挚的爱 All About Eve (1950)
Eve was incredibly modest. She insisted that no credit was due her.[CN] 夏娃虚地不敢居功 她说这是洛伊的功劳 All About Eve (1950)
Oh, monsieur, you're conceited.[CN] 哈哈,先生, 你还挺不虚的 One Hour with You (1932)
A humble soul, he is, with a heart as gentle as a lamb.[CN] 他有虚的灵魂 性情象小羊羔一样温顺 The Adventures of Robin Hood (1938)
Don't be modest... All murderers are amateurs, you know.[CN] 别虚, 所有的谋杀犯都是业余的 The Hidden Room (1949)
- Modest, aren't you?[CN] - 很虚嘛 I Wake Up Screaming (1941)
Modesty forbids.[CN] 这我不用逊. The Great Dictator (1940)
Ever hear of the word "humility"?[CN] 你有没有听过"虚"这个词 It Happened One Night (1934)
This, Sir Guy, will at least be a lesson to you in humility, if not in mercy.[CN] 盖伊爵士 这次至少是在逊方面给 你上了一课 而不是仁慈 The Adventures of Robin Hood (1938)
I am a Catholic, Father, and a priest, and I humbly believe that I'm a good Catholic.[CN] 我是天主教徒,神父,还是牧师 我恭的认为自己是个好天主教徒 Paisan (1946)
Modesty compelled me to play the Good Samaritan in secret.[CN] 逊强迫了我 秘密地做这件好事 Wuthering Heights (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top